Nieuws
Helvoirt/Vught
Nieuws Vught
Klik hier
Berkel-Enschot
nog geen nieuws
Copyright: Alle auteurs- en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Online citeren alleen geoorloofd samen met deeplinken. Op papier alleen geoorloofd mits met volledige bronvermelding www.n65.nl en automatische toestemming wederpublicatie alle N65-publicaties op deze site. I.v.m. copyright problemen over foto's uit Brabants Dagblad zijn alle links naar artikelen uit Brabants Dagblad tijdelijk niet meer functioneel.
Datum
Link
Toelichting Portal voor alle nieuws rond de N65. Nieuwe berichten zijn hier welkom per e-mail
Juli 15 2024 Bezwaarschrift non-besluit N65 De begeleidende schrijvens aan Minister Madlener, de Commissaris van de Koning mevr. Adema en burgemeester van de Mortel sluiten met de vraag: "Wij maken u er op attent dat dit bezwaarschrift aangeeft dat de Habitat Richtlijn aantoonbaar wordt genegeerd en iedere week uitstel, 2,7 onnodig gemiste levensjaren impliceert. En VKA+ continueert dat voor eeuwig! Is dat wat u wilt?" Het lijkt onwaarschijnlijk dat topfunctionarissen bij de overheid dat zouden willen!!! Bijlege 1: Formeel Verzoek Effectieve N65 actie, Bijlage 2: Afwijzing Formeel Verzoek Effectieve N65 actie
Juli 3 2024 Afwijzing Formeel Verzoek Effectieve N65 actie Het antwoord in bijlage herhaalt dat "de stuurgroep al eerder heeft besloten om het VKA+ als uitgangspunt te houden. De Zuidtangent en de boortunnels zijn niet aan de orde...". Onze reactie per mail luidde: "Dank voor dit snelle antwoord. Het is wel te betreuren dat dank zij al die dure rapporten, B&W Vught naliet gratis routeplanners te gebruiken. Die tonen aan dat de N65 opstoppingen omrijden over de A59 veroorzaken en daardoor meer stikstof op drie natuurgebieden. En dat omwonenden N65 eerder overlijden, kan B&W Vught ook niet zijn ontgaan. Het spijt ons daarom u te moeten berichten nog deze maand de rechtspraak te verzoeken u het licht in deze denkfouten te laten zien."
Juli 1 2024 Nieuws van de maand Na de formele verzoeken op 6 Juni bij de Minister I&W, PS en B&W voor effectieve N65-actie, gebeurde er niets. Maar in de laatste week van Juni bleek dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Zie bijlage. Gaat de overheid nu echt voortvarend aan de slag met een goede N65 oplossing? Voorlopig even raden of een gang naar de rechter toch nodig blijkt.
Juni 6 2024 Formeel Verzoek Effectieve N65 actie Heden zijn formele verzoeken ingediend bij de Minister I&W, PS en B&W over een brandend milieuprobleem. Die verzoeken eindigen met de tekst:"Het voorzorgbeginsel in art. 8 EVRM vereist echter onmiddellijk ingrijpen als zonder enige twijfel de gezondheid van omwonenden N65 in gevaar is. De Habitat Richtlijn vereist eveneens onmiddellijk ingrijpen als zonder enige twijfel de stikstofbelasting in Natura 2000 gebieden onnodig al te hoog is en nog hoger dreigt te worden. Vandaar dit schrijven in de hoop dat u kans ziet de bestaande impasse te doorbreken en juridische procedures te voorkomen."
Juni 3 2024 Nieuws van de maand Dit debat eind Mei in de Raad Vught toont een machteloze Raad. Ondanks het feit dat BD op 17-03-23 al constateerde "Doorgaan op de ingeslagen weg ziet vrijwel niemand zitten. Ook niet met de nodige aanpassingen." gaat de Raad vrolijk door op de ingeslagen VKA+ weg. En zet in op Korte Termijn Maatregelen (KTM) die binnen drie jaar gerealiseerd moeten worden, het stikstof probleem verergeren, het fijn stof probleem groter maken en goede N65 oplossingen blokkeren. Onze indringende waarschuwingen via diverse aangetekende brieven naar de Raad, B&W, de Stuurgroep N65 en PS dat snelle actie vereist is blijken aan dovemenaoren gericht te zijn. Nu resteert geen andere oplossing dan een gang naar de rechter.
Mei 5 2024 Antwoord aan GS Brabant Ons antwoord aan GS geeft aan dat deze reactie GS op ernstige misversanden berust! Een goede N65 oplossing vermindert juist de stikstofbelasting in 3 Natura 2000 gebieden met KDW overschrijdingen en maakt daarnaast een eind aan voortijdige sterfte voor N65 omwonenden door fijn stof. Hopelijk ziet GS dat nu in. Het zou jammer zijn als we de strijdbijl weer moeten opgraven.
Mei 1 2024 Nieuws van de maand Na deze herinnering aan de Stuurgroep N65 over ons voorgaande schrijven inzeke denkfouten bij de stikstof analyse N65, viel hedenochtend dit antwoord namens GS en de Gedeputeerde Milieu in de mailbox. Teleurstellend met een herhaalde uiteenzetting van het bestaande beleid. Geen woord over een snelle aanpak van de N65 wegens de verplichtingen die voortvloeien uit de Habitat Richtlijn bij overschrijding KDW waarden. Geen woord over de verplichtingen die voortvloeien uit het recente arrest KLIMASENIORINNEN als de overheid nalatig is effectief beleid te implementeren. We beraden ons nu op de vervolgstappen.
April 14 2024 Tweede herinnering aan Gedeputeerde Milieu Op ons voorgaande advies aan de Gedeputeerde Milieu dat de Habitat Richtlijn dwingt tot een onmiddellijke aanpak van de N65, mochten we nog geen reactie ontvangen. Toch valt het feit dat veel verkeer nu noodgedwongen door N65 opstoppingen de A59 gebruikt en daardoor onnodig meer stikstof verspreidt, niet te ontkennen. De Habitat Richtlijn gaf al krachtige juridische middelen daar een eind aan te maken vanuit het gezichtspunt Natura 2000 gebieden. Maar vanuit het gezichtspunt menselijke gezondheid komt nu eindelijk een soortgelijk juridisch beschermingsniveau in zicht via deze recente uitspraak HvJ EU d.d. 9 April 2024 inzake VEREIN KLIMASENIORINNEN SCHWEIZ AND OTHERS v. SWITZERLAND. Dat arrest geeft een nieuwe interpretatie van art. 2 and 8 EU-Verdrag. Vanuit het gezichtspunt menselijke gezondheid moet nu ook overal waar de overheid nalatig is effectief beleid te implementeren, worden ingegrepen! Lastig parket voor overheden. Je doet het bijna nooit goed: het land op slot qua bouw, wegen en landbouw, vervuilende fabrieken sluiten, vliegverkeer verminderen, iedereen op de fiets etc. Maar voor de gedeputeerde Milieu ligt de oplosssing voor de hand. Alleen het besluit van de Stuurgroep N65 tot uitstel N65 aanpak moet worden herzien.
April 1 2024 Nieuws van de maand Deze aflevering bewijst dat het TaskForce verkeersmodel niet deugt. Want als alle routeplanners aangeven dat veel verkeer nu noodgedwongen de A59 omweg gebruikt wegens opstoppingen op de N65. kan het niet bestaan dat Goudappel bij VKA+ een verkeerstoename N65 van 12.701 voertuigen berekent en tegelijk ook een verkeerstoename op de A59 van 550. Met als gevolg een ernstige denkfout bij stikstof waardoor het hele N65 project ten onrechte op slot zit.
Maart 27 2024 Ernstige denkfout bij stikstofanalyse TaskForce Om de N65-impasse te doorbreken, is de Gedeputeerde Milieu gewezen op het feit dat alle routeplanners aangeven dat rond de ochtend- en avondspits veel verkeer nu noodgedwongen de A59 omweg gebruikt i.p.v. de kortere maar vaak verstopte N65-route. Die omweg betekent een aanzienlijke stikstofbelasting voor de aanpalende 3 natuurgebieden waar de KDW waarden voor stikstof al zijn overschreden. In dat geval verplicht art. 6, lid 2 van de Habitat Richtlijn tot het treffen van passende maatregelen. Maar dat verkeer zal terugvloeien naar een verbeterde N65. Het netto-effect is dus minder stikstofbelasting en zo wordt een verbeterde N65 een zeer passende maatregel. Maar de Taskforce kijkt alleen naar het toegenomen N65 verkeer sec en houdt geen rekening met het terugvloeiende A59 verkeer en ziet daardoor bij de Raad van State ten onrechte weinig mogelijkheden. Hopelijk pakt de Raad in Vught deze N65 invalshoek op via dit schrijven.
Maart 1 2024 Nieuws van de maand De regering is radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos blijkt uit deze motie van de Vughtse Raad d.d. 1 februari 2024. Niets doen door tijdelijke maatregelen continueert alleen het huidige voortijdig sterven door verkeersgerelateerde luchtverontreinigingen. VKA+, die open tunnelbak dwars door Vught, verergert dat zelfs door de aanzuigende werking als 4 stoplichten verdwijnen.
Februari 15 2024 Onze reactie op Antwoorden Taskforce op onze eerdere 22 vragen Onze reactie met nieuwe vragen toont grote vooringenomenheid aan bij de TaskForce: alle alternatieven worden afgeserveerd behalve het VKA+, die open tunnelbak dwars door Vught. Uit de nieuwe antwoorden TaskForce zal blijken of dat genoeg bewijsmateriaal oplevert voor een AWB beroep gebaseerd op art. 2:4 onbehoorlijk bestuur. Door verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en lawaai sterven omwonenden eerder na voorafgaande ziektes: astma, bronchitis, COPD, hart- en vaatziekten, kanker. De TaskForce heeft daar geen boodschap aan. We moeten er dus alles aan doen om zo snel als mogelijk de 'finale' te bereiken: Zuidtangent of privaat via tolheffing gefinancierde tunnels.
Februari 1 2024 Nieuws van de maand N65 als opera in drie bedrijven! Na de ouverture die begon in 2009 toen Vught een echte tunnel wilde, kwam er een voorstel voor een open tunnelbak,omringd door hoge geluidschermen in plaats van fraaie oude bomen. Dat plan, VKA+ genaamd,werd door de Raad van State eind 2022 afgeschoten. De hele Raad, vrijwel unaniem, sprak daarna het 'Nie wieder' uit over dat VKA+. B&W samen met I&W en Provincie organiseerden vervolgens een TaskForce die eind 2023 opnieuw hier concludeerde tot, u raadt het, het VKA+. Op 1 Februari 2024 begon in deze opera het middenstuk,veelal het ‘scherzo’ genoemd. Dit is geen scherts want de Raad nam, in wanhoop en vrijwel unaniem deze motie aan die uitblinkt in vaagheden en de opdracht aan B&W eind 2024 met een nieuw plan te komen. Uitstel van executie dus als I&W alleen het VKA+ accepteert op straf van intrekking van de Rijksbijdrage. Hoe lang dit ‘scherzo’ gaat duren, is onduidelijk. We zullen er alles aan doen om zo snel als mogelijk de 'finale' te bereiken via de Zuidtangent of privaat via tolheffing gefinancierde tunnels. Dat scheelt de schatkist tot €100 Mio!
Januari 31 2024 Antwoorden Taskforce op 22 vregen Laat in de avond voor besluitvorming in de Raad ontvingen we de antwoorden van de Taskforce op onze 22 vregen over het VKA+. Gezien de tijd konden we de Raad slechts informeren over twee hoofdpunten:
1. Vergelijking van alternatieven, daarbij de plussen en de minnen te betrekken, baten en kosten. Daar gingen diverse vragen over. Nu blijkt: "Er zijn geen indicatieve berekeningen gemaakt over de baten omdat het geen onderzoeksvraag van de stuurgroep aan de Taskforce was." Wist u dat? Uiteraard was dit geen onderzoeksvraag van de stuurgroep aan de Taskforce want volgt uit gezond verstand mits vooringenomenheid ontbreekt. Zonder baten bij de vergelijking te betrekken, lijkt serieuze N65 besluitvoming onmogelijk. Een serieuze misinterpretatie dus van de opdracht van de Raad.
2. Bij analyse van de kosten Zuidtangent en (boor)tunnels viel het op ons dat die kosten, na indexatie tot en met 2023, wel erg hoog uitvielen vergeleken met andere calculatiesystemen. Gevraagd naar het waarom volgt het volgende antwoord: "Zoals voorstaand aangegeven is een eigen calculatiebron gebruikt. De kostenramingen zijn gebaseerd op de eenheidsprijzen die bij de eerdere ramingen voor N65 zijn gebruikt om een goede vergelijking mogelijk te maken. Vervolgens zijn de prijzen geïndexeerd naar 2023. Daarin is dus ook de prijsontwikkeling vanwege de oorlog in Oekraïne meegenomen " Dat is dus geen antwoord op de vraag maar alleen een bevestiging dat een eigen niet verifieerbare calculatiebron is gebruikt.
En zo wordt iedere vraag afgedaan met misinterpretaties, ontwijkende antwoorden en soortgelijke dooddoeners. De tijd ontbreekt om op ieder daarvan nu uitvoerig in te gaan. Maar gezien de kwaliteit van bovenstaande twee antwoorden, lijkt het verstandig om de Taskforce naar huis te sturen.
Een meer gedetailleeerd en volledig antwoord aan de TaskForce volgt binnenkort.
December 2023 Nieuws van de maand Zwarte rook van de Task Force. De uitkomst blijkt een politiek spelletje te zijn om de Raad te dwingen die oude dwaze open tunnelbak, VKA+, weer van stal te halen. En als de Raad niet meewerkt gebeurt er niets. Alle alternatieven worden afgeschoten in duizenden pagina’s met vaak subjectieve, soms foute of zeer dubieuze argumenten. Zie www.n65.nl/TaskForce-Niets-doen/Overzicht.pdf. Schandelijk!
December 2023 Nieuws van de maand Zwarte rook van de Task Force. De uitkomst blijkt een politiek spelletje te zijn om de Raad te dwingen die oude dwaze open tunnelbak, VKA+, weer van stal te halen. En als de Raad niet meewerkt gebeurt er niets. Alle alternatieven worden afgeschoten in duizenden pagina’s met vaak subjectieve, soms foute of zeer dubieuze argumenten. Zie www.n65.nl/TaskForce-Niets-doen/Overzicht.pdf. Schandelijk!
November 2023 Nieuws van de maand Nog steeds geen witte rook van de Task Force. Maar relevant is dit antwoord vsn BenW op indringende vragen van het CDA over de luchtkwaliteit in Vught. BenW concludeert “Niets aan de hand dus”. Echter, het tegendeel is waar blijkt uit onze brief aan BenW en de Raad. Er blijken immers niet geringe PM2.5 overschrijdingen in alle drie normstelsels op tal van plaatsen in Vught en Helvoirt! En dan vereist de EU richtlijn onmiddellijk ingrijpen om via metingen de berekening nauwkeuriger te bepalen en ook een luchtkwaliteitsplan, inclusief maatregelen op korte termijn! Ook blijkt dat het huidige Aerius/Ops model van RIVM voor verkeersgerelateerde fijn stof uitstoot totaal niet deugt. Kortom, de gezondheid is in gevaar.
Oktober 2023 Nieuws van de maand Nog geen witte rook van de Task Force. Maar indirect is er wel nieuws. Er is een prachtig (en goedkoop) plan ontwikkeld om van de N65 een "Parkweg" te maken. Maar om 60% van dagelijks 50.000 auto's uit die "Parkweg" te houden, is o.i. de Zuidtangent de enige oplossing zolang bijna iedereen zijn auto wil aanhouden. Het RIVM heeft te kennen gegeven zich te distantiëren van hoe de overheid het AERIUS-model gebruikt voor vergunningverlening. Na het RIVM rapport TataSteel en binnenkort over Chemours, stopt RIVM hopelijk ook om ‘groene vinkjes’ te blijven berekenen vlak langs de N65, ondanks overweldigend wetenschappelijk onderbouwd bewijs dat verkeerswegen met meer dan 10.000 voertuigen per etmaal aantoonbare volksgezondheidsrisico’s veroorzaken.
September 2023 Nieuws van de maand Vol verwachting klopte ons hart op maandag 28 augustus. Helaas, het laatste nieuws was: "er is geen nieuws"! Eerst werd die bijeenkomst afgeblazen want eerst moet de Task Force en de Stuurgroep vergaderen want anders doet dat: “geen recht aan de verantwoordelijkheid van bestuurders om hierin te kunnen handelen.” Onze pogingen om kosten/baten analyses op de agenda te krijgen mislukten want geen van de varianten lijkt door het cruciale stikstof ‘poortje’ te kunnen komen. Het enige nieuws is dat afwaardering van de N65 naar een ‘parkweg’ werd afgeblazen omdat de andere twee veel grotere financiers (Provincie en Rijk) hier zeer waarschijnlijk geen oren naar hebben. Zoals eerder gezegd, is dit het meest sympathieke alternatief maar betekent wel meer opstoppingen, vertragingen, roodrijders op de N65 zelf en maatschappelijke lasten van omrijden tot in de vele honderden miljoenen.
Augustus 2023 Nieuws van de maand Om de diverse opties voor de aanpak van de N65 goed te onderbouwen, is de zitting van de informatiegroep N65 verschoven naar maandag 28 augustus. Inmiddels is gebleken dat een aantal deelnemers aan de informatiegroep N65 onze mening niet delen dat alleen bij de opties Zuid tangent en twee boortunnels sprake is (flink) positieve kosten/baten analyse. Sommigen willen alleen afwaarderen zonder antwoord te hebben op de gevolgen. De milieuclubs menen dat niets doen de beste oplossing is. Beide meningen zijn wel heel symphatiek maar volstrekt irrealistisch met maatschappelijke lasten tot in de vele honderden miljoenen. Hopelijk laat de Stuurgroep N65 en de Raad in Vught het gezond verstand prevaleren.
Juni 2023 Nieuws van de maand Helaas! De wegen van de Overheid zijn inderdaad vaak ondoorgrondelijk . Ons 'waarschuwende vingertje' blijkt onmiddellijk nodig. Zie hier waarom. Via onze deelname aan de 'informatiegroep N65', let wel geen 'klankbordgroep', kregen we deze informatie toegestuurd. En dat deed ons schrikken. Ondanks het feit dat de Raad in Vught, vrijwel unaniem, concludeerde: "Doorgaan op de ingeslagen weg ziet vrijwel niemand zitten. Ook niet met de nodige aanpassingen.", staat in de Opdrachtformulering van de Task Force om voor ons onbegrijpelijke redenen toch weer het optimaliseren van die dwaze tunnelbak in Vught. Ondanks de waarschuwing van de PvdA/GL, zijn toch weer Goudappel en de Antea groep van stal gehaald met, naar het zich laat aanzien, dure en dikke rapporten. Van Goudappel kregen we alleen zeer tegenstrijdige antwoorden op onze vragen over de aanzuigende werking door het verdwijnen van vier stoplichten. De Antea groep blijkt nu van mening te zijn dat de selectie van het meest kansrijke alternatief plaatsvindt op basis van stikstofeffecten, draagvlak en kosten, maar niet op basis van MKBA's. Verbazingwekkend want gezond verstand en de wet schrijven nu eenmaal die MKBA's voor! En uit die MKBA’s blijkt dat alleen voor de Zuidtangent en twee boortunnels sprake is van een (flink) positieve MKBA zoals bijv. blijkt uit deze eerste summiere en voorlopige MKBA voor de Zuid tangent. Met een totaal baten van liefst €614-€784 Mio bij een investering van minder dan €100 Mio. Daarom is het tijd- en geldverspilling die andere 2 alternatieven ook te laten onderzoeken!
Mei 2023 Nieuws van de maand Net als de wegen van de Heer zijn ook de wegen van de Overheid vaak ondoorgrondelijk. Vandaar ons twee sporen beleid. Enerzijds onderzoek naar de drie N65 alternatieven maximaal bevorderen maar anderzijds het 'waarschuwende vingertje' omhoog houden wanneer, net zoals in het verleden, die wegen dreigen te ontsporen. In herinnering brengen we dat de Raad nimmer deugdelijke MKBA's met alternatieven te zien kreeg, werd misleid door veel te hoge tunnelkosten in Vught van 412 Mio en veel te lage cijfers over de aanzuigende werking van het verdwijnen van 4 stoplichten. Over de stellige beweringen van de overheid dat er geen normoverschrijding luchtkwaliteit zou zijn, hadden we altijd al serieuze twijfels maar konden dat nog niet juridisch hard maken. Er liepen al WOB/WOO verzoeken met vragen om meer documenten over die ontsporingen in het verleden. Naar 'goed' overheidsgebruik worden die afgedaan met het antwoord: "Er zijn geen documenten". Vandaar dat we in hoger beroep zijn gegaan bij de Raad van State over luchtkwaliteit en tunnelkosten etc. Ons nader onderzoek luchtkwaliteit deed ons schrikken. Onder meer door deze grafieken waaruit onomstotelijk blijkt dat volgens RIVM meer verkeer resulteert in minder fijn stof (PM, Particulate Matter)! Gelooft U nog in dit soort NSL/Aerius cijfers van RIVM?
18 April 2023 Hoger Beroep WOB/WOO luchtkwaliteit MinVWS/RIVM Gebleken is dat RIVM de luchtkwaliteit langs drukke drukke wegen veel te positief inschat. Basisoorzaak is dat het NSL/Aerius verspreidingsmodel zwaardere fijn stof moleculen op dezelfde wijze distribueert als veel lichtere gasmoleculen. Door meerdere oorzaken wordt de achtergrondverontreiniging daardoor veel te hoog ingeschat en de verontreiniging langs drukke wegen veel te laag. Met grote gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Benieuwd wat de Raad van State daar van vindt. Hierbij productie 1: Beroepschrift bij de Rechtbank, productie 2: Uitspraak Rechtbank waarvan nu hoger beroep, productie 3: Aarhus bewijslastverdeling, productie 4: Resuspensie, productie 5: Validatie, productie 6: Afstand wegrand verkeersvolume, productie 7: Dubbeltellingcorrecties, productie 8: Negatieve meetwaarden, productie 9a: Grafieken lagere meetwaarden overdag met meer verkeer, productie 9b: Satistieken lagere meetwaarden overdag met meer verkeer, productie 10: Lage verschillen tussen meetwaarden bij verkeersbelaste en achtergrond locaties, productie 11: Verspreidingsmodel gassen en fijn stof via SRM2 Rijkswegen, productie 12: Verspreidingsmodel gassen en fijn stof algemeen en productie 13: Verificatie.
18 April 2023 Hoger Beroep WOB/WOO tunnelkosten, aanzuigende werking en kruispuntanalyses Het mag niet weer gebeuren dat B&W in Vught de Raad en publiek misleiden over tunnelkosten en aanzuigende werking van het verdwijnen van 4 stoplichten. Het mag ook niet weer gebeuren dat een Rechtbank WOB/WOO verzoeken probeert te stoppen zonder goede argumenten. Benieuwd wat de Raad van State daar van vindt. Hierbij productie 1: Beroepschrift bij de Rechtbank en productie 2: Uitspraak Rechtbank waarvan nu hoger beroep .
April 2023 Nieuws van de maand Het lijkt eindelijk de goede kant op te gaan met de N65. In het Duidingsdebat N65 op 16-3-2023, bleek dat de Raad vrijwel unaniem, BD citaat, concludeerde: "Doorgaan op de ingeslagen weg ziet vrijwel niemand zitten. Ook niet met de nodige aanpassingen." Ook bleek dat B&W voornemens is om nu eindelijk meerdere N65 opties serieus te gaan onderzoeken: 1. Huidig ontwerp met optimalisaties, 2. Tunnel, 3. Zuidtangent (N65 – A2) en 4. Afwaarderen huidige N65 naar 50km/u binnen bebouwde kom. Vraag is nu hoe dat wordt omgezet in daden. Om B&W een handje te helpen hebben we de Raad wat wenken meegegeven op 23-3-2023. Een van die wenken is om het opkrikken van het oude N65 plan uit de opdracht aan de Task Force N65 te halen. Dat haalt een meerderheid in de Raad. Maar gaat dat lukken? Hopelijk wint ook bij VVD en GB het gezond verstand en inzicht dat het te gek is voor woorden om voor > 180 Mio een open tunnelbak in Vught te graven met een negatieve kosten-baten analyse in de tientallen miljoenen onder het mom dat door die beperking van het aantal oversteekpunten een eind komt aan de splitsing van Vught etc.
Maart 2023 Nieuws van de maand Na onze laatste publicatie stuurde B&W deze Raadsinformatiebrief. Bijgevoegd was een analyse van Pels Rijcken, de landsadvocaat, en een tijdpad. Uit dat tijdpad blijkt dat op 9 maart (fractievoorzitters) en op 23 maart (Raad) nader overleg plaatsvindt. De analyse van Pels Rijcken adviseert opkrikken van het verworpen N65 plan als eenvoudigste weg. Onze eigen analyse van dat advies toont de eenzijdigheid daarvan aan. Concludeert zelfs dat een nieuw opgekrikt N65 plan opnieuw tot veel weerstand leidt met hoogstwaarschijnlijk een afgekeurd bestemmingsplan als gevolg van alle aspecten die Pels Rijcken over het hoofd zag. Het lot van een nieuw opgekrikt N65 plan is bezegeld als opnieuw zonder goed overleg met belangengroepen en zonder deugdelijk onderzoek naar de beste alternatieven via maatschappelijke kosten/baten analyses (MKBA’s), besluiten worden genomen als resultaat van bedrijfsblindheid bij Rijkswaterstaat en via uitruilspelletjes tussen politieke partijen zoals na de laatste verkiezingen.
Februari 2023 Nieuws van de maand Inmiddels heeft een eerste verkennend gesprek met wethouder du Maine plaatsgevonden. Daarin hebben we allereerst uiteengezet waarom het net verworpen N65-reconstructie plan B&W Vught via enkele kleine aanpassingen het ook niet zal halen bij de Raad van State(RvS). Dat oude plan maakt immers van de N65 voor alle verkeer tussen Tilburg of Breda en terug de route via de A2/N65 tot de kortste (79,2 km) en ook de snelste route. Maar we hebben B&W Vught ook een alternatief voorgehouden naast ons oude tunnelplan in Vught en Helvoirt. Uit onze eerste globale en summiere kosten/baten analyses (MKBA) bleek dat zowel het tunnelplan als een alternatief, de Zuid tangent (soort randweg onder Vught) , zeer positieve MKBA's opleveren. Met name door het feit dat de vermijdbare sterfte door luchtverontreiniging stopt voor omwonenden N65 , hun woningen daardoor in waarde stijgen en gebiedsontwikkeling op de N65 mogelijk wordt. Maar er is een heel groot ander voordeel van de Zuid tangent en dat is dat het benodigde investeringsbedrag veel lager ligt en past binnen het bestaande budget.
Januari 2023 Nieuws van de maand Het jaar 2022 eindigde goed. U zult al wel gelezen hebben dat de Raad van State (RvS)de beide bestemmingsplannen N65 vernietigde. Daar zijn wij blij mee. Minder blij zijn wij met het feit dat de RvS onze naam het meest citeerde, liefst 135 keer op 158 pagina's, maar om procedurele redenen belangrijke argumenten onzerzijds (nog) niet aan de orde liet komen.
26 December 2022 Oproep tot samenwerking met B&W Vught en PS Brabant! In 2009 lanceeerde Vught dit fraaie tunnelplan. Onder druk van Haagse ministeries die met de geldbuidel rammelden kwam er uiteindelijk het nu door de RvS afgeblazen slechte N65-plan met een negatieve kosten/baten analyse (MKBA). Toch staat vast dat er snel wat moet gebeuren met de N65. Vandaar deze oproep aan mevrouw S. Otters-Bruijnen (PS) en de heer M. du Maine (B&W Vught) om nu wel samen te werken met belangengroepen. In een nieuw bestemmingsplan zal een nieuwe MKBA een dikke plus aantonen door rekening te houden met vermijdbare sterfte door luchtverontreiniging, waardestijging grond en gebiedsontwikkeling. Samen met belangrijke argumenten onzerzijds die (nog) niet aan de orde zijn gekomen, hopelijk voldoende om de druk van Haagse ministeries te weerstaan.
21 December 2022 Bestemmingsplannen N65 vernietigt! De Raad van State (RvS) vernietigde beide N65 bestemmingsplannen. Maar uit het RvS-betoog van liefst 183 pagina's blijkt dat de RvS stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, belangijker vindt dan fijnstofdepositie etc. in de luchtwegen van N65-omwonenenden. Nu moet zo snel mogelijk een bestemmingsplan volgen dat wel rekening houdt met fijnstofdepositie etc. in de luchtwegen van N65-omwonenden.
December 2022 Waar blijft de Logica? Heel Nederland maakt zich druk over stikstof. Want dat probleem legt bouwend Nederland en veel boeren plat. Maar bij de overheid, incl. B&W Vught, maakt niemand zich druk over een andere grote stikstof vervuiler, autoverkeer. Dat autoverkeer produceert niet alleen stikstof NOx (NO, NO2,  NO3) maar daarnaast ook nog fijn stof, CO2 en methaan waardoor omwonenden van snelwegen zoals de N65 daardoor jaren eerder overlijden na voorafgaande gezondheidsproblemen. De N65 kosten/baten analyse (MKBA) hield geen rekening met deze sterfte. Vergat gemakshalve ook maar dat de Vughtse tunnelbak zonder dak en het Helvoirtse tunnelbakje aantoonbaar omwonenden rond 300 Mio waarde­stij­ging woningbezit door de neus boort. Logisch toch? Het RIVM berekent die locale luchtverontreiniging zelfs veel te laag. Zie http://www.n65.nl/brochure-gerede-twijfel.pdf. Ook nog logisch? Aantoonbaar betere alternatieven zijn zelfs niet onderzocht. Makkelijk toch! Zijn omwonenden van snelwegen dan minder belangrijk dan sommige plantjes in Natura 2000 gebieden. Waar blijft de logica?
November 2022 Pomphuiske Helvoirt Barst de N65 'bom' nog dit jaar? Volgens telefonische medededeling wel. Is dit besluit nu zo moeilijk? Hoe kun je het als overheid bedenken om onder druk van Rijkswaterstaat een snelweg aan te leggen door twee dorpskernen waardoor talloze omwonenden blijvend jaren eerder sterven? En dat met het excuus dat het NSL nu eenmaal geen normoverschrijdingen aantoont. Dat haal je de koekoek. Onze bezwaar- en beroepschriften toonden duidelijk dat het RIVM, verantwoordelijk voor het NSL, er een potje van maakt. In onze brochure Gerede Twijfel hebben we op zes punten vastgesteld dat 'gerede twijfel' bestaat over het huidige onderzoek naar fijnstof. In simpele woorden, het NSL deugt niet. En verder gebruikt de overheid het excuus dat een echte autotunnel te duur is. Op diverse rapporten die aantonen dat die conclusie ook niet deugt, reageert de overheid niet. Waarom zo lang met een uitpraak wachten? We moeten snel aan de slag met betere alternatieven voor die open tunnelbak!
Augustus 2022 Pomphuiske Helvoirt Nee dus, de bom valt later wegens "omvang en complexiteit van de zaak". En de RvS geeft aan "er alles aan te doen om uiterlijk oktober 2022 uitspraak te doen". Maar ongeacht de N65-uitspraak is er meer aan de hand in ons kikkerland. De N65 is slechts een ander lichtend voorbeeld van een overheid die doordrukt en niet meer luistert! Helpt U ook mee om Nederland tot een beter land te maken op het gebied van luchtverontreiniging en bestuurscultuur?
Juni 2022 Pomphuiske Helvoirt In Juli valt de bom: RvS doet uitspraak inzake de N65 reconstructie. Maar ongeacht de N65-uitspraak RvS is er meer aan de hand in ons kikkerland. De N65 is slechts een lichtend voorbeeld hoe het niet moet! Helpt U ook mee om Nederland tot een beter land te maken op het gebied van luchtverontreiniging en bestuurscultuur?
Mei 2022 Pomphuiske Helvoirt Laatste fluitsignaal voor de N65 heeft geklonken. De aanzienlijke hoeveelheid informatie die wij hadden ingestuurd werd inhoudelijk serieus genomen. Voorzitter Uylenburg sprak zelfs van een ‘ongelijk’ speelveld dat wij zouden hebben gecreëerd ten nadele van de landsadvocaat door de uitgebreide inhoudelijke kritiek die wij net voor de laatste sluitingsdatum hadden ingediend. Het zal niet vaak voorkomen dat dit een appellant wordt verweten. Het omgekeerde wordt door vrijwel alle appellanten aangevoerd, vanwege de grenzeloze hoeveelheid rapporten die de landsadvocaat op het allerlaatste moment laat verspreiden. Dit keer hadden wij de landsadvocaat een ‘koekje van eigen deeg’ geserveerd en ze vond het niet lekker.
23 Maart 2022 Beroepschrift 3 WOB's Vught Er liep al een Beroepschrift WOB bij de Rechtbank Den Bosch over luchtverontreiniging. Met als conclusie dat ieder fundament ontbreekt voor het uitgangspunt van het N65 reconstructie plan dat er volgens het NSL geen normoverschrijding luchtkwaliteit zou zijn. De conclusie over het optreden van B&W Vught luidt helaas dat welbekend is dat commerciele bedrijven in hun marketing en sales, soms een loopje nemen met de waarheid. Maar nu hier blijkt dat de overheid dat ook doet, maakt haar tot een aanfluiting waardoor burgers alle vertrouwen in hun overheid verliezen.
19/20/21 Maart 2022 3 Zittingsdagen RvS N65 Bijgaand onze repliek op dit antwoord van de landsadvocaat. De voorzitter sprak zelfs van een 'ongelijk' speelveld dat wij zouden hebben gecreëerd ten nadele van de landsadvocaat door deze uitgebreide inhoudelijke kritiek die wij net voor de laatste sluitingsdatum hadden ingediend. De grenzeloze hoeveelheid rapporten die de landsadvocaat op het allerlaatste moment liet verspreiden mogen kennelijk wel. Qua luchtverontreiniging bleek tot onze verbazing dat de landsadvocaat geen deskundige van het RIVM meebracht en op alle overige gebieden wel een bataljon deskundigen. Mede daardoor is ter zitting voldoende inhoudelijke 'gerede twijfel' gerezen en onvoldoende tegengesproken. Niet goed te begrijpen was de opmerking van een staatsraad dat we daarvoor bij de minister moeten zijn.
De verwachting is dat de RvS deze N65 reconstructie zal afkeuren. Het feit dat veel problemen voor het OWN(Onderliggend WegenNet)naar toekomstige rapporten zijn verschoven, wijst op gebrek aan rechtszekerheid, een vaste beleidslijn bij de RvS. De ontbrekende MKBA voor het laatste plan (VKA+) is ook een lastige hobbel evenals de ontbrekende MER. Maar verrassingen bij de RvS zijn niet uitgesloten gezien onze eerdere ervaringen met toetsen binnen 10 meter van de wegrand die de RvS zonder mankeren afschafte in ruil voor het blootstellingsbeginsel.
Maart 2022 Pomphuiske Helvoirt Zittingsdagen Raad van State (RvS) over de reconstructie N65 vastgesteld op 19, 20 en 21 april. De repliek op de laatste reactie van de landsadvocaat wordt voorbereid. We zullen zien of de RvS toestaat dat B&W Vught het publiek blijft misleiden over tunnelkosten en aanzuigende werking en geen medewerking verleent de onwaarschijnlijke resultaten van de kruispuntanalyses te verklaren. En RIVM via het NSL volstrekt ongeloofwaardige cijfers over normoverschrijdingen van verkeersgerelateerd fijn stof blijft publiceren. Om zo, onder druk van Rijkswaterstaat die voortdurend met de geldbuidel wappert, een situatie te bestendigen waarin, volgens de minister jaarlijks tenminste 93,75 levensjaren en volgens anderen een veelvoud daarvan, verloren gaan in Vught door luchtverontreiniging. En bijna 200 Miljoenewil investeren in het voorliggende plan met een aanzienlijk negatief MKBA-saldo terwijl alternatieven zoals echte autotunnels niet alleen een zeer aanzienlijk positief MKBA-saldo aantonen maar waarschijnlijk ook goedkoper uitpakken.
3 Maart 2022 Oogkleppen en foute bestuurscultuur De bezwaarschriftencommmissie Vught heeft alle bezwaren van het Comité N65 afgewezen want "de bezwaarprocedure gaat enkel en alleen over de vraag of de Wob juist is toegepast en dat de inhoud van de documenten en het mogelijke verschil van inzicht hierover in de procedure geen rol kan spelen." Dit is een typisch staaltje foute bestuurscultuur bedoeld om burgers monddood te maken. Want naast de WOB is immers veel andere regelgeving van kracht die tegelijk toegepast moet worden. Uit de wel verstrekte documenten blijkt overigens dat het voormalige B&W Raad en publiek heeft misleid over tunnelkosten en aanzuigende werking en bestaan grote twijfels over de juistheid van de kruispunt analyses. Indien het huidige B&W het advies van de bezwaarschriftencommmissie binnenkort overneemt, volgen beroepsprocedures zo nodig tot aan de Raad van State.
3 Maart 2022 Zienswijze Comité N65 op Stab rapport Deze zienswjze is tameljk vernietigend over dit Stab rapport. Lees de tekst zelf hoe de Stab met haar advies via veel bezwerende woorden maar zonder zakelijke argumenten een historisch gegroeide fout verergert door erftoegangswegen zoals de Torenstraat direct aan te laten sluiten op een stroomweg zoals de N65.
Februari 2022 Pomphuiske Helvoirt De kop “Europese commissie verzaakt bij wetshandhaving” van deze bijdrage maakt duidelijk dat op nationaal en Europees niveau, de overheid er enstig faalt. Ook al zijn burgers overduidelijk de dupe van materiële tekortkomingen door de Nederlandse overheid op het gebied van verkeersgerelateerde fijnstof, “Europa” maar ook Nederland laat normoverschrijdingen die in het NSL ten onrechte niet zichtbaar zijn, gewoon gebeuren.
5 Januari 2022 Arrest HvJ EU Ons verzoek bij het Gerecht in eerste aanleg tot vernietiging van het besluit van de EU-Commissie is afgewezen op formele gronden. Dat EU-Commissie besluit betrof afsluiting van het dossier zonder nader onderzoek. Op dit arrest valt juridisch veel af te dingen. Los daarvan misleidt de EU-commissie het publiek want werkt mee normoverschrijdingen onzichtbaar te maken door A. > 10 meter te toetsen , B. bij Rijkswegen door bebouwde kommen SRM1 niet te toetsen, C.Resuspensie fijn stof buiten beschouwing laten, een factor van gelijke omvang als directe fijn stof uitstoot, D.Fysisch ondenkbare negatieve meetwaarden salderen met positieve meetwaarden in strijd met richtlijnen. Schandelijk! Wij overwegen hoger beroep maar ontvingen van de advocaat een onbetaalbare offerte en hopen tot een oplossing te komen.
Januari 2022 Pomphuiske Helvoirt Moge het een mooi 2022 worden! Moge het een jaar worden waarin de STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) met een onafhankelijk oordeel komt over de wat ons betreft schrijnende tekortkomingen qua verkeersveiligheid veroorzaakt door de geplande N65 reconstructie. Moge het een jaar worden waarin de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, afdeling bestuursrechtspraak, ‘gehakt’ maakt van de houding van het ministerie van VWS en het RIVM. Moge het tenslotte een jaar worden waarin onze volksvertegenwoordigers op alle niveaus eindelijk durven op te staan tegen de ‘voortdenderende’ overheid, die zich onaantastbaar voelt en schijnbaar met alles weet weg te komen. De overheid is er kennelijk van overtuigd dat een inhoudelijke onderbouwing voor ‘groene vinkjes’ niet nodig is. Geen volksvertegenwoordiger die er iets van durft te zeggen.
December 2021 Pomphuiske Helvoirt Overdrijven is ook een vak. Maar de bewering van de gemeente Vught dat een tunnel in Vught €412 miljoen zou kosten is schromelijk overdreven. Uit het meest recente rapport van IGG blijkt hier dat een echte overdekte autotunnel van 1.300 meter door de flessenhals in Vught gebouwd kan worden, voor €108, €127 of €147 Mio incl. 21% BTW, afhankelijk van de uitvoeringswijze.
November 30 2021 De verdwenen goedkope tunnel in Vught Ons beroepschrift tunnelcalculaties maakte al eerder duidelijk dat BenW Vught doelbewust “€412 Miljoen” is voorgehouden als tunnelkostprijs. Toch is inmiddels bekend dat indertijd 2 vergelijkbare tunnelprojecten gestart waren: project 19537.1 zonder aansluitingen in de tunnel voor “€131,1 Miljoen” en project 20524.1 voor “€412 Miljoen” mét (verboden) aansluitingen in de tunnel. Als gevolg besloot de Raad tot een open tunnelbak om vrij spel aan fijn stof in Vught te blijven geven met een kostprijs die niet is gepubliceerd. Dit rapport corrigeert deze gemeentelijke omissie in het 131,1 Mio project en bevat drie varianten met all-in kostprijzen van €107 Mio, €127 Mio en €147 Mio op begane grond niveau. Vergelijkbaar dus met de €131,1 Mio in project 19537.1 dat de Raad is onthouden. Met name de €147 Mio variant op begane grond niveau is interessant omdat die €20 Mio extra interessante mogelijkheden biedt voor gebiedsontwikkeling.
November 2021 Pomphuiske Helvoirt Net als gewone mensen en bedrijven ontwijken overheden ook liever pijnlijke vragen dan toe te geven foute beslissingen te hebben genomen. Maar wat de Gemeente Vught en MinVWS presteren bij de N65, grenst aan bedrog. Liefhebbers van staaltjes Vughtse en Haagse 'bestuurscultuur', oordeel zelf!
November 14 2021 EU-Gerecht verklaard beroep niet ontvankelijk. Het Gerecht in eerste instantie voert in hoofdzaak drie argumenten aan waarom het beroep niet ontvankelijk zou zijn. 1. Art. 2 Statuten EMA staan actie niet toe. In onze klacht werd juist betoogd dat deze bepalingen het EMA verplichten tot actie. 2.Uit de jurisprudentie inzake art. 267 VWEU volgt dat prejudiciële vragen alleen door een nationale rechterlijke instantie aan het Hof kunnen worden voorgelegd. In onze klacht en met name randnummer 21 van deze Memorie van Repliek werd juist betoogd dat op grond van dit recente baanbrekende arrest het Hof wel degelijk bevoegd is. 3.Ons beroep op het Aarhusverdrag werd afgewezen op basis van het eerste punt. Kortom, een uiterst discutabele beslissing die samenhangt met de bestuurscultuur in Europa. Overwogen wordt in hoger beroep te gaan als we de noodzakelijke fondsen en tijd kunnen opbrengen.
November 14 2021 Misleidende mededelingen overheid over aanzuigende werking Nadat het Comite al eerder hier aantoonde dat deze mededelingen van de Provincie en Gemeente over de aanzuigende werking van het verdwijnen van 4 stoplichten op los zand berusten, werd dit nu formeel bevestigd door deze notulen van de bezwaarschriftencommissie. Let wel, het gaat over een niet voorziene N65 verkeerstoename van mogelijk meerdere tientallen procenten. Gezien de formele onderbouwing moet het voor onmogelijk worden gehouden dat niemand bij de Provincie of Gemeente besefte dat hiermee het publiek, de Staten- en Raadsleden zeer misleidende informatie werd verstrekt.
November 3 2021 Alle 4 beroepschriften geaccepteerd Nadat de RvS aanvankelijk weigerde onderstaande 4 beroepschriften te accepteren, volgde even later een formele akkoordbevestiging mits onzerzijds ook dit akkoord werd gegegeven.
Oktober 28 2021 Beroepschrift Validatie en Verificatie NSL-Aerius model Dit beroepschrift maakt via 8 zwaarwegende punten duidelijk dat ieder fundament ontbreekt voor het uitgangspunt van het N65 reconstructie plan dat er volgens het NSL geen normoverschrijding luchtkwaliteit zou zijn. Die 8 punten roepen ook de vraag op of aan het NSL wel enige betekenis toegekend kan worden voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. Voor de liefhebbers van dit staaltje Haagse 'bestuurscultuur' zijn de 7 bijlagen hier beschikbaar: Productie 1, Productie 2, Productie 3a, Productie 3b, Productie 4a, Productie 4b, Productie 4c.
Oktober 28 2021 Beroepschrift Kruispunt Analyses Dit beroepschrift maakt verder duidelijk dat de N65 besluitvorming in Vught ook niet gebaseerd is op alle beschikbare relevante informatie en welbewust de Raad en publiek ook tegenstrijdige informatie is onthouden. De gemeente wil de grote tegenstrijdigheden tussen de Goudappel Coffeng rapportage en 4 deskundigenrapporten met diametraal tegengestelde conclusies niet verder onderzoeken. Voor de liefhebbers van dit staaltje Vughtse 'bestuurscultuur' zijn de 8 bijlagen hier beschikbaar: Productie 1, Productie 2, Productie 3, Productie 4, Productie 5a, Productie 5b, Productie 6, Productie 7.
Oktober 17 2021 Beroepschrift Aanzuigende werking Dit beroepschrift maakt duidelijk dat de N65 besluitvorming in Vught ten onrechte gebaseerd was is op verkeerde informatie over het effect van het verdwijnen van 4 stoplichten en welbewust de Raad en publiek verkeerde informatie is voorgehouden. De aanzuigende werking is geen 2.300 maar een veelvoud daarvan. Voor de liefhebbers van dit staaltje Vughtse 'bestuurscultuur' zijn de 3 bijlagen hier beschikbaar: Productie 1, Productie 2, Productie 3.
Oktober 7 2021 Beroepschrift Tunnelcalculaties Dit beroepschrift maakt duidelijk dat vrijwel zeker is dat de N65 besluitvorming in Vught niet gebaseerd is op alle beschikbare relevante informatie en welbewust de Raad en het publiek tegenstrijdige informatie is onthouden. Voor iedereen die wil smullen van dit staaltje Vughtse 'bestuurscultuur' zijn de 7 bijlagen hier beschikbaar: Productie 1, Productie 2, Productie 3, Productie 4, Productie 5, Productie 6, Productie 7.
Oktober 3 2021 Korte Reactie Comité N65 op vragen RvS aan Landsadvocaat Op 26 Juli 2021 stelde de RvS deze vragen aan de Gemeenteraad Vught. De Landsadvocaat reageerde op 19 Augustus 2021 met dit antwoord even later gevolgd door deze Passende Beoordeling. Samen met de bijlagen vele honderden pagina's papier. In slechts 1 A4 heeft het Comité N65 op 3 October 2021 hier duidelijk gemaakt dat al dit papier rijp is voor de prullemand. Daartoe zullen de komende weken (aanvullende) beroepschriften worden verzonden.
Oktober 2021 Pomphuiske Helvoirt Wie is er nu gek? Nadat Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA) wezen op een verlies van tientallen miljoenen bij een investering van €180 Mio zouden normale mensen en bedrijven met gezond verstand nooit die €180 Mio investeren. En dan blijkt later dat in die MKBA's wat kleinigheden per ongeluk niet zijn meegenomen. Zoals een jaarlijks verlies van €10 of €22 Mio door voortijdig overlijden naast een eenmalig verlies van 300 Mio waardestijging woningbezit. Maar daar blijft het niet bij. De overheid maakt het nog veel gekker. Uit WOB verzoek 2 bij Vught inzake tunnelcalculaties blijkt dat BenW welbewust voor tenminste €259,8 Mio de Raad en het publiek veel te hoge tunnelkosten heeft voorgehouden. Voorts blijkt onweerlegbaar dat de aanzuigende werking van het verdwijnen van 4 stoplichten niet is meegenomen maar de overheid blijft stug volhouden dat dit wel zo is. En tot slot beweert het NSL/Aerius model dat alle voertuigen op het drukste kruispunt in Vught met de N65 plotseling geheel ophouden fijn stof (PM10, PM2.5) uit te spugen. Gekker dan gek kun je het niet maken!
September 2021 Pomphuiske Helvoirt Nu burgers met scherp schieten via WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoeken, gaat de overheid verstoppertje spelen. Want dat domme en ondoordachte N65 plan dwingt alle inwoners van Vught en Helvoirt te blijven wonen onder de rook van een snelweg zodat jaarlijks honderden Vught- en Helvoirtenaren voortijdig blijven overlijden na voorafgaande gezondheidsproblemen. Een plan dat Vught- en Helvoirtenaren in de buurt van de N65 ook nog eens 300 Mio waardestijging woningbezit door de neus boort. Onze laatste wapens, 6 WOB verzoeken, deze drie bij Vught en deze drie bij RIVM brengen interessante zaken naar voren. Uit deze drie bij RIVM blijkt dat resuspensie fijn stof niet in NSL/AERIUS zit, dat het NSL/AERIUS model nooit deugdelijk is gevalideerd zoals de wet voorschrijft en liefst 8 onterechte model veronderstellingen veroorzaken dat op het drukste kruispunt in Vught, het N65 verkeer ineens geen fijn stof meer produceert. Uit deze drie bij Vught blijkt dat de gemeente weigert nadere info te geven over Vissim modelveronderstellingen over kruispunten strijdig met liefst 4 deskundigen rapporten. Idem waarom die goedkope 152 Mio tunnel nooit in de Raad is gebracht maar wel een veel duurdere €412 Mio tunnel. En tot slot weigert bewijs te aanvaarden dat in die Vissim modelveronderstellingen helemaal geen aanzuigende werking zit door het verdwijnen van 4 stoplichten.
September 4 2021 3 WOB Verzoeken MinVWS-RIVM Wat doe je als overheid als burgers met scherp schieten om een eind te maken aan dit domme en ondoordachte N65 plan. Dat plan dwingt alle inwoners van Vught en Helvoirt te blijven wonen onder de rook van een snelweg om voortijdig te kunnen blijven overlijden en boort hen ook nog eens 300 Mio waardestijging woningbezit door de neus. Wat doet de overheid dus? Die gaat verstoppertje spelen in de loopgraven. En dan resteert nog maar één wapen, WOB verzoeken via de Wet Openbaarheid Bestuur. Er zijn inmiddels vijf WOB verzoeken uit, 3 bij Vught en 2 bij RIVM. Een WOB verzoek RIVM is nu beantwoord en bevestigde dat resuspensie fijn stof niet wordt meegenomen in de modellen luchtkwaliteit: NSL/AERIUS.
Juli 2021 Pomphuiske Helvoirt Wat doe je als overheid als burgers met scherp schieten om een eind te maken aan dit domme en ondoordachte N65 plan. Dat plan dwingt alle inwoners van Vught en Helvoirt te blijven wonen onder de rook van een snelweg om voortijdig te kunnen blijven overlijden en boort hen ook nog eens 300 Mio waardestijging woningbezit door de neus. Wat doet de overheid dus? Die gaat verstoppertje spelen in de loopgraven. En dan resteert nog maar één wapen, WOB verzoeken via de Wet Openbaarheid Bestuur. Er zijn inmiddels vijf WOB verzoeken uit, 3 bij Vught en 2 bij RIVM. Een WOB verzoek RIVM is nu beantwoord en bevestigde dat resuspensie fijn stof niet wordt meegenomen in de modellen luchtkwaliteit: NSL/AERIUS.
