N65 N65 ondertunneld bij Berkel-Enschot? Tunnel Berkel-
Enschot?

OISTERWIJK

De bebouwde kom van Oisterwijk ligt verder dan 1000 meter van de N65. Als gevolg ondervindt Oisterwijk nauwelijks hinder van de N65 in de vorm van geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Zorgen gaan eerder uit naar de drukke verbindingsweg tussen de N65 en Moergestel en de beide stoplichten om naar de N65 te komen.

Er is daarom ook geen groep uit de bevolking die zich bemoeit met de bestuurlijke ontwikkelingen rond de N65. Daarom is geen link voorzien naar hun site.

BERKEL-ENSCHOT

Daarentegen ligt de bebouwde kom van Berkel-Enschot wel degelijk deels binnen 1000 meter van de N65. Geluidsoverlast en luchtverontreiniging spelen daarom een rol evenals in Vught en Helvoirt. Er liggen enkele sportvelden en weinig bebouwing vlak langs de N65 die daar ook afbuigt. Mogelijk daardoor gaat de aandacht in Berkel-Enschot en de bestuurders in Tilburg momenteel niet primair uit naar de N65.

Er is er dan ook geen groep uit de bevolking die zich bemoeit met de bestuurlijke ontwikkelingen rond de N65. Mogelijk is de oorzaak dat Berkel-Enschot onderdeel is van de gemeente Tilburg. Er is daarom geen link voorzien.

GEZONDHEID en VEILIGHEID

Het is bekend dat wonen dicht bij een snelweg de levensverwachting verlaagt. De precieze mechanismen zijn onbekend maar de effecten werken tot op 1000 meter van de snelweg. Naast directe verkeersongevallen, speelt ook geluidsoverlast een rol. Een zeer belangrijke factor is daarnaast verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. Hier krijgt u meer inzicht in het bekende cijfermateriaal toegepast op het naburige dorp Helvoirt. De sterftecijfers aldaar geven aanleiding tot de veronderstelling dat die ook in Berkel-Enschot 30% of meer hoger liggen dan in bijv. Oisterwijk.

Een studie daarover is niet beschikbaar. De be­vol­kings­omvang van Berkel-Enschot (>10.000) is echter meer dan het dubbele van Helvoirt(>4.000). Voorzichtig geschat zal het aantal doden als gevolg van de N65 dan ook waarschijnlijk boven de 10 per jaar kunnen liggen.

Overzicht:
Oisterwijk
Berkel-Enschot
Gezondheid en Veiligheid
Verkeersafwikkeling en Investeringsomvang
Bestuur en Politiek

VERKEERSAFWIKKELING en INVESTERINGSOMVANG

De stoplichten op de N65 en de 70 km limiet veroorzaken vertragingen in het verkeer en verkeersongevallen. Uit deze tabel blijkt dat de kosten van vermijdbare wachttijden bij het enkele stoplicht in Helvoirt circa € 4,1 Mio per jaar bedragen. Tussen Helvoirt en Tilburg zijn 3 stoplichten en zullen die kosten zullen dus waarschijnlijk 3 keer zo hoog liggen op > € 10,0 Mio per jaar.

De kosten van verkeersslachtoffers zijn onbekend.

Verlaging maximum snelheid, geluidsschermen, fly-overs, fietsbruggen, dwarstunnels voor locaal verkeer etc. kunnen het probleem van lucht­verontreiniging niet oplossen. Daaarvoor is de enige oplossing een tunnel over de volle lengte van de bebouwde kom naast Berkel-Enschot. Uit een globale investeringsstudie blijkt dat een dergelijke tunnel vermoedelijk zou passen binnen een budget van €500 Mio voor het hele N65 traject tussen Vught en Tilburg.

Om het maatschappelijk rendement te bepalen van de kosten van ondertunneling bij Berkel-Enschot vergeleken bij de alternatieven is een afzonderlijk studie nodig.

BESTUUR en POLITIEK

Het Comité N65OH hoopt dat de pilot in het kader van de MIRT tot de conclusie komt dat een tunnel door de bebouwde kom van Vught, Helvoirt en evt. langs Berkel-Enschot snel moet worden gerealiseerd. Verschillende omstandigheden rechtvaardigen helaas twijfel.

Daarom roepen wij belanghebbenden (inwoners van Oisterwijk, Berkel-Enschot, N65-passanten) op om zich hier online in te schrijven om politieke druk uit te uitoefenen via de komende provinciale en gemeenteraadsverkiezingen.

Burgerinitiatieven in Oisterwijk en Berkel-Enschot zouden dit goed kunnen ondersteunen.

Het Comité N65 Ondergronds bij Helvoirt, afgekort N65OH, is bereikbaar via e-mail.
U kunt zich hier online inschrijven om onze nieuwsbrieven te ontvangen of u aan te melden als sympathisant, vrijwilliger en/of donateur.
Donaties zijn altijd welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank!