Invoegen in de ochtendspits in een rij van 80 km rijdende vrachtwagens en auto's in lange kolonnes in die tunnelbak. Die rij kunt u niet goed kunt zien komend van de begane grond. En dan mag u invoegen van 0 naar 80 km in 10 meter invoegstrook met achter U in de spits toeterende auto's die ook willen invoegen.
Raadsverkiezingen Vught 18-11-20 Kieswijzer + Raambiljet Stemadvies
CDA, D66, SP
Copyright: Alle auteurs- en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Online citeren alleen geoorloofd samen met deeplinken. Op papier alleen geoorloofd mits met volledige bronvermelding www.n65.nl en automatische toestemming wederpublicatie alle N65-publicaties op deze site. I.v.m. copyright problemen over foto's uit Brabants Dagblad zijn alle links naar artikelen uit Brabants Dagblad tijdelijk niet meer functioneel.
Uitspraken BenW of minister
Fake nieuws?

Bron van de uitspraak
Feiten waarom u ons stemadvies logischerwijs zou moeten volgen. Stop dit onzalige en ondoordachte plan!
Er zijn immers alternatieven die minder belastinggeld kosten en de problemen van luchtverontreiniging en lawaai volledig oplossen.

Tunnelbak in het dorp Vught Animatiefilmpje N65 bedot ons met bomenweelde langs nieuwe N65 Wie bedot wie? Het toveren van een nieuwe werkelijkheid! Als wij, bezorgde burgers, van overheidswege toch in de maling worden genomen, dan bij voorkeur met kwaliteit. We worden bedot, maar het is wel heel mooi om te zien, deze virtuele bomenweelde bij de nieuwe N65. Het toveren van een nieuwe werkelijkheid is een veelbelovend specialisme aan het worden. Vele honderden grote bomen sneuvelen voor de nieuwe N65. Een mooie eik doet er 40 jaar over om zo mooi te zijn, behalve in een tekenfilmpje. (Bron BD)
Van verdelen naar verbinder zegt B&W Geen bomenweelde maar hoge betonwallen langs een smalle half verdiepte betonnen tunnelbak Wie bedot wie met de stelling dat de nieuwe N65 geen verdeler wordt maar verbinder? De smalle half verdiepte betonnen tunnelbak tussen hoge betonwallen voor 180 Miljoen lijkt op een Limburgs heuvellandschap. De hoge betonwallen laten het autogeraas elders neerslaan. Hier en daar een ovonde op straatniveau, elders een brug om de N65 te kruisen. Omdat het aantal oversteek- c.q. kruispunten bij de N65 aanzienlijk vermindert, zal het verkeer op die ovondes drastisch toenemen. Onbeschermd door stoplichten zullen in de ochtendspits auto's op fietsende kinderen botsen en fietsende kinderen op rijdende auto's. Levensgevaarlijk! Voor rollators etc. zijn die ovondes vrijwel onbegaanbaar. Wie sprak al weer over sterk verbeterde oversteekmogelijkheden en een aanzienlijke beperking van de barrièrewerking zodat Vught Noord en Zuid sinds lange tijd weer verenigd worden? Wie sprak ook al weer trots in het Brabants Dagblad van 13 augustus 2020: "Hoe Vught ontsnapte aan vierendeling" Kan een BenW met deze orakeltaal, strijdig met de feiten, nog serieus genomen worden?
Toetsen luchtkwaliteit binnen 10 meter van de wegrand! De wet schrijft voor de luchtkwaliteit te toetsen binnen 10 meter van de wegrand! Wie bedot wie door de luchtkwaliteit verder van de wegrand te toetsen dan wettelijk toegestaan? Met als gevolg dat er geen normoverschrijdingen zichtbaar zijn. En B&W weet dat bij normoverschrijding de wet onmiddelijke actie voorschrijft. Maar uit dit persbericht blijkt dat het helemaal niet uitgesloten is dat onze overheid, Raad van State en de hoogste EU-autoriteiten op milieugebied ons bedotten door verder van de wegrand te toetsen dan wettelijk toegestaan.
Schone lucht is van levensbelang! Aldus schrijft onze minister van I&W zelf in het Schone Lucht Akkoord! En uit dit commentaar blijkt dat wonen langs de N65 ieder jaar 93,75 gemiste levensjaren oplevert. En dat onder de meest optimistische veronderstellingen dat slechts 10.000 mensen binnen 1.000 meter van de N65 wonen en zoals door de minister verondersteld, slechts 9 maanden korter leven. Neutrale wetenschappelijke bronnen tonen aan dat wonen langs een snelweg twee levensjaren kost. Dat betekent 24/9 maal 93,75= 250 gemiste levensjaren. In alle gevallen een veelvoud van het aantal verkeersdoden per jaar op de N65. Wie bedot nou wie? 180 Miljoen uitgeven om het aantal verkeersdoden op de N65 te verminderen. Misschien! Maar de veel hogere verkeerssterfte door gebrek aan schone lucht langs de N65 over het hoofd zien.