Juli 2021 Pomphuiske Helvoirt Deze aflevering handelt over 3 ernstige fouten en extra bewijsmateriaal om de juridische genadeklap uit te delen aan dit domme en ondoordachte N65 reconstructieplan. Fout 1: Naast de 10 meter kwestie, het N65 verkeer zelf (SRM1) niet meetellen als bron van luchtverontreining en resuspensie aldaar ook niet meenemen, kan de eindconclusie uit ons WOB-verzoek 2 wel eens zijn dat het NSL volstrekt onbetrouwbaar is voor PM10 en PM2,5 langs drukke wegen. Ook in Vught! Fout 2: Nieuwe maar nog niet gepubliceerde verkeerskruispuntanalyses bevestigen onze eerdere conclusies en rapporten dat de gemaakte kruispuntanalyses bij het bestemmingsplan voor de 3 resterende N65 ovondes gebaseerd zijn op onjuiste cijfers en gebrek aan ovonde-kennis, met name het grote gevaar van ovondes met fietsers in de voorrang. Fout 3: Nader feitenmateriaal moet uitwijzen of door het verdwijnen van 4 stoplichten het verkeer slechts met enkele procenten zal toenemen zoals de Provincie aangeeft of met tientallen procenten zoals wij denken.
Juni 2021 WOB-verzoek 2: Validatie NSL Wat niet weet wat niet deert, zal de overheid gedacht hebben bij het ontwerpen van de NSL Montoringviewer, een ingewikkeld systeem om de luchtkwaliteit te bepalen. Probeer maar uit. Open hier jurisdictie Vught, zet rekenpunten tonen aan en gebruik de kleinst mogelijke schaal: 20 meter. Zoek in de bebouwde kom het rekenpunt kruising JF Kennedy laan en de N65. Al snel zie je dat dit rekenpunt verder dan de voorgeschreven 10 meter van de wegrand ligt. Selecteer vervolgens dit rekenpunt met het vierkantje links boven het scherm en je ziet onderin een tabel met concentraties verschijnen. Je ziet dat voor SRM1, dat is de N65 zelf, geen concentraties berekend worden. Dat is vreemd. Zouden al die 50.000 auto's per dag plotseling daar geen luchtverontreiniging meer veroorzaken? Uit de internationale literatuur zagen we onder meer dat resuspensie (oud fijn stof, opdwarrelend van de weg) een belangrijke factor vormt. Vandaar ons WOB verzoek 1. Uit dit antwoord blijkt dat resuspensie fijn stof niet in het NSL model zit. Vandaar dit WOB vezoek 2 om dat eens haarfijn uit te zoeken. Het grote belang daarvan blijkt uit de inleiding. De eindconclusie kon wel eens zijn dat het NSL volstrekt onbetrouwbaar is voor PM10 en PM2,5 langs drukke wegen. Ook in Vught!
Juni 2021 Pomphuiske Helvoirt Deze aflevering gaat over wat voorafgaat aan voortijdig overlijden als gevolg van luchtverontreiniging. Zijn dat jaarlijks 93,75 gemiste levensjaren in Vught en Helvoirt als we de minister moeten geloven? Of een veelvoud als we de WHO moeten geloven? En hoe weten we of aandoeningen van luchtwegen, longen, hart en bloedvaten, kanker, onvruchtbaarheid en hersenaandoeningen (dementie, Parkinson, Alzheimer etc) wel of niet zijn veroorzaakt door luchtverontreiniging? Maar een Nederlands-Belgische geleerde Hannelore Bové heeft min of meer bij toeval via bio-imaging met een laser microscoop en een bio-marker, een techniek ontdekt om fijn stof en roetdeeltjes te detecteren in menselijk bloed of urine. En wat blijkt? Kinderen die wonen binnen 160 meter wegrand, hebben 2 keer zoveel fijn stof en roetdeeltjes in de urine dan kinderen die verder wonen. Maar het zal noh wel even duren voor dat de wetenschap kan vaststellen hoeveel miljoenen deeltjes fijn stof in welk orgaan nodig waren om welk ziektebeeld te veroorzaken.
Mei 2021 Pomphuiske Helvoirt (De)'sensibiliseren' geeft het Comité N65 mee aan BenW Vught(en GS Brabant) als wat ironisch geformuleerd advies. Dit N65 plan van 180 Mio beroofd de bewoners van Vught en Helvoirt niet alleen jaarlijks blijvend van tenminste 93,75 levensjaren. Maar hen wordt ook nog eens 300 Mio waardestijging van hun woningbezit aantoonbaar door de neus geboord volgens een studie van het Centraal Plan bureau over de kortere tunnel in Maastricht. En het verkeer over de N65 zal niet met enkele maar met tientallen procenten toenemen door het verdwijnen van 4 stoplichten. En ondanks alles blijven BenW Vught en GS Brabant maar doordrukken met dit doldwaze N65 plan.
April 24 2021 Hoofdpijndossier N65 (de)-'sensibiliseren' Onder het actuele politieke toverwoord (de)-'sensibiliseren' geven we de nieuwe coalitie (en GS Brabant) een goed maar wat ironisch geformuleerd advies mee. Dit N65 reconstructieplan is van de zotte. Door deze 180 Mio te investeren wordt de bewoners van Vught en Helvoirt ook nog eens 300 Mio waardestijging van hun woningbezit door de neus geboord. Voortijdige sterfte bij N65 omwonenden zal met tientallen procenten toenemen door het verdwijnen van 4 stoplichten! Maak daarom de landsadvocaat subtiel maar duidelijk kenbaar dat het B&W Vught en GS Brabant wel goed zou uitkomen als de Raad van State dit plan afwijst.
Maart 25 2021 (Nadere) duiding uitspraak RvS VoVo Voorspelbaar gaat BenW Vught nu van alles proberen om deze zaak te redden. Aldus is opdracht gegeven aan de landsadvocaat een duiding te geven van de VoVo uitspraak RvS. Heel optimistisch concludeert de landsadvocaat: “Die aandachtspunten zijn: de verkeersveiligheid op en rond de Helvoirtseweg (zie rechtsoverweging 9) en het onderzoek naar de nadelige gevolgen voor de bedrijven rond het voorziene viaduct (zie rechtsoverweging 10)." Onze nadere duiding concludeert evenwel dat ook "bij voornoemde aandachtspunten 3, 4, 6, 7, 8 en 9 ongewisse uitspraken voorspelbaar zijn. Indien slechts een van die ongewisse uitspraken uitvalt in het nadeel van het huidige plan, is het lot van de voorliggende N65 reconstructie bezegelt."
Maart 16 2021 Uitspraak RvS Voorlopige Voorziening De Raad van State besloot in te gaan op de toezegging van de Gemeente Vught ter zitting dat met de feitelijke werkzaamheden niet eerder zal worden begonnen dan dat de Afdeling uitspraak in de hoofdzaken zal hebben gedaan. Wij leiden hier uit af dat de gemeente Vught zag aankomen dat dit een bij voorbaat verloren zaak was en daarom met succes probeerde te voorkomen dat dit gezichtsverlies meteen naar buiten komt. En rechters gaan nu eenmaal graag in op dergelijke voorzetten van overheden. De gemeente Vught zal nu van alles proberen om deze zaak te redden. Wij zullen de komende tijd benutten om met nieuwe feiten onze bestaande onweerlegbare kritiek op deze dwaze N65-reconstructie verder te versterken.
Maart 2021 Pomphuiske Helvoirt Naast een kort verslag van de zitting bij de Raad van State op 2 Maart kwamen drie nieuwe feiten kwamen boven water die dit onzalige N65 plan kunnen stoppen. Die feiten roepen vragen op over overheden die transparantie en participatie hoog in het vaandel hebben staan, maar diezelfde transparantie en participatie via de achterdeur om zeep helpen!
Maart 2 2021 Pleitnota 2-3-2021 Zitting RvS Voorlopige Voorziening De zitting bij de Raad van State op 2 Maart over ons in deze pleitnota herhaalde verzoek het N65 bestemmingsplan te schorsen in afwachting van het moment waarop zowel het Hof van Justitie EU op onze klachten heeft beslist alsmede de Raad van State een finaal besluit heeft genomen in deze. Eind dit jaar misschien. De eerste indrukken waren dat de rechter in ieder geval zal verbieden werkzaamheden te starten voordat de Raad van State het finale besluit heeft genomen. Wij zijn benieuwd of de rechter mee gaat met ons verzoek te schorsen totdat ook Hof van Justitie EU zich heeft uitgesproken over onze beide EU klachten. Dat kan nog jaren duren. Uitspraak rond het midden van deze maand.
