WIJ over ONS

START

De bestuurders van de gemeenten Vught, Haaren, Oisterwijk, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch samen met de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat, hebben in 2009 een Programma met 11 Ambities gepresenteerd met een Visie op de N65 en omgeving.

Aanleiding voor de oprichting van het Comité N65 Ondergronds bij Helvoirt, in 2021 vernoemd naar Comité N65, was verwondering over de onderbouwing van ambities 1 en 11. Als ambitie 1 werd een wildtunnel bij Helvoirt voorgesteld en als ambitie 11 een ruim 2 km lange tunnel onder de N65 door de bebouwde kom van Vught. Waar bleef de ambitie voor de Helvoirtse bevolking?

Aan de verantwoordelijke wethouder in Haaren werd de vraag gesteld op welke zakelijke gronden daartoe was besloten. Duidelijke antwoorden kwamen er niet. Vervolgens is gezocht naar mogelijke zakelijke onderbouwing. Daarvoor is gaandeweg steeds meer feitenmateriaal verzameld.

DENKTANK

Door het verzamelen en interpreteren van dit cijfermateriaal ontstond toenemend inzicht. De conclusie diende zich aan dat iedere zakelijke onderbouwing voor de ambities van de Stuurgroep N65 ontbrak. Analyses van investeringen, maatschappelijke baten en lasten bleken niet voorhanden.

Met dat inzicht gewapend is de gemeenteraad in Haaren voorgesteld ook ondertunneling bij Helvoirt op de agenda te krijgen van de stuurgroep N65. Dit voorstel werd overgenomen. Het comité N65OH stelde daarnaast voor als denktank de gemeente kosteloos te ondersteunen. Het bestuurlijke proces zou, gebruik makend van die kennis, kunnen versnellen. Dit laatste stuitte op weerstanden.

FINANCIERING en PRIORITEITEN

Om de financiering van welk infrastructuur project dan ook, rond te krijgen, is bestuurlijk committment nodig. Als de overheid zegt geen geld beschikbaar te hebben, betekent dat alleen maar dat een specifiek wegproject onvoldoende prioriteit heeft. Per jaar worden immers vele miljarden uitgegeven aan infra­struc­tuur. Het is dan zaak actie te ondernemen om die prio­ri­tei­ten met goede argumenten bestuurlijk verschoven te krijgen.

Via pps-constructies kan aanleg en financiering van infrastructuur privaat en efficiënt geregeld worden. Dat kan alleen als waarborgen bestaan voor rente, aflossing en risico. Als belastingen en provinciale opcenten politiek gezien niet verder verhoogd kunnen worden voor infra­structuur, is financiering alleen mogelijk via tol­heffing en gebieds­ontwikkeling. Ook deze routes impliceren bestuurlijke acties. Die noodzakelijke bestuurlijke acties stuitten in Haaren tot op heden helaas af op andere bestuurlijke inzichten.

Overigens is er geld genoeg in Brabant beschikbaar. Zie daarvoor dit blog Het wordt alleen geďnvesteerd in de verkeerde projecten waarbij voor verkeersgerelateerde lucht­ver­ont­rei­niging geen aandacht bestaat. Ten onrechte vertrouwt iedereen op het NSL.

Slechts weinigen weten dat de minister ambtsmisdrijf pleegt door opzettelijk alle NSL toets­pun­ten verder dan de toegestane 10 meter van de wegrand langs drukke wegen door bebouwde kommen te plaatsen. Daardoor zijn bijna nergens normoverschrijdingen zichtbaar waarvoor de wet onmiddellijke actie vereist.

Overzicht:

Start

Denktank

Financiering en prioriteiten:

Doelstelling/Actieplannen

Bestuur en Organisatie

Doelstelling/Actieplannen: LOBBY voor OBJECTIEVE en TRANSPARANTE AFWEGINGEN

Doelstelling: Uit de talloze infrastructuur projecten in de jaarlijkse Mirt-Projectenboeken, blijkt dat politieke besluitvorming niet primair plaatsvindt op basis van objectieve en verifieerbare afwegingen maar via strategische voorkeuren, lobbyen en netwerken. Gedeeltelijk kan dat ook niet anders. Maar wanneer sprake is van projecten in strijd met duidelijke regelgeving en ondoordacht zoals in Brabant, bijv. bij de N65, moet dat anders. Zeker als bestuurders niet willen luisteren. Vandaar dat we ons via politieke en juridische procedures al jaren richten om evidente bestuurlijke denkfouten te ontmaskeren. Allereerst nu bij de N65.

Actieplan: Vorig jaar richtten we ons vooral op de Raadsverkiezingen in Vught op 18-11-2020 en vroegen ons hier af waarom Vughtse bestuurders het publiek bedotten.
Dit jaar richten we ons op de procedure Raad van State inzake de N65 en procedures op Europees niveau over toetsen luchtkwaliteit. Via WOB verzoeken is inmiddels achterhaald dat, naast het buiten 10 meter van de wegrand toetsen, er veel meer schort aan het NSL.

Via donaties financieren we onze niet geringe kosten. Alleen via meer donaties kunnen we onze krachtinspanningen op politieke lobby, research and juridisch gebied uitbreiden. Niet alleen daarom zoeken wij samenwerking met alle burgers en burgergroeperingen die zich in Brabant en elders met infrastructuur bezig houden.

BESTUUR, ORGANISATIE en DONATIES

De Stichting Comité N65, is opgericht op 2-3-2011 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 52186342. Het bestuur bestaat uit de volgende personen die alle werkzaamheden kosteloos verrichten:

•Corneel Spil, voorzitter
•Frans Bos, secretaris
•Werner Grientschnig, penningmeester

Het bestuur wordt bijgestaan door vrijwilligers, donateurs en sympathisanten. Bij interesse graag aanmelden bij bestuur@n65.nl. De stichtingsakte en doelstellingen treft u hier.
Zie hier de jaarstukken 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021 en 2022.

Wij zijn een erkende ANBI instelling vanaf 9 maart 2011 onder fiscaalnummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471. Hierdoor zijn giften en donaties fiscaal aftrekbaar. Donaties zijn welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65 in Helvoirt.

Uw donatie betekent mensenlevens besparen. Bedankt!