Prangende vragen 1: Waarom geen tunnel Het budget kwam niet in de buurt van de prijs voor een tunnel Wie bedot wie met de stelling dat het van meet af aan duidelijk was dat een tunnel voor de N65 door Vught tenminste 300 miljoen euro zou kosten? Waarom heeft BenW niet naar alternatieven gekeken? Toch wist B&W dat deze calculaties een kostprijs indiceerden van 226 miljoen(92 +€ 134). En tonen ook aan dat via gebiedsontwikkeling boven op een tunnel de kosten teruggebracht worden tot 171 miljoen (70+101). Ook wist B&W van het bestaan van deze Zuidvariant. Een rijstrook N65 gaat dicht en op de andere rijstrook komen huizen/kantoren. De andere wordt een normale 50 km dorpsweg voor het bestemmingsverkeer in Vught, verboden voor doorgaand vrachtverkeer. Inmiddels is er een Zuidvariant 1 en Zuidvariant 2 uitgewerkt. Zowel een tunnel als die Zuidvarianten kosten minder belastinggeld dan 180 Mio en lossen lawaai en luchtvervuiling beter op. Net als bij volledige ondertunneling levert de goedkopere Zuidvariant bij gebiedsontwikkeling van de buurtweg N65 (een weghelft + aanpalende hectares) vele tientallen miljoenen op. Maar B&W wilde daar zelfs niet naar kijken. Oliedom of bedotten?
Prangende vragen 2: Kost dit project Vught niet te veel geld? Waarom neemt de OZB toe? Wie bedot wie met de stelling deze uitgaven in het gemeentelijke huishoudboekje passen. Die stelling van B&W is altijd waar want het gemeentelijke huishoudboekje wordt passend gemaakt via de OZB. De N65 kosten bedragen voor Vught 33,6 miljoen volgens deze calculaties. Uit deze bestuursovereenkomst blijkt dat Haaren circa 5 miljoen bijdraagt (3/107*180). In totaal dus 38,6 Miljoen. En wie garandeert dat het gemeentelijke huishoudboekje niet sluitend wordt gemaakt via de OZB?
Prangende vragen 3: Heeft Vught eigenlijk wat aan de nieuwe weg of is die alleen leuk voor interlokaal verkeer? Is het wel waar dat de doorstroming van de N65 baat heeft bij de aanpassingen? Het is waar dat door het verdwijnen van 4 stoplichten de doorstroming op de N65 verbetert. Maar die stelling houdt geen rekening met het feit A. dat door het verdwijnen van 4 stoplichten alle verkeer vanaf Zaltbommel/ Den Bosch naar Breda/Belgie dat nu langs Waalwijk gaat, voortaan de N65 kiest. B.Files die in de bebouwde kommen van Vught en Helvoirt zelf zullen ontstaan door het afsluiten van meerdere aansluitingen op de N65. C.Ook is geen rekening gehouden met het volgende. De inritten naar de smalle tunnelbak met hoge betonmuren vanaf de ovondes zijn erg kort en is verkeersonveilig want dwingt iedere Vughtenaar die invoegt in gevaarlijke situaties. Zie het volgende punt over verkeersveiligheid. Wie bedot nu wie?
