it keer over deWederom ontwijkt BenW Haaren het inhoudelijke debat met de bekende bestuurlijke escape-routes. Het schijnt niet door te dringen dat de sterfte door luchtverontreiniging langs de N65 vele malen groter is dan dodelijke verkeersslachtoffers. Het fietstunneltje van de wethouder lost niets op en blokkeert de goede lange termijnoplossing: ondertunneling.
Nieuws
Haaren/Helvoirt
Nieuws Vught
Klik hier
Berkel-Enschot
nog geen nieuws
Copyright: Alle auteurs- en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Online citeren alleen geoorloofd samen met deeplinken. Op papier alleen geoorloofd mits met volledige bronvermelding www.n65.nl en automatische toestemming wederpublicatie alle N65-publicaties op deze site. I.v.m. copyright problemen over foto's uit Brabants Dagblad zijn alle links naar artikelen uit Brabants Dagblad tijdelijk niet meer functioneel.
Datum
Link
Toelichting Portal voor alle nieuws rond de N65. Nieuwe berichten zijn hier welkom per e-mail
September 23 2019 Antwoord Directoraat E Europese Commissie op 6-9-2019 Het verantwoordelijke Directoraat Toezicht EU houdt, bewust of onbewust, Nederland de hand boven het hoofd. Dit blijkt uit dit op 21-9-19 verzonden antwoord aan Directoraat Toezicht. Het 'misverstand' in Brussel begint met deze legal opinion van de "Principal Lawyer" op dit gebied. Daaruit bleek onder meer het volgende:
"As regards question 1: the ten meters requirement should be read as the maximum (and not the minimum) distance from the kerbside for this kind of sampling points"
"As regards question 2: the criteria are cumulative, meaning that both need to be met." waar uit volgt dat bij drukke wegen door bebouwde kommen niet buiten de 10 meter getoetst mag worden.

Naar aanleiding van deze opinie werd deze informele klacht ingediend op 18-10-2016, feitelijk een verzoek tot actie bij dit Directoraat als "Guardian of the Treaties". Dit EU antwoord op 22-1-2017 wekte toen al verbazing door een beroep op een uitzonderingsbeginsel: "the possibility that the micro scale requirements cannot be met ("In so far as is practicable /voor zover mogelijk”). It cannot be concluded from the file with sufficient certainty whether you claim that this provision is being invoked by the authorities and if so, whether you consider that to be abusive." Deze verbazing is tot uitdrukking gebracht in dit antwoord aan de EU op 28-1-2017. Vervolgens gaat de EU blijkens deze 'Closure letter' op 17-2-2017 volstrekt voorbij aan de aangevoerde argumenten. Verbazingwekkend!
September 2019 Pomphuiske/Haarens Klokje Ook met een kraam aanwezig op de activiteitenmarkt op 21 september! En deze uitgave bevat natuurlijk de jongste gebeurtenissen.
Augustus 29 2019 Klacht bij de Europese Commissie Als opstap voor een Aarhus procedure bij het het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg, dient dit verzoek van onze advocaat aan de EU Commissie om een Europese inbreukprocedure te starten tegen Nederland. De klacht stelt dat Nederland in strijd handelt met tekst en geest van bijlage III van de Luchtkwaliteitsrichtlijn door in gebieden waar via snelwegen de hoogste concentraties voorkomen, verder dan 10 m van de wegrand te toetsen. Als juist in dergelijke agglomeraties verder dan 10 m van de wegrand mag worden getoetst, verliest het voorschrift in Bijlage III onder c dat, op microniveau, overal binnen 10 m van de wegrand moet worden getoetst, iedere betekenis. Wij zijn benieuwd of de EU-Commissie die inbreukprocedure daadwerkelijk start. In het onwaarschijnlijke geval dat de EU Commissie geen inbreukprocedure start, zal het Comité N65 rechtstreeks beroep instellen bij het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg.

Vast staat dat dit veel geld gaat kosten. Donaties zijn bijzonder welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank voor uw aftrekbare gift aan deze ANBI(fiscaalnummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471)!
Augustus 19 2019 Brief aan B&W over stikstof Naast onze Zienswijze, deze brief aan B&W over de verplichting tot een MER-rapportage is nu deze brief aan B&W over stikstof verschenen. Kennelijk heeft deze brief enig resultaat gehad want eind Augustus werd medegedeeld dat de procedure van vaststelling van het Ontwerp bestemmingsplan N65 wordt uitgesteld tot dat meer duidelijk is. Dat kan best nog wel even duren zoals uit de brief blijkt.
Juni 2 2019 Persbericht Inmiddels is besloten de meest kansrijke en snelle route te kiezen: een verzoek aan de EU Commissie om een Europese inbreukprocedure te starten. In het onwaarschijnlijke geval dat de EU Commissie dit verzoek weigert, kan het Comité N65 rechtstreeks beroep instellen bij het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg. Het HvJ EU heeft als insteek de toepassing van Europees recht af te dwingen bij alle lidstaten, zeker nu het om milieurecht gaat. De uitkomst lijkt daarom vast te staan.

Vast staat dat dit veel geld gaat kosten. Donaties zijn bijzonder welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank voor uw aftrekbare gift aan deze ANBI(fiscaalnummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471)!
Mei 29 2019 Uitspraak RvS De Raad van State volgt het oordeel van de Staat. Met dat oordeel wordt de hele Europese Richtlijn Luchtkwaliteit 2008/50 onderuit gehaald. In feite betekent deze interpretatie door de Raad van State dat het voorschrift in BIJLAGE III C van de Richtlijn om op microschaal te toetsen binnen 10 meter van de wegrand, iedere betekenis verliest. De Raad van State heeft geweigerd prejudiciële vragen te stellen advies aan het Hof van Justitie EU, verplicht ingevolge art. 267 VWEU. Er zijn tenminste 3 wegen van verzet mogelijk tegen deze dubbele schending van duidelijk Europese regelgeving. Besluiten vallen binnenkort. Vast staat dat dit veel geld gaat kosten. Donaties zijn bijzonder welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank voor uw aftrekbare gift aan deze ANBI(fiscaalnummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471)! Wilt u op de hoogte blijven van onze verdere acties, schrijf Uzelf dan hier online in om onze nieuwsbrieven te ontvangen of om u aan te melden als sympathisant, vrijwilliger en/of donateur.
April 2019 Pomphuiske/Haarens Klokje Deze uitgave bevat dit keer alleen een verkorte versie van de zienswijze.
26 Maart 2019 Zienswijze Reconstructie N65- De slotconclusie van deze 9 pagina's tellende zienswijze luidt: "Een lange echte autotunnel kon wel eens veel goedkoper uitpakken dan het huidige plan. Als een lange echte autotunnel niet mogelijk is, doe dan liever niets want de huidige plannen blokkeren de enig goede oplossing voor tientallen jaren, hebben veel nadelen voor Helvoirt en twijfelachtige voordelen. De voordelen gaan alleen naar N65 passanten terwijl de burgers van Helvoirt betalen via verhoogde WOZ, hun gezondheid en een verstopte Torenstraat."
25 Februari 2019 Tweede uitstelbericht Dit uitstel is hopelijk nodig om te bewijzen dat de RVS inderdaad als onafhankelijk rechtsprekend orgaan na 8 jaar in deze simpele juridische interpretatie kwestie een onweerlegbaar eindoordeel geeft: 10 meter van de wegrand is 10 meter van de wegrand!
27 November 2018 Pleitnota De RvS kan nauwelijks om de argumenten in de pleitnota heen. Simpele kwestie van goed willen lezen. Uitgelezen kans voor de RvS zich te bewijzen als onafhankelijk rechtsprekend orgaan na 8 jaar deze simpele juridische maar inhoudelijk uiterst belangrijke interpretatie kwestie van het kastje naar de muur te sturen.
18 September 2018 RvS zittingsdatum En dan nu eindelijk een zittingsdatum RvS: 27 november a.s. om 10.00 uur.
September 2018 Pomphuiske/Haarens Klokje september 2018 Het gezond verstand heeft eindelijk gezegevierd in de gemeentehuizen Vught en Haaren. Dat hebben we vooral te danken aan de onvermoeibare inzet van Carine Blom (Progressief) in Haaren en niet te vergeten Guus van Woesik (Gemeentebelangen) in Vught. Dank zij hen zijn we eindelijk af van die vermaledijde fietstunneltjes. Maar nu komt het grote gevecht om meer geld. Om beide wethouders te helpen hebben we hen deze "open brief" gestuurd. De conclusie is dat een investering van 226 €Mio ex BTW voor volledige ondertunneling in de bebouwde kommen van Vught en Helvoirt een terugverdientijd heeft van 5,5-7 jaar. Weinig andere infra projecten voldoen daaraan.
8 augustus 2018 Open brief aan de wethouders Vught en Haaren Deze "open brief" bevat doorslaggevende argumenten om het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)te overtuigen. Die argumenten berusten op door de overheid geautoriseerde bronnen en verifieerbare of zelfs van overheidswege voorgeschreven berekeningsmethodes. De conclusie is dat een investering van 226 €Mio ex BTW voor volledige ondertunneling in Vught en Helvoirt een terugverdientijd heeft van 5,5-7 jaar. Weinig andere infra projecten voldoen daaraan. Toch helpen doorslaggevende argumenten niet altijd in overheidsland. Die argumenten gaan I&W en Rijkswaterstaat uiteraard bestrijden. IenW c.q. Rijkswaterstaat hechten daarom bijvoorbeeld consequent geen enkele betekenis aan de woorden van hun Minister dat wonen naast een drukke verkeersweg tenminste een levensjaar scheelt voor alle omwonenden. Of ontkennen schaamteloos normoverschrijdingen luchtkwaliteit. Help de wethouders in deze strijd.
13 Juni 2018 Herinnering RvS zittingsdatum Een jaar nadat IenM conform afspraak dit verzoek indiende voor rechtstreeks beroep, is nog steeds geen zittingsdatun vastgesteld. Erg ongebruikelijk. Vandaar dat deze herinnering wenselijk werd geacht.
Maart 2018 Procesreglement De Raad van State maakt geen haast en het Hof Den Haag moet efficient werken. Het gevolg is dat de appelprocedure is doorgehaald. Dat klinkt enger dan het is want de zaak kan daarna namelijk weer op de rol worden geplaatst. Zie 8.1-8.3 Landelijk Procesreglement.
15 Maart 2018 Pomphuiske/Haarens Klokje Maart Verkiezingskoorts! Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Onder dat motto steunt het Comité N65 het locale CDA en Progressief. Eindelijk zijn die de dwaasheid van het fietstunnelplan van wethouder van den Dungen gaan inzien en willen alternatieven onderzoeken. De al jaren regerende coalitie VVD/Samenwerking wil liever ten hele dwalen. Van hen valt niets anders dan halsstarrigheid op dit punt te verwachten. Het ondubbelzinnige advies is dus om op 21 maart bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te stemmen op CDA en Progressief.
28 November 2017 Verweerschrift Staat Na lang aandringen is uiteindelijk het verweerschrift ontvangen. Knap staalje camouflage om via het aanhalen van veel citaten en deskundigen, te verbergen dat de Staat het publiek doodeenvoudig bedondert. Er is een Europese Richtlijn 2008/50 met directe werking. BIJLAGE III C van die Richtlijn schrijft voor om op microschaal te toetsen binnen 10 meter van de wegrand. BIJLAGE III B schrijft onder 1a voor om op macroschaal te toetsen daar waar de hoogste concentraties voorkomen. Hoe kan het dan bestaan dat IenM juist bij drukke wegen met de hoogste concentraties verder dan 10 meter toetst. En dat ook nog probeert te rechtvaardigen in 10 pagina's tekst met zelf verzonnen begrippen als 'toepasbaarheidsbeginsel'(= BIJLAGE III C = micro) of het 'blootstellingscriterium' (= BIJLAGE III B,1a = macro)? Als enig juridisch argument wordt tot slot geconcludeerd dat "wanneer het 'toepasbaarheidsbeginsel' of het 'blootstellingscriterium' aan de orde is, het kan voorkomen dat de luchtkwaliteit op meer dan 10 meter van de wegrand wordt beoordeeld". Onbegrijpelijke wartaal om via een macro verplichting te ontsnappen aan de gevolgen van de micro verplichting (binnen 10 meter van de wegrand toetsen). Het wachten is nu op de zittingdatum RvS waarna zal blijken of de RvS hier intrapt.
12 Juni 2017 Rechtstreeks Beroep RvS Om een einde te maken aan langdurige slepende procedures diende IenM conform afspraak dit verzoek in bij RvS voor rechtstreeks beroep. In deze bijgesloten stukken beperkt IenM zich tot de argumentatie dat sprake is van een verschillende uitleg van de eisen die de Richtlijn Luchtkwaliteit en RBL2007 stellen aan toetsing van luchtkwaliteit. De argumenten die het Comité hier eerder gebruikte zijn echter onweerlegbaar. Kort samengevat: Er kan echter geen enkele twijfel bestaan dat de Richtlijn 2008/50 in Bijlage 3 onder C op microschaal voorschrijft te toetsen binnen maximaal 10 meter van de wegrand. Er kan ook geen enkele twijfel bestaan dat de Richtlijn in Bijlage 3 onder B op macroschaal voorschrijft te toetsen daar waar de hoogste concentraties voorkomen. Er kan ook geen twijfel bestaan dat IenM uit die bepaling op macroschaal ten onrechte op microschaal: “de consequentie verbindt dat de luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op plaatsen waar de blootstelling significant is”. In de praktijk leidt dat ertoe dat getoetst wordt op locaties die verder dan 10 m van de wegrand zijn gelegen, omdat geen sprake zou zijn van significante blootstelling. Onbegrijpelijk want juist langs drukke wegen bestaat de hoogste vervuiling. Door deze foute uitleg constateert het NSL vrijwel geen normoverschrijdingen langs drukke wegen! Dat was natuurlijk ook de bedoeling.
9 Mei 2017 Bezwaarschrift afwijzing RIP Verzoek Zoals was afgesproken diende het Comite N65 dit bezwaarschrift in. De argumenten uit dit bezwaarschrift tonen aan dat het NSL een volstrekt verkeerde voorstelling geeft van de werkelijke normoverschrijding. De hamvraag is nu of dit bezwaarschrift rechtstreeks wordt doorgestuurd naar de Raad van State en of de Raad van State met een juridisch smoesje het probleem opnieuw van haar bord schuift of met een kronkelredenering IenM sauveert.
19 Maart 2017 Afwijzing RIP Verzoek Zoals was afgesproken wees IenM het verzoek voor een Rijksinpassingsplan (RIP) af.
13 Maart 2017 Rijksinpassingsplan N65 (RIP) Op 13 maart 2017 bevestigde IenM akkoord te zijn met de formulering van het verzoek voor een Rijksinpassingsplan N65 om duidelijkheid te krijgen over de kwestie of de Staat via het NSL op verder dan 10 meter van de wegrand mag toetsen. De vraag die aan de orde komt is: "De Richtlijn schrijft dus op macro niveau voor dat getoetst, bemonsterd, gemeten en/of berekend moet worden op locaties waar de hoogste concentraties voorkomen waaraan de bevolking wordt blootgesteld. De Nederlandse Staat verbindt daaraan vervolgens op microniveau de conclusie dat op alle andere locaties niet getoetst, bemonsterd, gemeten en/of berekend hoeft te worden. Het is evident dat die interpretatie in strijd is met de bedoeling van bijlage III van de richtlijn. Het uitgangspunt van deze bijlage is immers, blijkens onderdeel A, dat beoordeling van de luchtkwaliteit overal moet plaatsvinden, met dien verstande dat, zoals onderdeel C op microniveau voorschrijft, de bemonsteringsbuizen niet meer dan 10 m van de wegrand verwijderd zijn." Dit lijkt een academisch vraagstuk maar het het gaat wel om duizenden onnodig gemiste levensjaren in Nederland!
17 Februari 2017 Verzoek Rijksinpassingsplan N65 Bestuurlijke en juridische wegen zijn soms kronkelig. Nadat de Rechtbank Den Haag aangaf dat het Comité ten onrechte verzuimde bezwaar te maken tegen de brief I&M van 25 juli 2013, is dit op 18-10-2016 en 18-12-2016 hersteld. In informeel overleg gaf IenM aan dat dit bezwaar opnieuw zou worden afgewezen op formele gronden. Uit informeel overleg bleek dat IenM bereid was de kwalijke praktijk van het blootstellingsbeginsel inhoudelijk te beoordelen als een verzoek voor een Rijksinpassingsplan N65 ingediend zou worden. De afwijzing zou dan vervolgens op korte termijn aan de Raad van State voorgelegd kunnen worden. Dit als input voor de civiele procedure. Vermoedelijk wordt het 'blootstellingsbeginsel' in beide instanties ten onrechte gesanctioneerd. Maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Vandaar dat is ingestemd met deze kronkeloplossing die meer kans geeft op een inhoudelijke discussie over het "blootstellingsbeginsel" in de civiele procedure.
9 Januari 2017 Appeldagvaarding d.d. 09-01-2017 Om IenM tijd te geven het bezwaarschrift correct inhoudelijk af te handelen zonder meteen inhoudelijk appel in te dienen, is op 9-1-2017 een formele appeldagvaarding uitgebracht op de termijn van een jaar: 09-1-2018.
18 December 16 Inhoudelijk Bezwaar tegen Brief IenM d.d. 25-juli-2013 Dit bezwaarschrift geeft opnieuw de gronden weer waarom het IenM in strijd met de EU Richtlijn te ver van de wegrand toetst. De kans is groot dat IenM, gevolgd door de RvS, ons opnieuw het bos in stuurt met drogredenen en formele argumenten. Helaas is dit juridisch steekspel onvermijdelijk om de overheid te dwingen haar fouten toe te geven.
1 November 2016 Pomphuiske/Haarens Klokje November Het feit dat overheid en rechtspraak jarenlang burgers bezorgd over hun gezondheid "van het kastje naar de muur" stuurt maakt duidelijk dat de overheid wat te verbergen heeft. Geen rechtgeaarde Nederlander kan een dergelijk ernstig overheidsmisdrijf accepteren. Vandaar dat het Comité besloten heeft in hoger beroep te gaan van deze uitspraak en daarvoor financiering zoekt. Stort daarom ruimhartig op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Langer leven in een gezonde leefomgeving is het waard.
18 Oktober 2016 Pro Forma Bezwaar Brief IenM d.d. 25-juli-2013 De Staat en Rechtbank konden geen bestuurlijke beslissingen vinden, zonder dat concrete projecten voorlagen, waarin uitspraken werden gedaan over verder van de wegrand toetsen dan de 10 meter die de Richtlijn 2008-50 EU toestaat. Als concrete projecten voorliggen, lapt de Raad van State de Richtlijn aan haar laars. Vandaar dat de Staat met hulp van de Rechtbank het schaamlapje van deze brief van Ien M d.d. 25 juli 2013 aangreep. Die brief kan met geen mogelijkheid als uitspraak op bezwaar gelden. Vandaar dit bezwaar zodat volstrekt vast komt te staan de bestuurlijke rechtspraak op dit punt faalt.
13 Oktober 2016 Vonnis Rechtbank Den Haag Gezien het eenzijdig gekleurde proces-verbaal van de zitting met verwijzing naar een andere zaak van ons advocatenkantoor, was dit voorspelbaar. Vordering afgewezen op niet inhoudelijke gronden: niet ontvankelijk. We moeten bij de bestuursrechter zijn. Na 7 afwijzingen door de RvS die op niet mis te verstane gronden naar de civiele rechter verwees. Deze uitspraak "van het kastje naar de muur" maakt duidelijk dat de overheid wat te verbergen heeft. Het NSL kleurt rood als overal langs drukke wegen binnen 10 meter van de wegrand wordt getoetst. Betreurenswaardig is dat de rechtelijke macht meehelpt dit feit te verhullen. Voor appel wordt financiering gezocht.
24 Augustus 2016 Proces Verbaal Zitting Op het proces verbaal van de zitting gaven zowel de Staat als eisers commentaar. De kritiek van de Staat beperkte zich tot 1 verschrijving. Eisers brachten 3 inhoudelijke punten van kritiek in.
15 Augustus 2016 Pleitnota Staat op Zitting Ter zitting op 15 augustus werden de pleitnota's Staat en eisers voorgedragen. In twee rondes volgde discussie. De Staat legde het accent op de Raad van State die het "blootstellingsbeginsel" aanvaardt. Dit is een logisch gevolg want die procedures gingen over iets anders dan de onwettigheid van het door de Staat bijeen gefantaseerde "blootstellingsbeginsel". De Staat bleef roepen dat we bij de Raad van State moesten zijn met "handhaving" waartegen werd ingebracht dat dit al driemaal was gedaan en de Raad van State steeds naar de civiele rechter verwees. De uitkomst is moeilijk te voorspellen gezien de verwarring die de Staat probeerde te scheppen.
2 Augustus 2016 Reactie Staat op Akte De Staat reageerde op de akte van 27-6-2016 met veel woorden en weinig feiten. Dat belooft interessante pleidooien op 15 augustus 9.30 Rechtbank Den Haag.
1 Juli 2016 Pomphuiske/Haarens Klokje Juli Deze aflevering bevat een uitnodiging voor de comparitie op 15 augustus 9.30 Rechtbank Den Haag en licht nogmaals toe met welke slimmigheden onze overheid welbewust tracht te ontkomen aan Europese richtlijnen ter bescherming van de gezondheid. En onze burgemeester en wethouders werken daar aan mee.
28 Juni 2016 Civiele procedure: Akte met producties Deze akte met links naar bijlagen bevat afdoende bewijs om de slimmigheden van de Staat te torpederen. Twee duidelijke schriftelijke bewijzen tonen aan dat het door de Staat zelf verzonnen "toepasbaarheidsbeginsel" door Europa expliciet is verworpen. Onze overheid weet dat maar gaat rustig door de wet te schenden, het publiek te belazeren door via het NSL een veel te rooskleurig beeld van luchtverontreiniging te presenteren. Voor vele miljarden zijn en worden hierdoor foute infrastructurele beslissingen genomen. Veel burgers hebben daardoor onnodig gezondheidsproblemen ondervonden of zijn te vroeg gestorven.
- Ook op de niet-inhoudelijke overige juridische slimmigheden van de Staat zijn hopelijk afdoende antwoorden gevonden.
- Voor liefhebbers is de uitgebrachte akte hier downloadbaar met verwijzingen naar deze vele honderden pagina's producties.
27 April 2016 Brief aan Burgemeester Met de komst van de nieuwe burgemeester in 2013 is een wijziging opgetreden in de informatieverstrekking over de sterftecijfers in de 4 dorpen van de gemeente Haaren. Daardoor is het niet meer mogelijk onze gebruikelijke vergelijking te maken tussen de relatieve sterfte in Helvoirt (met N65) en de andere 3 dorpen. Gevraagd is om weer een dergelijke vergelijking mogelijk te maken.
1 April 2016 Pomphuiske/Haarens Klokje april Deze aflevering licht eerst toe dat de beschuldigingen van IenM gedurende meerdere jaren en meerdere bestuurlijke procedures dat het Comité het fout zag door binnen 10 meter van de wegrand te toetsen, nu ineens slechts 'verschrijvingen' waren. Vervolgens zet deze aflevering aan de hand van de parlementaire geschiedenis uiteen waarom hier sprake is van een schanddaad. Eerst drie jaar ontkennen en nu juridische smoesjes. Zo probeert de overheid onze gezondheid in Nederland blijvend te schaden. En onze burgemeester en wethouders werken daar aan mee.
9 Maart 2016 Conclusie van Antwoord Staat Dit slimme antwoord van de Staat probeert maximale ruis te veroorzaaken. Met al deze indrukwekkende ruisverwekkende verwijzingen naar wetteksten, jurisprudentie, NSL, opinies en extra testen zoals deze, etc, probeert IenM alleen te bereiken dat NSL verder dan 10 meter van de wegrand kan blijven rekenen om normoverschrijdingen te verdoezelen. Gezien deze legal opinion van de Principal Lawyer van de verantwoordelijke EU-afdeling is inmiddels, heel slim, het speelveld veranderd. IenM erkent nu dat het eerder gestelde op 25-7-2013, 3e alinea en 3-9-2013, laatste zin en 2-12-2013, laatste zin, slechts "verschrijvingen" waren. Eindelijk wordt bevestigd dat overal langs wegen binnen 10 meter van de wegrand moet worden getoetst behoudens op "plaatsen waar het publiek geen toegang heeft" en "waar geen vaste bebouwing is". Nu geeft de Staat echter een nieuwe draai aan het eigen verzonnen "toepasbaarheidsbeginsel". Door het begrip "plaatsen waar het publiek geen toegang heeft" flink op te rekken meent de Staat dat toetsing overbodig is op plaatsen waar het naar de mening van de Staat niet relevant is. Bijv. bij fietspaden, bushaltes, weidegebied en andere private grond etc. Kortom, bijna nergens hoeft getoetst te worden om maar zoveel mogelijk overal te kunnen laten bouwen langs wegen, dit ten detrimente van de gezondheid van omwonenden.

Mede daarom blijft IenM weigeren de financiële voordelen van ondertunneling door de drukste wegen door bebouwde kommen in te zien.
Het is onbegrijpelijk! Iedereen in Nederland gaat uit van een onkreukbare overheid. Dat diezelfde overheid en de uitvoerende ambtenaren welbewust de EU richtlijn aan hun laars lappen via slimme verdraaiingen van de tekst en geest van de wet, houdt iedereen voor ondenkbaar. Toch is die ondenkbare situatie hier aan de orde want niemand vertelde de Raad van State, Rechtbanken, het parlement, de EU etc. wat er werkelijk aan de hand is.
1 December 2015 Pomphuiske/Haarens Klokje december RWS concludeert nu dat er geen fietsbrug maar een fietstunnel moet komen bij Helvoirt. In beide gevallen zullen velen toch maar kiezen om gewoon bij het stoplicht de 20 meter over te steken en die risico's te trotseren. Liever dan meerdere honderden meters om te fietsen om langer uitlaatgassen te kunnen inademen. Weggegooid geld dus. Bovendien blijken dieseluitlaatgassen 7 maal erger kankerverwekkender dan eerder gedacht. Het bestuur van het Comité is uitgebreid met twee nieuwe leden.
30 october 2015 Dagvaarding uitgebracht Gezien de reactie van het Ministerie is een dagvaarding uitgebracht. Hoe het kan bestaan dat een Ministerie verantwoordelijk voor Milieuzaken (IenM), welbewust de wet schendt en daarbij milieu en gezondheid in gevaar brengt, is voor gewone burgers niet te bevatten.
6 october 2015 Antwoord IenM In de civiele procedure beroept de minister zich conform verwachting op het "blootstellingsbeginsel". De verwijzing naar art 5.1 van de Wet Milieubeheer slaat op lid 2 sub a met de tekst dat niet getoetst hoeft te worden op: "locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is" Die twee criteria (1. geen toegang, 2. geen vaste bewoning) trekt IenM opzettelijk uit elkaar door via dat "blootstellingsbeginsel" van het woord en het woord of te maken. Op locaties zonder vaste bewoning hoeft dan niet meer getoetst te worden, al dan niet binnen of buiten 10 meter. De tekst van de Wet Milieubeheer met het woord en tussen beide criteria is echter heel duidelijk. Ook de Richtlijn en andere gezaghebbende bronnen maken duidelijk dat deze interpretatie fout is. Opzettelijk gebruikt dit Ministerie verantwoordelijk voor Milieuzaken (IenM) dit "blootstellingsbeginsel" om de luchtkwaliteit in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit zodanig te toetsen dat langs drukke wegen door bebouwde kommen geen overschrijdingen blijken.
1 September 2015 Pomphuiske/Haarens Klokje september De lezers van deze lokale goedgelezen bladen worden geinformeerd over de noodzaak deze kostbare civiele procedure onrechtmatige overheidsdaad te starten over dit ambsmisdrijf bij IenM (toetsen op minimaal 10 meter). Tevens worden donaties gevraagd en politieke steun.
31 Augustus 2015 Nieuwsbrief 31-8-2015 Uit deze aflevering blijkt dat het verzet tegen het ambsmisdrijf bij IenM (toetsen op minimaal 10 meter) landelijke proporties heeft gekregen en een kostbare civiele procedure onrechtmatige overheidsdaad is gestart.
21 augustus 2015 Sommatie naar IenM In de civiele procedure is deze sommatie verzonden in de waarschijnlijk vergeefse hoop dat het Ministerie verantwoordelijk voor Milieuzaken (IenM) de luchtkwaliteit in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit overal laat toetsen binnen 10 meter van de wegrand.
Maart 2015 Pomphuiske/Haarens Klokje maart In deze aflevering wordt verslag gedaan van de teleurstellende uitkomsten van de juridische procedures. Omdat deze misstand in Nederland niet mag bestaan, wordt iedereen met een rechtsbijstandsverzekering in Helvoirt, opgeroepen via hun verzekering bij te dragen aan de financiering van een zeer kostbare en vermoedelijk langlopende civiele procedure wegens onrechtmatige overheidsdaad.
30 januari 2015 Klacht in Straatsburg wederom niet ontvankelijk Opnieuw is de klacht niet ontvankelijk verklaard zonder enige argumentatie. Het feit dat dit lot ook bijna 98% van alle andere klachten trof, is een schrale troost. Nu zowel de Raad van State, Openbaar Ministerie als Straatsburg/­EHRM, dit ernstige ambtsmisdrijf afdoen met for­ma­li­tei­ten, zijn de resterende opties beperkt. Juridisch is nu nog de enige oplossing een zeer kostbare en ver­moe­de­lijk langlopende civiele procedure wegens onrechtmatige over­heids­daad. Het Comité tracht nu de noodzakelijke fondsen te wer­ven. Hopelijk zijn er eerder politieke partijen die hun be­stuur­ders vragen waarom het NSL zodanig ver van de wegrand rekent dat nergens norm­over­schrijdingen zichtbaar zijn (wettelijke norm < 10 meter).
10 december 2014 Ook handhavingsverzoek doet RvS af met niet bevoegd. Zoals te verwachten was verklaarde de Raad van State zich ook in het handhavingsverzoek niet bevoegd. Kennelijk heeft de Raad van State geen behoefte ernstige fouten van de overheid te corrigeren. Dit ondanks het het feit dat haar eigen jurisprudentie en de wet dat voorschrijven.
december 2014/januari 2015 Pomphuiske/Haarens Klokje januari 2015 Opnieuw blijkt, nu over de afgelopen 7 beschikbare jaren, dat de sterfte in Helvoirt hoger ligt dan in vergelijkbare dorpen. En de burgemeester, bij uitstek verantwoordelijk voor de gezondheid in Helvoirt, maar roepen dat er niets aan de hand is. Daarbij welbewust voorbijgaand aan schriftelijk onweerlegbaar bewijs dat de minister verder van de wegrand toetst dan de wettelijke normen toestaan.
26 november 2014 Klacht Straatsburg ingediend +
Producties
De staatssecretaris en alle leden van de Commissie Leefomgeving van de 2e Kamer onderstreepten op 6-11 het belang van een optimale leefomgeving. Om onbegrijpelijke redenen werd het ambtsmisdrijf dat de minister bewust verder van de wegrand toetst dan wettelijk toegestaan, niet besproken. Toch is dit een ernstige aantasting van de leefomgeving die bij meerdere kamerleden bekend is gemaakt. Nu moet Straatsburg maar oordelen over een schriftelijk vast gelegde belangrijke en onweerlegbare wetsovertreding van een minister met grote gevolgen voor de gezondhed van omwonenden aan drukke wegen.
november 2014 Pomphuiske/Haarens Klokje november 2014 Alle Brabantse bestuurders gaan, net als B&W in Haaren, geheel voorbij aan schriftelijk onweerlegbaar bewijs dat de minister welbewust strafwaardig handelt in strijd met o.a. de Wet Milieubeheer. Overal wordt verder van de wegrand getoetst dan de wettelijke normen toestaan. Ook onze hoogste rechterlijke instanties (Raad van State en Hof Den Bosch) laten dit over hun kant gaan. De gevolgen zijn ernstig qua gezondheid en infrastructurele misinvesteringen voor bijv. de N65 in Vught en Helvoirt. De Raad van State weigerde bij de 6 vorige zittingen over dit onderwerp inhoudelijk op deze wetsovertreding in te gaan. Ook weigerde de Raad van State nakoming van haar verplichting ex. art. 162 lid 1 Wetboek Strafvordering onverwijld aangifte te doen. Om die reden heeft het Comité besloten niet meer op de zitting van 20-11 te verschijnen zoals uit deze pleitaantekeningen blijkt.
26 october 2014 Concept Klacht Straatsburg Alleen de 2e Kamer kan nog op 6-11-2014 via haar Commissie Leefomgeving deze klacht op eind November tegen de Nederlandse Staat voorkomen. Het zou toch wel opmerkelijk zijn als meerdere lagere overheden en hoogste rechters veroorzaken, dat Straatsburg moet oordelen over schriftelijk vast gelegde belangrijke en onweerlegbare wetsovertreding van een minister.
23 juni 2014 Verweerschrift BenW Haaren Inzake dit 2e beroepschrift betoogt B en W Haaren opnieuw met tal van bijna ridicule argumenten niet bevoegd te zijn en dat het beroepschrift overigens niet ontvankelijk is. Gezien de recente uitspraken van de RvS inzake Helmond en Eindhoven, zal de RvS dit 2e beroepschrift met andere argumenten ook wel afwijzen.
10 juni 2014 Hof den Bosch wijst klacht af Het Hof meent dat dit dossier onvoldoende aantoonde dat sprake is van enig strafbaar feit. Toch heeft het Comite onweerlegbaar schriftelijk bewijs naar voren gebracht dat de Minister, daarin gesteund door B&W Haaren, opzettelijk veel verder van de wegrand rekent dan wettelijk toegestaan. Dat heeft grote gevolgen voor leven en gezondheid van velen. Daarbij zijn zelfs de wetsartikelen aangegeven die deze gedragingen strafbaar stellen als ambtsmisdrijf of medeplichtigheid daar aan. Ofwel het Hof kan niet lezen ofwel het Hof wil niet lezen omdat het de overheid zelf betreft. Binnen 6 maanden zal dus een klacht bij EHRM moeten worden ingediend teneinde dit onbegrijpelijke oordeel hersteld te krijgen.
28 mei 2014 RvS wijst beroep tegen Startbeslissing af Voor haar afwijzing gebruikt de RvS discutabele formele en feitelijke gronden. De RvS gaat geheel voorbij aan onrechtmatig overheidshandelen dat in strijd met de wet te ver van de wegrand rekent. Ook laat de RvS het handelen in strijd met eigen beleidsregels in de codes Oei en Maatschappelijke Participatie passeren. De RVS staat daarnaast termijnoverschrijding bij overheden wel toe die zij bij burgers genadeloos afstraft. Afhankelijk van de overige rechtsgangen bij RVS en het Hof den Bosch is er nog 6 maanden tijd om te besluiten tot een gang naar Straatsburg.
10 april 2014 Pleitaantekeningen Startbeslissing N65 Opgemerkt zij dat de gefundeerdeerde stellingen in deze pleitnota inzake de NSL afstanden tot de wegrand door IenM hedenochtend niet werden weerlegd.
8 april 2014 Besluit Gemeente Haaren Handhavingsverzoek 2 BenW verschuilt zich nu niet langer achter IenM maar achter het NSL met de constatering dat er geen overschrijding is. Daarmee schaart Haaren zich in de gelederen van Helmond en Eindhoven. Een beroepschrift zal op korte termijn worden ingediend.
april 2014 Pomphuiske/Haarens Klokje april 2014 Deze bijdrage analyseert de verkiezingsuitslagen. Ook in onze gemeente overheersten bij de gemeenteraadsverkiezingen de landelijke tendensen. Echter, onze inspanningen zwakten die landelijke tendensen sterk af. Hopelijk net voldoende om de nieuwe coalitie tot een andere koers te dwingen inzake de N65. Zie deze spreadsheet voor alle details.
maart 2014 Pomphuiske/Haarens Klokje maart 2014 Deze bijdrage handelt over ons stemadvies met een voorkeur voor CDA en daarna Progressief. Zie ook onze folder die door heel Helvoirt, Haaren en Biezenmortel is verpreid.
18 februari 2014 Reactie op Verweerschrift IenM inzake Startbeslissing Deze reactie zet uiteen dat het nieuwe besluit op bezwaar van 12-2-2014 niet binnen 8 weken na het Bezwaarschrift van 14-10-2013 werd genomen. Als gevolg is sprake van een fictief besluit om de Startbeslissing aan te passen aan de wettelijke eisen. Ook overigens is het beroep op niet ontvankelijkheid strijdig met diverse AWB-bepalingen.
14 februari 2014 Verweerschrift IenM weigering aanpassing Startbeslissing Dit verweerschrift biedt excuses aan voor een fout in het interne postsysteem bij IenM. Vervolgens tovert IenM een nieuw besluit op bezwaar van 12-2-2014 uit de hoed waarin het bezwaarschrift van 14 oktober 2013 alsnog niet-ontvankelijk wordt verklaard op formele gronden. Het spelletje verstoppertje spelen bij IenM door inhoudelijke discussies te ontwijken gaat dus nog steeds door. De formele gronden zullen worden aangevochten in een deze maand te verzenden aanvullend beroepschrift. (Niet alle bijlagen bij dit verweerschrift IenM die al op deze site staan, zijn meegescanned.)
4 februari 2014 Uitspraak RvS 2e Beroepschrift Deze relatief snelle (binnen 3,5 maand) uitspraak verklaart het beroep van het Comité kennelijk gegrond. De gemeente moet nu een nieuw besluit nemen. We zijn benieuwd of B&W nieuwe manoeuvres verzint om zich te onttrekken aan haar verplichtingen inzake de gezondheid van haar burgers. Daarbij ook nog handelend in strijd met de wet die zegt dat nergens tussen 0-10 meter van de wegrand overschrijdingen mogen bestaan. Mogelijk betekent dat ook dat de RvS zich bewust wordt van de betekenis van de oude Romeinse satire tegen foute overheden: "Quis custodiet ipsos custodes?" ofwel "Wie bewaakt de wachters" van onze rechtstaat? De komende uitspraken inzake de andere lopende procedures (IenM, BenW Eindhoven en Helmond) zullen het leren.
februari 2014 Pomphuiske/Haarens Klokje februari 2014 Verkiezingskoorts. Grijp op 25 februari uw kans om af te rekenen met politieke partijen die nog steeds niet willen weten dat 4.000 inwoners van Helvoirt 1-2 levensjaren missen en dat denken op te lossen met een fietstunnel of fietsbrug i.p.v. stevig lobbyen voor meer geld dan die schamele 10 Mio (Vught kreeg 90 Mio).
23 januari 2014 Bijeenkomst 23-1-2014 o.l.v. Jan van Balkom Deze bijeenkomst legde uit wat innovatieve en duurzame tunnels kunnen betekenen en waarom die noodzakelijk zijn. Achtereenvolgens treft u hier de on line beschikbare presentaties over boortunnels met het Bovon-systeem, financiering boortunnels in Vught/Helvoirt, Coronatechniek voor luchtzuivering, de HD Clean oplossing voor luchtzuivering in tunnels en tot slot ontkenning van luchtkwaliteitsnormen door de overheid.
20 januari 2014 Nieuwsbrief 9 Deze nieuwsbrief opent de campagne voor de raadsverkiezingen op 19 maart en vergelijkt daartoe de lopende juridische en democratische processen. Ook bevat de nieuwbrief deze uitnodiging voor een bijeenkomst donderdag 23 maart 19.30 uur in de Bolle Keizer Helvoirt met voorbeelden hoe innovatieve en duurzame autotunnels betere oplossingen bieden voor de drukste wegen door bebouwde kommen in Brabant dan de bestaande plannen infrastructuur.
8 januari 2014 Beroepschrift weigering IenM aanpassing Startbeslissing N65 Dit beroepschrift bij de RvS herhaalt het bewijs voor ambtsmisdrijf door verder van de wegrand te rekenen dan de wet toestaat. Serieuze dwangsommen moeten IenM dwingen het NSL aan te passen, halt toe te roepen aan ruim 1,3 Miljard onrendabele Brabantse infrastructuurprojecten (N279/Ruit/N69) en de startbeslissing N65 aan te passen.
januari 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje januari 2014 Dit keer alle aandacht voor een bijeenkomst op 23-1-2014 om 19.30 uur in de Bolle Keizer met als kop: WAAROM EEN INNOVATIEVE DUURZAME AUTOTUNNEL BETER IS DAN EEN OPEN TUNNELBAK IN VUGHT OF EEN FIETSTUNNEL/BRUG IN HELVOIRT? Ofwel HOE DE OVERHEID DE BESCHIKBARE €100 MIO ZINVOL MOET BESTEDEN!
2 december 2013 Antwoord IenM verzoek aanpassing Startbeslissing N65 Ook het Ministerie van Infrastructur en Milieu (IenM) ontwijkt ieder inhoudelijk antwoord. Het kennelijke doel is via de bekende bestuurlijke escape-routes, een inhoudelijke uitspraak van de RvS te voorkomen. Zo hoopt IenM ongestoord door liefst 2 wettelijk voorgeschreven rode stoplichten (maximaal 0 en 10 meter van de wegrand meten en rekenen) te blijven rijden en aan strafvervolging wegens ambtmisbruik te ontkomen. Hoe de RvS dat gaat oppakken is afwachten. Er is tijd voor beroep tot half januari 2014.
december 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje december 2013 Uit de krantenverslagen blijkt dat twee bijeenkomsten de afgelopen maand georganiseerd door RWS over de N65 vooral aandacht was voor het verwaarlozen van luchtverontreiniging in die plannen. Verder over onze overheid die ongestoord door liefst 2 wettelijk voorgeschreven rode stoplichten rijdt zonder boetes tot op heden.
20 november 2013 Antwoord BenW op Handhavingsverzoek Wederom ontwijkt BenW Haaren het inhoudelijke debat met de bekende bestuurlijke escape-routes. Het schijnt niet door te dringen dat de sterfte door luchtverontreiniging langs de N65 vele malen groter is dan dodelijke verkeersslachtoffers. Het fietstunneltje van de wethouder lost niets op en blokkeert de goede lange termijnoplossing: ondertunneling.
november 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje november 2013 Uit deze aflevering blijkt dat het Comité niet alleen democratische middelen inzet om een oplossing te vinden voor de gezondheidsproblematiek van de N65 maar ook alle beschikbare juridische middelen. Een aantal daarvan zit nog in de pijplijn en nog niet publikabel.
22 oktober 2013 Nieuwsbrief 8 Naast een uitnodiging voor de informatieavond op 5 november, zet deze nieuwsbrief uiteen waarom het verzet tegen de huidige infra-plannen in Brabant verder is geëscaleerd in tal van procedures.
22 oktober 2013 Persbericht Naast een uitnodiging voor de informatieavond op 5 november, zet dit persbericht uiteen waarom het verzet tegen de huidige infra-plannen in Brabant verder is geëscaleerd in onderstaande procedures van inwoners van Eindhoven, Helmond en Helvoirt: Klacht in Straatsburg/EHRM wegens schending art. 2, 8 en 13 alsmede het 1e Protocol EVRM, Strafklacht wegens ambtsnisdrijf door in strijd met de wet het publiek te misleiden, Bezwaarschrift i.v.m. weigering aanpassing Startbeslissing N65.
16 oktober 2013 Beroepschrift Raad van State Handhavingsverzoek Dit 2e beroepschrift baseert zich op overschrijdingen in 2015 en het voorgeschreven gebruik van 'tover'woorden. Indien de Raad van State zich ditmaal wel aan haar eigen jurisprudentie houdt, zou nu wel een inhoudelijke beoordeling moeten plaatsvinden.
14 oktober 2013 Bezwaarschrift weigering aanpassing Startbeslissing N65 Dit bezwaarschrift attendeert de Minister op een ambtsmisdrijf ingevolge art. 355 lid 4 WvS. Opzettelijk afstanden tot de wegrand verder plaatsen dan wettelijk is toegestaan, suggereert het publiek (+ Raad van State en andere overheden) een veel te mooi beeld van luchtverontreiniging langs drukke wegen door bebouwde kommen. Mede daarom is de Startbeslissing N65 strijdig met de Wet Milieubeheer c.q. RBL 2007 c.q. Richtlijn 2008/50/EU, Code Maatschappelijke Participatie, Handreiking MIRT-verkenning en de Richtlijnen Oei.
oktober 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje oktober 2013 Gerenommeerde hoogleraren en wetenschappers komen op 5-11-2013 Helvoirt bezoeken om uitleg te geven over de gezondheidsgevolgen van de N65. Iedereen, ook degenen die twijfelen over die gezondheidsgevolgen, zijn van harte welkom in de Gildezaal van Brasserie de Bolle Keizer, Lindelaan 58 in Helvoirt. Aanvang 19.30 uur –sluiting uiterlijk 22 uur. De toegang en koffie is gratis.
De locale VVD blijft volhouden dat de OZB niet meer dan indexmatig wordt verhoogd en de toename in de totaalopbrengsten voortvloeit uit succesvolle realisatie van een aantal omvangrijke nieuwbouwprojecten. In deze link vindt u CBS cijfers waaruit blijkt dat de nationale inflatie in 2011 en 2012 samen 4,8% bedroeg en de WOZ stijging in heel Haaren 6,59%, liefst 37% dus boven de inflatie. Die omvangrijke nieuwbouwprojecten van de VVD beperken zich tot 25 woningen over de jaren 2010 tot en met 2012. Op een totaal van 4,990 woningen, d.w.z. slechts 0,5% in drie jaar.
4 oktober 2013 Klacht in Straatsburg De procedures tegen BenW Haaren en andere gemeentes in Brabant culmineren in een klacht in Straatsburg/EHRM wegens schending art. 2, 8 en 13 alsmede het 1e Protocol EVRM. Helaas liggen in Straatsburg voortdurend meer dan 100.000 klachten. Op een spoedige reactie mag dan ook niet worden gerekend.
29 september 2013 Bezwaar wederom afgewezen Conform verwachting heeft B&W wederom besloten het bezwaar tegen het niet honoreren van dit handhavingsverzoek luchtverontreinigingsnormen afgewezen. Dat betekent dat binnen 6 weken wederom beroep bij de Raad van State moet worden ingediend.
19 september 2013 Discussie met Ministerie over NSL Het Ministerie IenM weigert de Startbeslissing N65 aan te passen met vooral een beroep op het NSL. Toch blijkt uit de stukken duidelijk dat dit NSL o.a. via een veel grotere afstand tot de wegrand dan wet en richtlijn expliciet voorschrijven, zodanig is opgezet dat vrijwel nooit overschrijdingen zichtbaar worden. Zo wordt het publiek (+ Raad van State) bewust een veel te mooi beeld van luchtverontreiniging langs drukke wegen voorgehouden. In strafrechtelijke taal, een ambtsmisdrijf (art. 355 lid 4 WvS) dus. Artikel 162 Sv verplicht alle "openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, daarvan onverwijld aangifte te doen." Die verplichting geldt dus ook voor de 2e Kamer en alle ambtenaren. We zijn benieuwd welke colleges van BenW, GS en welke ambtenaren uit Brabant het aandurven onverwijld aangifte te doen. Eind oktober moet een bezwaarschrift zijn ingediend.
10 september 2013 Discussie met Ministerie over NSL Het Ministerie IenM stuurde op 25-7-2013 deze brief met de stelling dat het NSL de normen luchtverontreiniging afdoende weergeeft. Het Comité toont in dit schrijven d.d. 6-8-2013 aan dat dit geenzins het geval is. Het Ministerie IenM reageerde in deze brief d.d. 3-9-2013 waarop het Comité in dit vervolgschrijven d.d. 10-9-2013 er op wijst dat ook het Ministerie zich aan de wet moet houden en via het NSL de bevolking geen onjuist beeld mag voorhouden.
2 september 2013 Aangetekend verzoek aan Minister IenM Uit dit antwoord van de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) op deze Kamervragen over de Startnotitie N65, blijkt dat de minister zich van (eigen) regelgeving niets aantrekt en doordrukt. In onze aangetekende reactie hebben we steekhoudende argumenten aangevoerd als bewijs en verzocht om aanpassing van de Startnotitie. Onze verwachting is dat de minister net als onze wethouder nu ook een juridisch kat en muis spel begint dat alleen de 2e Kamer kan doorbreken (als daar een meerderheid voor te porren is).
1 september 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje september 2013 Vooruitlopend op de verkiezingen in maart 2014 gaat onze maandelijkse bijdrage in het Pomphuiske/Haarens Klokje dit keer over de gebroken verkiezingsbeloftes van de locale VVD. Die hebben we inhoudelijk vergeleken met de harde feiten. Overtuig u zelf maar van de inhoudelijk zwakte van het weerwoord van de VVD.
28 augustus 2013 Vervolgaangifte strafbaar feit Conform verwachting werd met dit schrijven de eerste aangifte afgewezen. Daarom is in deze vervolgaangifte nogmaals gewezen op het arrest Öneryildiz v. Turkey dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de overheid vastlegt. Omdat langdurige blootstelling aan asbest onder omstandigheden minder schadelijk is dan langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging, is er geen enkele reden om verantwoordelijke overheden niet te vervolgen. In ieder geval dient niet vervolging deugdelijk te worden gemotiveerd.
14 augustus 2013 Besluit RvS,geen rechtsgevolg De RvS houdt vast aan haar mening dat geen sprake is van rechtsgevolg. De RvS verklaart zich onbevoegd te oordelen over het verzoek tot het vaststellen van een plan zoals bedoeld in art. 5.9 Wet Milieubeheer. Dat dit vriendelijk geformuleerde verzoek bedoeld was om een einde te maken aan de geconstateerde overschrijding van de normen luchtverontreiniging met ernstige gevolgen voor de gezondheid van omwonenden, ziet de RvS over het hoofd. Daarvoor hadden volgens de RvS de minder vriendelijke termen 'bestuursdwang', 'last onder dwangsom' en 'rechtsoordeel' gebruikt moeten worden. Er zijn nu 3 opties om concrete actie af te dwingen. 1. Naar de civiele rechter wegens onrechtmatige overheidsdaad. 2. Het verzoek is inmiddels herhaald in meer dwingende termen om daarna weer bestuursrechtelijk in beroep te gaan. 3. Klacht indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)in Straatsburg.
5 augustus 2013 Bezwaarschrift Afwijzing Handhavingsverzoek Naast een strafklacht is op 5 augustus 2013 bezwaar ingediend tegen het BenW besluit dat de Minister verantwoordelijk zou zijn. Dit keer met extra 'tover'woorden, opnieuw verwijzend naar art. 5.9 Wet Milieubeheer die BenW verantwoordelijk stelt en naar ro. 42 uit Janacek. Interessant is ook deze brief van IenM met de gebruikelijke verdediging dat het NSL goed is en geen overschrijdingen constateert. Uit dit antwoord blijkt dat NSL strijdig is met nationale en Europese wet- en regelgeving en aldus, bijna per definitie, nooit overschrijdingen zal berekenen.
augustus 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje juli 2013 Nu BenW Haaren een veilige en gezonde N65 van ondergeschikt belang beschouwt, zet het Comité alle zeilen bij. Onder andere met het opvoedkundig beginsel 'wie niet horen wil, moet maar voelen'. Het blijkt dat rechtspersonen bij het gedogen van asbestverontreiniging actief strafrechtelijk worden vervolgd. Nu is asbest niet hetzelfde als luchtverontreiniging maar heeft wel soortgelijke effecten. Iedereen weet immers dat asbest ongezond is maar evenals bij luchtverontreiniging is alleen duidelijk dat sommige blootgestelden in hun gezondheid worden getroffen maar wie precies wordt getroffen, op welke termijn en op welke wijze, blijft onduidelijk. Inmiddels is op 5 augustus 2013 deze strafklacht tegen B&W Haaren ingediend.
19 juli 2013 Pleitaantekeningen RvS Deze hoorzitting maakte nogmaals duidelijk dat sprake was van 'rechtsgevolg' en dat het gebruik van 'tover'woorden strjdig is met Janacek.
8 juli 2013 Afwijzing Handhavingsverzoek Dit keer verwijst BenW (opnieuw) naar de Minister die verantwoordelijk zou zijn voor de gezondheid van omwonenden langs de N65. BenW dus niet? Kennelijk helpen de 'tover'woorden die de Raad van State voorstelde onvoldoende. Dus volgt binnenkort weer bezwaar en daarna weer beroep bij de Raad van State.
juli 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje juli 2013 Waarom verliezen burgers het vertrouwen in hun overheden? Deze bijdrage legt uit waarom steeds meer burgers bij steeds meer overheidsbesluiten de vraag stellen "Wie is er nu gek?" Na de N279 Noord is hier de Startbeslissing N65 aan de orde.
15 juni 2013 Nieuwsbrief 7 Deze nieuwsbrief handelt over de N279 Noord. Met deze provinciale weg langs het kanaal tussen den Bosch en Veghel dingt Brabant mee naar de toppositie onder illustere nationale voorbeelden qua miljardenverspilling zoals bijv. de HSL/Fyra en de Betuwelijn. De verschillende recepten waarmee overheden er in slagen het vertrouwen van burgers in hun overheden naar historische dieptepunten te krijgen, worden daar toegelicht aan de hand van zeer concrete voorbeelden met bronnen.
juni 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje juni 2013 Dit keer over de enqueteresultaten bij 1500 woningen in de kom van Helvort die u hier geanonimiseerd aantreft. Response boven de 20%, 22 vrijwilligers bij, 30 donateurs en 118 inschrijvingen voor onze nieuwsbrieven. Verder aandacht voor de Startnotitie N65 en de wijze waarop onze Overheid omgaat met haar eigen Code Maatschappelijke Participatie en geld verspilt door niet te investeren in ondertunneling die zich in 10 jaar terugverdient zoals uit deze MKBA blijkt.
30 mei 2013 Brief aan BenW Haaren Gezien het advies van de Raad van State inzake Helmond(N270) heeft het Comité nu een handhavingsverzoek aan BenW gericht resp. een rechtsoordeel gevraagd. Dit is gebaseerd op nieuwe berekeningen over overschrijding luchtverontreinigingsnormen langs de N65. Dit keer met de nieuwe CARII versie 11 en over het jaar 2015 waar de tijdelijke ontheffing voor NO2 afloopt.
27 mei 2013 Brief aan PS Brabant Komende weken nemen Provinciale Staten (PS) een besluit over de N279 Noord. Dit is de start van een groot aantal onrendabele infrastructuur projecten in Brabant (NOC/Brainport). Hopelijk stelt dit schrijven de huidige coalitie (VVD, CDA, SP), gesteund door de PVV in dit geval, in staat haar huidige 'tunnelvisie' te verlaten en te komen tot een meer zakelijke besluitvorming gebaseerd op MKBA's (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Die zou ieder verstandig gezin of ondernemer van nature uitvoeren bij iedere investering voor zichzelf. Waarom investeren in nieuwe wegen door natuur- en buitengebied of de N279 als minst drukke en meest veilige doorgaande weg als investeringen in veel drukkere wegen door bebouwde kommen (Kennedylaan,N270, N65) veel meer opleveren?
16 mei 2013 Startnotitie N65 Deze startnotitie blijkt zodanig te zijn opgezet dat de beste oplossing ondertunneling a priori wordt uitgesloten via onbewezen uitgangspunten:
1. Pag. 14 vermeldt: "N65 in tunnel: past niet binnen budget door hoge uitvoeringskosten en ook niet door de benodigde veiligheidsmaatregelen vanwege de Tunnelwet." Daarmee is niet alleen het uitgangspunt van IenM en VVD verlaten dat een MKBA bepalend is voor de keuze. Ook wordt de nieuwe Code maatschappelijke participatie meteen de nek omgedraaid en betekent deze niet onderbouwde uitspraak verder dat nergens meer tunnels gebouwd kunnen worden door de hoge veiligheidseisen. Onze insteek is gebaseerd op een oudere kosten/baten analyse. Na wijzigingen op ondergeschikte punten blijkt dat ondertunneling qua MKBA veel beter uitpakt dan ieder ander alternatief (via gebiedsontwikkeling en gewonnen levensjaren -daly's=Disability Adjusted Life Years-). Bij drukke doorgaande wegen in bebouwde kommen is het daarnaast noodzakelijk om lokaal de normoverschrijding luchtkwaliteit aanvaardbaar te maken als aanvulling op het nationale beleid.
2. Pag. 5 vermeldt in voetnoot: "Volgens NSL is er geen probleem, dus de luchtkwaliteit is geen aanleiding voor de verkenning, wel aandachtspunt bij beoordeling van alternatieven." Zoals bekend loopt over de luchtkwaliteit in Helvoirt een juridische procedure. Daarin wordt gesteld dat uit CARII berekeningen blijkt dat er wel degelijk sprake is van overschrijding vlak naast de N65. Dat NSL geen overschrijdingen constateert is niet verbazingwekkend want zoals de minister zelf al schreef wordt bij alle Rijkswegen overal standaard SRM2 toegepast voor open, gewoonlijk buitenstedelijk, gebied waar de bebouwing relatief ver van de weg staat. In de bebouwde kommen van Vught en Helvoirt moet dus SRM1 (via CARII) worden toegepast. Verder schrijft de minister dat NSL het toepasbaarheids- of blootstellingsbeginsel hanteert waardoor de meetpunten verder van de weg liggen dan Europa voorschrijft. In de betreffende procedure ontwijkt de gemeente Haaren deze inhoudelijke discussie via juridische proceduretechnieken. Toch weet iedereen dat wonen naast een snelweg 1-2 levensjaren per omwonende scheelt.
Kortom, de overheid zet haar hakken in het zand met onbewezen uitgangspunten. Het Comité zal daar opgepaste wijze mee omgaan.
mei 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje mei 2013 Het Comité N65 doet verslag over succes en tegenslag bij haar diverse activiteiten om ondertunneling van drukke wegen door bebouwde kommen boven op de politieke agenda te krijgen.
april 2013 Enquête N65 De tekst van de enquête over de N65 vindt u hier. Als u deze enquête niet hebt ontvangen of niet tijdig wordt opgehaald, kunt u het formulier hier downloaden, invullen en mailen naar secretariaat@n65.nl of inleveren bij de adressen op het formulier.
april 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje april 2013 Het Comité N65 houdt een enquête over de N65 onder alle inwoners van de bebouwde kom van Helvoirt, 1600 huizen. De enquête wordt opgehaald door vrijwilligers binnen 10 dagen na de verspreiding.
maart 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje maart 2013 Het Comité N65 heeft het vertrek van de burgemeester aangegrepen om in de profielschets, leunend op Vughtse ervaringen, accenten te verleggen. Haaren als als 'ja-gemeente' met een actieve burgemeester en wethouder die de 2e Kamer, Provincie en de publiciteit voortvarend en met succes weten te bespelen. Kortom, een burgemeester die zich er voor inzet dat als een 'ja' bestuurlijk mogelijk is, dat 'ja' ook mogelijk maakt en zich niet wringt in bestuurlijke bochten om geen verantwoordelijkheid te nemen, laat staan overal actief voor 'ja' te lobbyen. Kortom, een burgemeester die bij het grootste Helvoirtse milieuprobleem, de N65, er voor gaat.
februari 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje februari 2013 De winnaar van de prijsvraag over de beste slagzin N65 is bekend: Han Jacobse met Veilig en Gezond N65 onder de Grond. De heer Jacobse ging voor EEUWIGE ROEM en doneerde de prijs van €100 aan het Comité. Er waren 5 eervolle vermeldingen. Vanaf nu gebruiken we deze slagzin bij onze publicaties en straks op affiches en stickers!
7 februari 2013 RvS verklaart beroep ongegrond De Raad van State verklaarde het beroep 'kennelijk ongegrond'. Net als in Helmond. Dat betekent dus verzet aantekenen. Indien RvS ook na dit verzet volhardt in haar weigering inhoudelijk te oordelen, lijkt een gang naar Straatsburg(EHRM) onvermijdelijk.
januari 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje januari 2013 Het Comité presenteert haar programma tot aan de komende verkiezingen gemeenteraad in maart 2014. De verkiezingen 2010 waren een dure les om niet zonder meer te vertrouwen op politieke 'toezeggingen'. Ons stemadvies over politieke partijen die we echt kunnen vertrouwen moet de doorslag geven bij de komende raadsverkiezingen.
1-1-2013 Rekenmodel CARII Er zijn nog steeds mensen die niet geloven dat er sprake is van overschrijding luchtverontreinigsnormen langs de N65. Daarom nodigen we iedereen uit dit zelf te onderzoeken. Deze link geeft met de gebruikersnaam 'vrij_rekenaar@infomil.nl' toegang tot het door de Overheid goedkeurde CARII rekenmodel met helpbestand. Hier volgt een korte gebruiksaanwijzing. Sla eerst dit stratenbestand op in de harde schijf van uw eigen PC. Daarna inloggen, projectnaam en stratenbestand ingeven en de rest wijst zich vanzelf. Als methode de coördinaten van rekenpunten op te sporen adviseren we de Monitoringstool 2011 (coördinaten rechtsonder)en niet de laatste generieke versie.
9 december 2012 Nieuwsbrief 6 Deze nieuwsbrief onderbouwd waarom 23 km ondertunneling van deze 6 drukke wegen door bebouwde kommen moreel, juridisch, economisch en financieel beter uitpakt dan circa €1.336 Mio investeren in N279, Brainport, Grote Ruit, NOC, N69, N65 plannen.
december 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje december 2012 De gemeente suggereert in de begroting en ook via de pers maatregelen, die duurzame oplossingen bieden voor geluidsoverlast, gevaarlijke over­steek­baar­heid, luchtverontreiniging op de N65. Maatregelen waarop Helvoirt al decennia wacht. Niks blijkt minder waar! Uit niets blijkt daad­werkelijke Aktie door BenW Haaren, ondanks de juridische procedure bij de Raad van State. Het wordt tijd dat politieke partijen hierover vragen stellen.
8 december 2012 Persbericht 8 december 2012 Dit persbericht geeft aan hoe Brabantse Bestuurders voor miljarden dreigen te blunderen bij wegen en volksgezondheid. Ondertunneling van 6 drukke wegen over 23 km door bebouwde kommen in Brabant zoals in deze link pakt juridisch, moreel, economisch en financieel veel beter uit dan die circa €1.336 Mio investeren in de bestaande plannen NOC/N279/N69/N65.
november 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje november 2012 Deze aflevering schrijft een prijsvraag uit voor de inzender van het beste Loesje. De winnaar krijgt 100 euro! Om u een beetje op weg te helpen al een paar inzendingen uit onze achterban: 1.Moeten wij nu ondergronds gaan of doet de N65 dat? 2. Wat als de gemeente Haaren haar tunnelvisie op de N65 loslaat? 3.Van den Dungen tunnelvariant of tunnelvisie? 4.Laat ons niet stikke…..met een autotunnel onder Rijksweg N65 wordt het in Helvoirt dikke mikke!
october 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje october 2012 Deze aflevering toont aan dat de bestaande Brabantse plannen infrastructuur onzakelijk zijn. Ook blijkt voldoende (Essent)geld beschikbaar te zijn voor ondertunneling van bestaande drukke wegen door bebouwde kommen. Qua verkeersafwikkeling, kostprijs en leefbaarheid een beter alternatief. Via de rechter en/of de komende verkiezingen proberen medestanders in Eindhoven en Helmond deze bestuurlijke dwaasheid te stoppen. De stand van de juridische procedure kunt u volgen via deze links naar Eindhoven, Helmond en Helvoirt.
15 october 2012 Verweerschrift Gemeente Dit verweerschrift probeert alle dwaalsporen in de bestuursrechtspraak maximaal te benutten. Inhoudelijk wordt opzettelijk niet op de overschrijding luchtverontreinigingsnormen ingegaan. Als excuus wordt vooral het NSL gebruikt. Dit ondanks het antwoord van de Minister in zijn schrijven d.d. 24 februari 2012 dat: "Het in het NSL gehanteerde toepasbaarheids- en blootstellingscriterium is veel ruimer dan het zeer beperkte criterium in de Wet Milieubeheer art. 5.9 en de Richtlijn 2008-50-EG." Kan de Raad van State dit gemeentelijke handelen strijdig met deze uitspraak van de Minister en Europese jurisprudentie toelaten? Ondanks in Helvoirt circa 2-6 met verkeersdoden vergelijkbaar vermijdbare sterfgevallen per jaar! In Vught zeker niet minder!
september 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje september 2012 Dit keer over de juridische procedure die is aangespannen tegen de gemeente wegens overschrijding normen luchtverontreiniging langs de N65. Klik hier voor een online versie van het beroepschrift Raad van State.
augustus 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje augustus 2012 Dit keer over de meest recente onderzoeken over het verband tussen verkeersdrukte en diverse ziektebeelden. De gedrukte versie van het Pomphuiske was helaas incompleet.
26 juli 2012 Copyright problemen I.v.m. copyright problemen over foto's uit Brabants Dagblad zijn alle links naar artikelen uit Brabants Dagblad tijdelijk niet functioneel.
26 juni 2012 B&W verklaart verzoek om plan niet ontvankelijk Gezien de voorgeschiedenis met deze wethouder was een negatief antwoord wel te verwachten. De enige motivatie voor deze niet-ontvankelijkheid is een verwijzing naar dit arrest RvS. Dat betrof een volstrekt andere situatie waar wel een plan lag. In Helvoirt is geen plan, de wethouder blijft in staat van ontkenning verkeren. Beroep bij de RvS zal dus worden ingesteld.
18 juni 2012 In Gebreke Stelling B&W Haaren Om te voorkomen dat de problemen van overschrijding luchtverontreinigingsnormen langs de N65 in het ronde archief verdwijnen, is de gemeente Haaren in gebreke gesteld. Dat betekent antwoorden binnen 14 dagen of beroep bij de Rechtbank met verzoek voor een dwangsom.
12 juni 2012 Diesel uitlaatgassen en kanker Diesel uitlaatgassen werden altijd al verdacht kankerverwekkend te zijn. Na 20 jaar onderzoek wordt dat nu ook bewezen geacht.
juni 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje juni 2012 Deze aflevering handelt over het mislukken van de moeizame communicatie met B&W en de noodzaak een ideale wethouder te kiezen bij de komende verkiezingen.
10 mei 2012 BD 11 mei 2012 Een tunnel bij Helvoirt gaat dus niet gebeuren vertelde de wethouder aan de Raad op 10-5. Dat zou €500 Mio kosten en de activiteiten van het Comité hebben de gemeente ook al €20.000 gekost. Dit geluidsfragment op 00:15 bevestigt deze uitspraken globaal. In een ander geluidsfragment op punt 6:15 stelt een raadslid uit dezelfde fractie serieus dat een snelheidsvermindering naar 70 km per uur niet alleen alle gezondheidsproblemen kan oplossen maar ook een eind maken aan dit energieverspillende gedoe met al deze artikelen over de N65. Deze uitspraken bevestigen het einde van deze onvruchtbare dialoog tussen dovemansoren. Een brief van BenW van 22-5-2012 bevestigde dit ook formeel. Een andere wethouder bij de komende verkiezingen is kennelijk nodig voor een vruchtbare samenwerking.
mei 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje mei 2012 Deze aflevering handelt over de moeizame communicatie met BenW Haaren. Na het verzoek van het Comité om een gesprek werd op 13 april een ambtelijke afspraak aangeboden. Nog meer gesprekken met dezelfde ambtenaren leek in deze fase, nu concrete actie noodzakelijk is, niet zinvol. Dit hebben we de betreffende ambtenaar meteen telefonisch laten weten. Op 19-4 reageerde RWS nogmaals per mail op de stellingnames inzake de overschrijding luchtverontreinigingsnormen. Als reactie liet het Comité de verantwoordelijke wethouder op 23 april per mail weten overleg over een autotunnel op prijs te stellen, daarbij voegden we als gespreksonderwerp het concept van dit artikel. Mede in de hoop op overeenstemming, zodat publicatie niet nodig was. Daarna volgde een brief van BenW d.d. 24 april dat we na een ambtelijk voorgesprek van harte welkom zijn bij een “afvaardiging van het college”. Hopelijk zal er nog een gesprek met BenW plaatsvinden naar aanleiding van onze brief van 2 mei aan BenW.
april 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje april 2012 Er kwamen geen foutmeldingen binnen over onze puntschattingen sterfte in Helvoirt door de N65 of over nog onbekende verschillen tussen de bewoners van Helvoirt en Haaren. Iedereen die nog niet iedereen overtuigd is of nadere uitleg wenst, kan zijn bijdrage leveren via dit blog.
23 maart 2012 Bezwaar in behandeling Met bekwame ambtelijke spoed reageerde B&W reeds op 23-3-2012 dat over uiterlijk 12 weken uitspraak op bezwaar volgt.
19 maart 2012 Formeel Bezwaar tegen ont­bre­ken besluit B en W Op 29 december 2011 signaleerde het Comité in deze Brief aan BenW + bijlage overschrijding van luchtverontreinigingsnormen in de bebouwde kom van Helvoirt. Art. 5.9 lid 1 Wet Milieubeheer verlangt dan een plan van B&W om aan die overschrijding een eind te maken. In een Brief van BenW d.d. 6-2 deelde B&W mede dat Rijkswaterstaat (RWS) bevoegd gezag is in deze. In een Brief aan BenW d.d. 15-2-2012 bracht het Comité begrip op voor de noodzaak van serieus onderzoek en verzocht een hernieuwd besluit uiterlijk binnen 8 weken, te rekenen vanaf 16-01-2012. In een Brief van BenW d.d. 27-2-2012 herhaalde B&W dat RWS bevoegd gezag is. Op 29-3-2012 is een afspraak bij RWS gemaakt. Uit een mailwisseling blijkt dat RWS zich op het standpunt stelt dat in de bebouwde kom van Helvoirt sprake is van SRM2 (open, gewoonlijk buitenstedelijk, gebied waar de bebouwing relatief ver van de weg staat). Het Comité stelt het tegenovergestelde waardoor SRM1 toepasbaar is. Uitsluitend tot behoud van recht is formeel bezwaar d.d. 19 maart gemaakt tegen het ontbreken van het besluit zoals op 29-12-2011 gevraagd.
maart 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje maart 2012 Deze aflevering bevat de diverse reacties van B&W en gemeenteraadsleden over de voorgaande aflevering over sterfte in Helvoirt als gevolg van de N65. Nu wordt iedere burger met 'gezond verstand ' uitgedaagd aan te tonen waar onze puntschattingen van sterfte in Helvoirt door de N65 niet kloppen of welke andere verschillen dan de N65 tussen de bewoners van Helvoirt en Haaren de hogere sterfte in Helvoirt kan verklaren.