Doelstelling verbetering Verkeersveiligheid? Die 180 miljoen verbetert de verkeersveiligheid, zegt BenW! Maar komend vanuit de kern van Vught kunt u straks in de ochtendspits nog slechts op twee plaatsen in één rijrichting invoegen in de betonbak op de N65: bij de Kennedylaan richting West/Helvoirt en bij de Boslaan richting Oost /Den Bosch. Dat zijn er nu zes waar je kunt afslaan naar alle drie rijrichtingen. Volgens deze link: https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/invoegen, moeten invoegstroken tenminste 200 m bedragen. In de nieuwe N65 zijn de invoegstroken veel korter en moet u invoegen in de smalle tunnelbak met hoge betonmuren die verlaagd is aangelegd. U start van de ovonde met 30 km per uur vanaf maaiveldniveau naar beneden. In uw zijspiegel ziet u alleen de lucht, want u gaat naar beneden. Eenmaal op het vlakke stuk van de korte oprit aangekomen rijdt u inmiddels 60 a 70 km per uur. Dat is het eerste moment dat u zicht krijgt in uw linkerspiegel op het verkeer dat op de N65 rijdt met 80 tot 90 km per uur. Dit verkeer komt aangesneld vanuit een paar meter dieper gelegen gedeelte onder de ovonde door. U ziet het pas als het al heel dichtbij u is. Dan moet u kiezen: kan ik invoegen of niet? U besluit het risico niet te nemen en remt af, terwijl u al 60 a 70 km per uur rijdt. Dat zorgt ervoor dat u 'vooraan' op de invoegstrook tot stilstand komt. Vlak vóór de betonnen wand die de invoegstrook afsluit. Er is géén uitloopmogelijkheid zoals gebruikelijk. Vanuit déze situatie geldt de rekensom: "Van 0 naar 80 in 10 meter". Zelfs B&W leden in een Ferrari lukt dat niet. Deze situatie gaat zich heel vaak voor doen, zeker in de spits. Dat zou heel goed kunnen betekenen dat de N65 in Vught een van de gevaarlijkste Nederlandse wegen wordt. Inmiddels bevestigde een gerenommeerd verkeersbureau een en ander met dit rapport dat ook is aangeboden aan de Raad met dit schrijven. Wie bedot nu wie?
Doelstelling verbetering Luchtkwaliteit? Die 180 miljoen verbetert de luchtkwaliteit, zegt BenW! De feiten A, B en C in de beide voorgaande antwoorden tonen al genoegzaam aan dat de luchtkwaliteit verslechtert door meer verkeer en meer opstoppingen. Daarnaast is het BenW kennelijk ontgaan dat verhoging van de maximum snelheid van 70 naar 80 km in Vught de hoeveelheid fijn stof extra doet toenemen. Dit artikel toont immers aan dat de uitstoot van fijn stof extra toeneemt met de snelheid. En juist deze vaste stof deeltjes PM10, PM1 en BS (roetdeeltjes) zijn medisch gezien het meest schadelijk voor de volksgezondheid. Vermoedelijk wist BenW dit niet want dat BenW ons bedot inzake gezondheidsbedreigingen lijkt ondenkbaar.
Doelstelling verminderen van de geluidhinder? Die 180 miljoen vermindert de geluidhinder, zegt BenW! Een sluitend bewijs voor die stelling wordt niet geleverd door BenW. Er zijn wel berekeningen uitgevoerd van vooral technische aard. Uit deze publikatie blijkt dat er reflecterende en absorberende geluidschermen zijn. Beide soorten zijn voorzien langs de N65. Maar de betonnen wallen in de tunnelbak zijn reflecterend. Het geluid valt dan neer achter het scherm. De schermwerking varieert dan als functie van de afstand tot en de hoogte van de waarnemer. Alvorens aanzienlijk te investeren in betonnen geluidsschermen lijken calculaties van de geluidseffecten wenselijk als bewijs voor de stelling dat de geluidhinder vermindert. Daarbij moet rekening worden gehouden met de additionele geluidseffecten van een hogere snelheid en aanzienlijk meer verkeer door de aanzuigende werking van het verdwijnen van vier stoplichten. Zonder dat bewijs zou het vermoeden kunnen rijzen dat burgers worden bedot. En dat wil BenW toch niet?
Prangende vragen 4: Wat gebeurt er als het plan niet wordt uitgevoerd? Dan zijn we terug bij af, zegt B&W. Maar wie bedot wie door te stellen dat dan alle tijd, geld en energie van de betrokken partijen voor niets geweest en drukte en overlastde komende jaren alleen maar toenemen en Vught achter achter een muur van geluidschermen verdwijnt die dan langs de N65 verrijzen. Die geluidsschermen zijn vrijwel identiek met die hoge betonmuren langs die smalle tunnelbak. Onze contacten stellen dat I&W wel eens blij kon zijn met uitstel want zien de beperkingen wel van deze oplossing als gevolg van jarenlang gedram over beperkte budgetten.
Helvoirt: Torenstraat Iedere oversteek van de Torenstraat is gevaarlijk. Wie bedot nou wie? Eerst jarenlang roepen als B&W Haaren dat die Torenstraat verkeerstechnisch al overbelast is. Vervolgens nu de zienswijze van de fietsersbond afdoen met de opmerking: “Iedere oversteek van de Torenstraat is gevaarlijk. Hoe minder oversteken, hoe beter.” En dan nu via deze N65 reconstructie er 30-50% meer verkeer doorheen jagen. Hoe kun je het bedenken!