15 februari 2012 Luchtvervuiling maakt dom Luchtvervuiling is nog schadelijker dan we altijd al dachten. Dat blijkt uit drie verschillende onderzoeken gepubliceerd in Archives of Internal Medicine en JAMA. Helaas zijn er nog steeds mensen, zelfs raadsleden, in Haaren en Helvoirt die ieder wetenschappelijk bewijs ontkennen.
15 februari 2012 Brief aan B&W Luchtverontreiniging Naar aanleiding van het laatste Pomphuiske en de geconstateerde overschrijding van luchtverontreinigingsnormen, vond een gesprek plaats tussen B&W en het Comité. Uit dit verslag blijkt dat ook B&W erkent dat er een verband is tussen verkeer, luchtverontreiniging en sterfte. Voor de goede orde is B&W er op gewezen dat de wet Milieubeheer B&W verantwoordelijk maakt met bekwame spoed een eind te maken aan overschrijding van luchtverontreinigingsnormen. De brief van B&W d.d. 6-2-2012 is nog geen besluit in de zin van de wet Milieubeheer.
februari 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje februari 2012 Ditmaal gaat onze bijdrage over de laatste sterftecijfers in de 4 dorpen in Haaren over 2011. Ze bevestigen onze eerdere conclusie dat 2-6 sterfgevallen per jaar kunnen worden toegeschreven aan de N65.
18 januari 2012 BD: Historische kans of misser Brabants Dagblad presenteert de laatste bestuurlijke plannen N65 als historische kans. Of een te korte tunnelbak in Vught naast een stoplicht en een fietstunneltje bij Helvoirt naast een stoplicht een historische kans of misser is, zal moeten blijken. Het is natuurlijk goed dat er nu eindelijk via de druk van B&W Vught misschien €100 Mio beschikbaar komt. Dat kan best nog wat meer worden met meer politieke druk en betere argumenten.
januari 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje januari 2012 Deze bijdrage handelt over het recente gesprek met de wethouder waaruit geen voortgang of aktie blijkt inzake het autotunnelplan. Integendeel. De brief B&W norm­over­schrij­ding 29-12-2011 is hopelijk nu wel aanleiding een serieus plan voor een overdekte auto­tunnel op te stellen. Ook andere scenario's zijn echter mogelijk. Als verder overleg daarover ook niet helpt, resteert helaas slechts de optie bestuurlijk te gaan procederen over de gezondheidsaspecten van de N65.
29 december 2011 Brief B&W Normoverschrijding N.a.v. de verhoogde sterfte in Helvoirt is nader onderzoek verricht of de Europese normen voor luchtvervuiling zijn overtreden. Op 29-12-2012 is B&W via deze studie geattendeerd op het feit dat dit inderdaad het geval is. Als gevolg verplicht de Wet Milieubeheer dat B&W terstond een plan ontwikkelt om daar een eind aan te maken. Uit deze bijlage blijkt dat geldtekort geen wezenlijk probleem hoeft te vormen als er voldoende politieke wil is.
december 2011 Pomphuiske/Haarens Klokje december 2011 In vervolg op aflevering 4, gaat onze bijdrage aan het Pomphuiske en Haarens Klokje ditmaal over (metingen van) luchtverontreiniging en sterfte in Helvort. Uit publicaties van de gemeente Haaren blijkt dat het sterftecijfer in Helvoirt ca. 30% hoger ligt dan in de andere dorpen van onze gemeente (2-6 sterftegevallen per jaar meer). Daar de samenstelling van de dorpen vergelijkbaar is, zijn tenminste twee sterftegevallen waarschijnlijk het directe gevolg van de N65.
november 2011 Pomphuiske/Haarens Klokje november 2011 In deze aflevering van het Pomphuiske en het Haarens Klokje wordt aandacht besteed aan de Haarense begrotingsperikelen nu uit de provinciale begroting blijkt dat geen cent voor de N65 beschikbaar komt. Deze publikatie is vervroegd op 27 oktober aan de gemeenteraad verzonden zodat deze tijdig kennis kan nemen van deze teleurstellende provinciale begroting.
1 november 2011 Nieuwsbrief 5 Deze nieuwsbrief besteedt aandacht aan de begroting 2011 van de Provincie Brabant. Geconcludeerd wordt dat het huidige voorstel in Bijlage 3 niet rijp is voor besluitvorming. De tellingen kloppen niet, de financiering sluit niet door vele PM's, de gebruikte getallen lijken onwaarschijnlijk laag mede door inflatie, projecten kunnen daardoor niet worden afgemaakt. Gepleit wordt voor een meer zakelijke aanpak door PPS-belangstellenden bij het proces te betrekken want haast is geboden gezien inflatie en onnodige sterfte door luchtverontreiniging.
oktober 2011 Pomphuiske/Haarens Klokje oktober 2011 In deze aflevering van het Pomphuiske en het Haarens klokje wordt aandacht besteed aan de laatste onnaspeurlijke wegen van meer dan 30 jaar bestuurlijke besluitvorming over de N65. Bestuurders en politici spreken nu over een ”duurzame oplossing” met de laatste voorstellen. Mooie woorden om te verbergen dat een heleboel belastinggeld verdwijnt in een infrastructurele oplossing die eigenlijk niemand wil. Vught wil eigenlijk geen verdiepte maar een overdekte autotunnel. Welk probleem een fietstunnel in Helvoirt oplost is een open vraag. Sterfte onder omwonenden als gevolg van verkeerslawaai en luchtverontreiniging zeker niet.
september 2011 Lobby B&W ja! Door een drukfout is een deel van de augustus aflevering in het Pomhuiske niet geplaatst. Daarom nu het deel waarin we de wethouder uitnodigen meer actief politiek te gaan lobbyen voor een goede oplossing van de N65 i.p.v.fietstunnels er onder.
31 augustus 2011 Nieuwsbrief 4 Deze nieuwsbrief geeft voldoende argumenten waarom Brainport politiek en juridisch onhaalbaar is. I.p.v. Eindhoven naar de Filistijnen te laten gaan zoals Brabants Dagblad voorspelt, kan het geld beter besteed worden aan urgentere wegproblemen in Brabant.
25 augustus 2011 Integrale Pilot N65 De ingekomen stukken van de Gemeenteraad 25-8-2011 gaven een samenvatting van de stand van deze bestuurlijke discussie. Liefst met 6 bijlagen genummerd 1-6 met 38, 94, 87, 50, 4 respectievelijk 2 pagina's. Voor wie interesse heeft in de laatste onnaspeurlijke wegen van meer dan 30 jaar bestuurlijke besluitvorming over de N65, geven we in de volgende afleveringen van het Pomphuiske en het Haarens Klokje, een samenvatting.
augustus 2011 Fietstunnels nee! In de maandelijkse afleveringen Pomphuiske en Haarens Klokje zijn nu de fietstunnelplannen van de Gemeente Helvoirt aan de orde alsmede het gebrek aan politieke lobby-activiteit van de wethouder voor iets beters.
1 juli 2011 Motie Aptroot/Koopmans In deze (aangenomen) motie roepen de 2e Kamerleden Aptroot (VVD) en Koopmans(CDA) de minister op middelen vrij te maken voor een duurzame N65. De vraag of de nu besproken versoberde oplossing met een verdiepte tunnel in Vught en een fietstunnel in Helvoirt wel duurzaam is, blijft open. Nog niet heel lang geleden was een echte tunnel de ambitie van B&W Vught en dat is nog steeds onze ambitie in Helvoirt.
1 juli 2011 BD: Structuurvisie Brainport vastgesteld Staten kiezen voor Ruit en BZOB-bos. Ondanks vragen over financierbaarheid en negatieve kosten/baten etc. heeft Provinciale Staten ingestemd met de Structuurvisie Brainport. De stemmingen dit najaar in de Staten over de financiering en in de Tweede Kamer over kosten/baten zijn de volgende blokkades. Daarnaast is het woord aan gemeentes en omwonenden om via de bestemmingsplannen en bezwaar en beroep deze megablunder - die ook een duurzame oplossing voor de N65 blokkeert-, halt toe te roepen. Een motie D66/PvdA voor een quick scan voor het groene tunnelplan werd ondersteund door Groen Links en PvdD maar haalde het niet. De gedeputeerde liet echter ruimte voor gemeentelijke invullingen. Hij kon ook moeilijk anders na dit bestuursakkoord als resultaat van 30 jaar onderhandelen en miljoenen aan onderzoeksgeld.
29 juni/1 juli 2011 BD:Lobby Gemeentes BD:Kamermotie haast maken Burgemeester van de Mortel van Vught is goed op weg om meer geld los te praten voor de N65. En nu maar hopen dat ook de Helvoirtse burgemeester in de benen komt voor iets beters dan fietstunneltjes in Helvoirt. Maar..... Gaat Schulz echt € 50 Mio vrijmaken voor de N65 naast €50 Mio van de gemeentes? Geeft die € 100 Mio wel een duurzame oplossing als lawaai en sterfte omwonenden zelfs voor Vught niet wordt opgelost met alleen een volgende tunnelbak naast de bestaande onder het spoor?
29 juni 2011 Nieuwsbrief 3 Provinciale Staten stemmen op 1 juli 2011 over het structuurplan N279/Brainport. Dit voorstel blokkeert de financiering van andere urgente(re) infrastructurele projecten zoals de N65 voor tientallen jaren en kent een negatieve kosten/baten analyse (MKBA). Ook op andere gronden zou de komende jaren wel eens kunnen blijken dat het gaat om de megablunder van de eeuw. Hopelijk geven statenleden ook aandacht aan het goedkopere en intelligentere groene tunnelalternatief.
juni 2011 Geluidsoverlast In de maandelijkse afleveringen Pomphuiske en Haarens Klokje wordt nu geluidsoverlast aan de orde gesteld.
25-06-2011 Lobby Gemeentes N65 den Haag De 5 samenwerkende gemeentes rond de N65 en de Provincie maken busrit zonder Kamerleden om de Minister te bewegen te participeren in de € 100 Mio nodig voor een verdiepte weg in Vught en wat fietstunneltjes. Voor een goede oplossing met tunnels in Vught en Helvoirt en een ecologische zone in het Groene Hart is € 500 Mio nodig.
09-06-2011 Groen alternatief Brabants Tunnelplan Comité N65OH presenteert een serieus alternatief op de voorgestelde N279/NOC/Brainport plannen van de Provincie. Slechts 6 pagina's geven de meest harmonieuze oplossing om een goede bereikbaarheid van Brabant te verenigen met het duurzame, groene karakter. Dit alternatief is aanzienlijk goedkoper dan de €3 Miljard die de geïntegreerde N279/NOC/Brainport plannen bij goede uitvoering gaan kosten. Daarnaast lost het ook de problemen op met de N69, N270, N65 en de binnenring van Eindhoven. Het spaart natuur, mensenlevens en nieuw asfalt. En geeft een nieuwe impuls aan ruimtelijke ordening en wonen. Uit een transparante maat­schappelijke kosten/­baten analyse (MKBA) blijken € 874 Mio directe positieve maat­schappelijke baten t.o.v. € 2.202 Mio negatief bij de huidige provincie­plannen.
09-06-2011 Brochure N65 verspreid In de gemeente Haaren zijn 5000 brochures verspreid over de problemen van de N65. Die problemen kun je niet afdoen met fietstunnels en een ecologische zone. Alles draait immers om het politieke besluitvormingsproces op provinciaal en landelijk niveau.
mei/juni 2011 Haarens Klokje Inleiding
Haarens Klokje Vervolg
Verkeersintensiteit
Luchtverontreiniging
In deze wekelijkse serie artikelen worden diverse begrippen rond de thematiek N65 uiteengezet als onderdeel van een maandelijks te herhalen vervolg in het Haarens Klokje. Bedoeling is de verschillende aspecten van de problematiek rond de N65 te belichten in het kader van voor­lichting resp. in­for­matie­verschaffing aan de burgers van onze gemeente.
18-05-2011 Brief aan B&W Haaren In antwoord op het verzoek van B&W d.d. 28-03-2011 tot deelname klankbord­commissie, bevestigt het Comité N65OH het voor­nemen de beschik­bare schaarse tijd en energie liever te steken in voor­lichting resp. in­for­matie­verschaffing aan de burgers van onze gemeente en daarnaast actief de provinciale en landelijke prioriteit­stellingen qua infra­structuur positief beïnvloeden.
mei 2011 Pomphuiske & Luchtvervuiling In dit artikel wordt het begrip luchtverontreiniging uiteengezet als onderdeel van een maandelijkse vervolgserie in het Pomphuiske van Helvoirt om verschillende aspecten van de N65 te belichten.
18-04-2011 Nieuwsbrief 2 Is het provinciaal bestuursakkoord wel realistisch inzake de Noord-Oost Corridor?
14-04-2011 Artikel BD GS wil tempo maken met de Ruit bij Eindhoven. Blijft de SP deze plannen voor meer asfalt steunen?
12-04-2011 Artikel BD Comité N65OH presenteert haar nieuwe strategie voor een goede en permanente oplossing, ondertunneling bij Vught en Helvoirt. Voorlopig geen aandacht meer voor de locale wethouder, wel voor bevolking en provincie.
12-04-2011 Artikel BD Wethouder Haaren houdt als vanouds vast aan ondertunneling bij Vught en fietstunnels bij Helvoirt als oplossing voor alle problemen. Denkt dat door ondertunneling bij Helvoirt alle locale verkeer via de Gijzel naar de N65 zou moeten en een kostbare nieuwe randweg betekent.
16-04-2011 Brief aan omwonenden N65 in Haaren Deze brief aan de omwonenden N65 met een geluidsbelasting > 50 DB, heeft niet alleen sympa­thisanten opgeleverd maar ook donateurs. Daarmee wordt een brochure bekostigd die, in grote aantallen verspreid, hopelijk zorgt voor veel meer sympathisanten en donateurs. Daarmee kunnen volgende acties worden bekostigd om de bevolking bewuster te maken dat de geluids- en lucht­verontrei­niging van de N65 in de bebouwde kom van Helvoirt niet kan worden afgedaan met fietstunneltjes.
april 2011 Pomphuiske & Verkeersintensiteit In dit (gecorrigeerde) artikel wordt het begrip verkeersintensiteit uiteengezet. Dit is onderdeel van een serie artikelen in het Pomphuiske van Helvoirt die verschillende aspecten van de N65 belichten. Bedoeling is de verschillende aspecten van de problematiek rond de N65 te belichten in het kader van voor­lichting resp. in­for­matie­verschaffing aan de burgers van onze gemeente.
28-03-2011 Antwoord B&W Haaren Dit formele antwoord van B&W Haaren op de brief Comité N65OH d.d. 15-02-2011 over deelname klankbordcommissie, bevestigt dat de wethouder graag klankbord met burgers over zijn opvattingen. Het verleden wijst uit dat dit weinig zin heeft zolang zijn opvattingen niet wijzigen en de wethouder geen bewijs aanwezig acht dat burgers hierdoor onnodig sterven. Het bewijsmateriaal daarvoor op deze site is kennelijk niet diepgaand bestudeerd.
22-03-2011 Nieuwsbrief 1 Nieuwsbrief 1 is verzonden aan alle belangstellenden, donateurs en sympathisanten. Deze nieuwsbrief waarschuwt voor gebreken in de bestuurlijke besluitvorming rond infrastructuur.
11-03-2011 Felicitaties Statenleden Comité N65OH feliciteert alle Statenleden met hun benoeming op 10-3-2011. Vergelijking tussen de Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA) van de Noord-Oost Corridor en de N65, wijst uit dat de N65 de hoogste prioriteit zou moeten hebben. De Statenleden wordt opgeroepen deze conclusies te laten valideren alvorens besluiten te nemen over de besteding van Essent-gelden.
02-03-2011 Brief Bestuurlijk Overleg Comité N65OH roept het bestuurlijk overleg -de voormalige stuurgroep N65- op tot publieke actie om de financieringsimpasse te doorbreken. De rentabiliteits- en sterftecijfers N65 geven overtuigende argumenten om in het provinciale debat over bijv. de Essent-gelden de financiering sluitend te krijgen.
02-03-2011 Brief B&W Haaren
Chronologisch overzicht
Als de wethouder geen verantwoordelijkheid voor de N65 neemt, investeert het Comité N65OH geen verdere tijd in de gemeente. Als de hoge maatschappelijke rentabiliteit en sterftecijfers al niet overtuigen, wat dan wel?
16-02-2011 GroenLinks voor N65 In een lijsttrekkersdebat in Vught kiest GroenLinks voor de N65. In een ander lijsttrekkersdebat op 17 februari in Aarle-Rixtel over de N279 en de Ruit om Eindhoven, concluderen aanwezigen dat de: "PvdA op basis van de huidige gegevens ook zegt tegen te zijn." Andere partijen volgen?
11-02-2011 Vragen GroenLinks
Vragen PvdA
Comité N65OH vraagt lijsttrekkers PvDA en GroenLinks stelling te nemen inzake de financiering structurele oplossing N65 via ondertunneling in de bebouwde kommen: RWS, Essent-geld, opcenten, gebiedsontwikkeling of tolheffing? In het debat kwam de nadruk op de vraag of Essent-geld gaat naar de N65 of naar de N279/Ruit bij Eindhoven.
15-02-2011 Antwoord van B&W Haaren B&W Haaren reageert op vragen van het Comité N65OH over haar rol met uitnodiging tot deelname klankbordcommissie.
13-01-2011 Vragen GVVP
Motie Pilot
Motie Dilemma's
Bij de behandeling Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) in de Raad kritiseert de VVD-woordvoerder, de heer van Pinxteren, de moties N65 als onterechte kritiek op haar eigen VVD-wethouder. De gestelde vragen worden niet behandeld. Opnieuw wordt downgrading als oplossing voor de N65-problemen bepleit. Luister naar dit geluidsfragment.
06-01-2011 Vragen aan B&W Haaren Comité N65OH ondervraagt B&W Haaren over haar rol. Medestander voor een tunneloplossing of passief burger langs de aanwijzingen uit het ambtelijk circuit?
13-12-2011 Brief aan BZW Comité N65OH verzoekt BZW om haar prioriteit de A58 zakelijk te onderbouwen en samen op te trekken om zoveel mogelijk financieringsruimte te scheppen.
01-12-2010 Motie Mirt 2011 Jansen Motie De Rouwe De Kamer neemt stelling tegen het voornemen van de minister prioriteit te geven aan infrastructuur in R'dam, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.
25-11-2010 Geluidsfragment Wethouder kritiseert akties B&W Vught, bevestigt afspraken met Comité N65OH, doet geen inhoudelijke mededelingen over voortgang bestuurlijk overleg en neemt geen aktie richting BZW.
22-11-2010 Brief aan Raad Comité N65OH stuurt brief aan de Raad Haaren om publieke en politieke druk uit te oefenen voor ondertunneling als beste oplossing en volledige informatie te verschaffen over de voortgang.
17-11-2010 Gespreksverslag Afspraken tussen wethouder en Comité N65OH vastgelegd.
12-11-2010 BZW Statement BZW verspreid statement om de A58 prioriteit te geven en ziet geen meerwaarde in grootschalige aanpassingen aan de N65 (verbreding, ondertunneling, hogere maximum snelheid).
november 2010 Ludieke acties Vught B&W Vught organiseert ludieke acties om de besluitvorming in de 2e Kamer begin december 2010 te beinvloeden. B&W Haaren doet niets en verwijt Vught niet gemeenschappelijk op te treden. Luister naar dit geluidsfragment.
03-11-2010 Brief aan Raad Comité N65OH verzoekt de Raad de wethouder aan te sporen tot een meer actief beleid, hierbij het initiatief van burgers te stimuleren en hen ook op permanente basis te informeren en te betrekken bij zijn activiteiten.
03-11-2010 Zorgen over Haagse standpunten De fracties VVD en CDA stellen vragen in de Staten over toezeggingen van de minister over het doorgaan pilot N65. B&W Vught overweegt ludieke acties om de besluitvorming in de 2e Kamer begin december 2010 te beïnvloeden.
08-10-2010 Weerstand wethouder De wethouder roept op tot een gemeenschappelijk bestuurlijk standpunt N65 (zonder tunnel dus) en reageert terughoudend op de wens het Helvoirtse tunnelplan onder de aandacht van de stuurgroep N65 te brengen.
07-10-2010 N65 Debat Raad (tekst) De wethouder wordt door alle fracties opgeroepen ondertunneling van de N65 als serieus alternatief te betrekken bij de besluitvorming. De wethouder zegt toe "die boodschap wordt wel degelijk hard gebracht". Hoor de volledige geluidsfragmenten over dit debat zelf en het inleidende debat.
16-09-2010 Artikel BD Brabants Dagblad geeft een verslag van de presentatie aan de Raad. De VVD praat over afwaarderen als oplossing via een snelweg naast de spoorlijn Vught/Tilburg.
07-09-2010 Presentatie ondertunneling N65 Comité N65OH zet de argumenten voor ondertunneling N65 op een rij voor de Raadscommissie Haaren.
16-04-2010 Bezoek Kamerleden N65 Kamerleden bezoeken de N65 in de hoop op een startbesluit MIRT in Den Haag
maart 2010 Verslag Pomphuiske Uit dit Pomphuiske blijkt dat het plan voor ondertunneling door de Haarense politiek wordt ondersteund.
29 januari 2010 Support van VVD Haaren Het Comité N65OH dankt de VVD voor haar volgende positieve reactie: "Het is prettig om te constateren dat we met een realistisch Comité te maken met een realistische vraag. Inderdaad laten we het op de politieke agenda zetten, laten we dit als een serieus alternatief gaan uitwerken, kijken of we geld er voor kunnen vinden, vrijmaken of krijgen. Ondertunneling is voor de lange termijn zeker een alternatief mits ruimtelijk zó passend dat de op en afritten niet buiten de dorpskern komen."
januari 2010 Persbericht N65OH Comité N65OH constateert tevreden dat het plan voor ondertunneling door de Haarense politiek serieus op de kaart wordt gezet. Dit is het eerste openbare optreden van het Comité N65OH, opgericht in januari 2010.
maart 2009 11 Ambities N65 Met verbazing constateren enkele inwoners van Helvoirt dat een stuurgroep van 7 samenwerkende gemeentes als 11e ambitie -terecht- een tunnel onder de N65 voor Vught ambieert. Voor Helvoirt echter niet. Besloten wordt deze besluitvorming nader te onderzoeken. Het rapport stelt terecht dat een tunnel in Vught de lucht- en geluidkwaliteit aanzienlijk verbetert waardoor ‘Vught weer één’ kan zijn. Waarom zou dat niet gelden voor het kleinere Helvoirt met een kleinere tunnel?
12-09-2006 Oprichting Vught Structureel Vught Structureel wordt notarieel opgericht. Voor nadere info over de vervolgstappen van Vught Structureel klik hier.