Februari 2021 Pomphuiske/Haarens Klokje De politieke aardverschuiving in Vught blijkt tot niets geleid te hebben. De nieuwe coalitie, nu onder aanvoering van D66, heeft besloten de oude N65-plannen door te zetten. Argument: er is juridisch gezien geen weg terug. Tegenargument: D66 en CDA hebben hun rug niet recht gehouden en geweigerd de bijzondere omstandigheden in te roepen zoals omschreven in art. 8 en 9 van de bestuursovereenkomst. En er waren voldoende bijzondere omstandigheden. Zoveel dat zelfs een ezel die niet over het hoofd kon zien.
Januari 26 2021 NPO over kiezersbedrog in Vught De NPO besteedde aandacht aan de recente coalitiebesprekingen in Vught. Meer dan bijna een half miljoen kijkers keken naar deze uitzending die concludeerde dat sprake was van kiezersbedrog. Daar kun je natuurlijk verschillend over denken. Door dat accent kwamen helaas de zakelijke argumenten genoemd in onze laatste bijdrage"Zelfs een ezel..." niet meer aan de orde. Maar er is kans op herhaling waarin de zakelijke argumenten breder worden uitgemeten.
Januari 18 2021 Coalitieakkoord: een nieuwe start??? Dit Coalitieakkoord biedt de gebruikelijke fraaie vergezichten en bijbehorende plaatjes. Van een nieuwe start inzake de N65 valt niets te merken. Integendeel, het oude N65 plan wordt doorgezet. Argument: er is juridisch gezien geen weg terug. Tegenargument: D66 en CDA hebben hun rug niet recht gehouden en geweigerd de bijzondere omstandigheden in te roepen zoals omschreven in art. 8 en 9 van de bestuursovereenkomst. Het eindspel wordt nu gespeeld via de hogere politiek en het Europese Hof van Justitie. Iedereen die de EU LuchtKwaliteitsRichtlijn, Bijlage III onder C kan en wil lezen, ziet dat voorspelbaar is dat de huidige politici met pek en veren beladen dit strijdperk zullen verlaten. Helaas met in Vught/Helvoirt jaarlijks meerdere honderden verkeersgerelateerde voortijdige sterfgevallen extra op hun geweten!
Januari 12 2021 Repliek tegen Verweerschrift EU-Commissie Op dringend verzoek van de EU-Commissie hebben we tijdelijk de link naar het verweerschrift moeten verwijderen en toestemming gevraagd aan de President vam het Gerecht tot herplaatsing. De EU Commissie betoogde in hoofdzaak dat de klachtprocedure uit de Aarhus verordening slechts een eerste stap is die kan leiden tot het openen van een inbreukprocedure. En het is een discretionaire bevoegdheid van de Commissie om wel of niet een inbreukprocedure te starten. En het is vaste rechtspraak van het Hof dat tegen dergelijke EU-Commissie beslissingen wel of geen inbreukprocedure te starten geen beroep door particulieren openstaat. Subsidiair wordt met een soortgelijke redenering ook alle andere rechtmiddelen afgedaan want er is geen aprake van een “administratieve handeling” waartegen beroep openstaat. De repliek betoogt dat deze EU-Commissie redenering impliceert dat het Verdrag en de Verordening van Aarhus bij het grof vuil gezet wordt. Voorts dat met die redenering de EU Commissie tracht te voorkomen dat het Hof zich uitspreekt over een essentieel element van de EU LuchtKwaliteitsRichtlijn(LKR): toetsen binnen 10 meter van de wegrand. En dat is strijdig met o.a. art 263 en 273 VWEU die alleen het Hof die bevoegheid geeft. Voorts wordt dat toetsen binnen 10 meter van de wegrand waar jarenlange parlementaire debatten aan voorafgingen nu ook door de EU-Commissie bij het grof vuil gezet. En dat levert strijdigheid op met o.a. art 191 VWEU inzake de verplichting tot bescherming van de gezondheid van de mens, ook voorwerp van diverse grondrechten. Om over het grondrecht van art. 47 Handvest van een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, maar niet te spreken nu bij de EU-Commissie geen sprake is van onpartijdigheid.
Januari 11 2021 Knuppel 6, nr. 3 van trilogie twee: "Zelfs een ezel..." Dit slot van onze 6 bijdragen over de coalitievorming draagt de suggestieve titel: "Zelfs een ezel stoot niet.....". Na lezing begrijpt u waarom. Dat de Raad informatie is onthouden, het publiek bedot, politieke spelletjes zijn gespeeld met veel te hoge kostencalculaties en suggestieve vragen is een ding. Maar dat calculaties van door ons ingehuurde deskundigen bevestigen dat het huidige plan kwalificeert als het toppunt van stupiditeit had iedereen, zelfs een ezel, kunnen bedenken. Die hoge geluidschermen aan beide zijden van een open tunnelbak komen qua kosten immers heel globaal neer op een dak op de tunnelbak. Maar wel het verkeerslawaai tot 0 reduceren en de luchtverontreiniging aanzienlijk verminderen. Graag spreken we als wens uit dat VVD en PvDA-GL zich de meerdere betekenissen realiseren van de tekst: "Zelfs-een-ezel-stoot-niet....".
Januari 2021 Pomphuiske/Haarens Klokje De onderhandelingen over een brede midden coalitie in Vught onder aanvoering van D66 gaan door. Lees dit Pomphuiske over de drie nieuwe knuppels die het Comité N65 in het politieke hoenderhok heeft gegooid. Die dragen er hopelijk toe bij dat VVD en PvdA-GL de enig juiste weg kiezen voor de N65. Stop het huidige mallotige plan. Voor die 180 Miljoen zijn er tenminste 3 betere alternatieven die verkeerslawaai en verkeersgerelateerde vroegtijdige sterfte oplossen en met een positieve i.p.v. negatieve MKBA.
Januari 3 20121 Knuppel 5, nr. 2 van trilogie twee: Schone Lucht en Schone Schijn Kennelijk kan niemand bij de Nederlandse en EU overheid goed lezen. Vandaar dit 2e verzoekschrift HvJ EU met nu een klacht over het optreden van het EMA/EEA. Dar bevat 3 juridische middelen: 1. Als het enige Europese Milieu Agentschap was het EMA, gezien het belang van het voorschrift te toetsen binnen 10 meter van de wegrand, gehouden vragen te stellen over de juiste interpretatie van de EU LuchtKwaliteitsRichtlijn(LKR) in deze, 2. Het EU Handvest Grondrechten wordt geschonden nu het EMA het recht op een doeltreffende voorziening binnen een redelijke termijn door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht in de weg staat. 3. Het EMA in de plaats treedt van het Hof van Justitie van de Europese Unie door ten onrechte te oordelen dat gestelde vragen over die 10 meter kwestie kennelijk geen antwoord behoeven. Voor details zie deze samenvatting.
In gewone mensentaal: Het is onbegrijpelijk dat zoiets kan plaatsvinden in de rechtstaat Europa met Nederland als braafste jongetje van de klas. Het werd al bedenkelijk toen bleek dat de Raad van State, op voordracht van de Staat, de verplichting overal te toetsen aangrijpt om de verplichte toetsing binnen 10 meter van de wegrand opzij te zetten. Nu blijkt dat zowel het EMA als de Europese Commissie proberen te beletten dat het Hof van Justitie EU zich uitspreekt over deze kwestie, roept dat serieuze vragen op over de betrouwbaarheid van Nederlandse en EU-overheden. Hopelijk neemt de nieuwe coalitie in Vught de tijd om de enkele pagina's van deze EU Luchtkweliteitsrichtlijn, bijlage III sub C te lezen en zich niet langer verschuilt achter de slimmigheden van IenW.
17 December 2020 Knuppel 4, nr. 1 van trilogie twee: Ella_Kissi-Debrah overleden: Historisch moment! Het is algemeen bekend dat verkeersgerelateerde luchtverontreiniging leidt tot voortijdig overlijden en gezondheidsproblemen. Vieze lucht veroorzaakt en/of versnelt diverse ziekte beelden zoals postneonatale sterfte, bronchitis/astma, longkanker, hart- en vaataandoeningen en diabetes volgens de Gezondheidsraad. Het verband met verkeer was altijd indirect totdat het Londen­se 9-jarige meisje Ella_Kissi-Debrah vroegtijdig overleed. Voor het eerst in de geschiedenis van de medische wetenschap stelde de lijkschouwer nu vast dat verkeersgerelateerde luchtver­ont­rei­ni­ging de doodsoorzaak was. De burgemeester van London schreef „Giftige luchtverontreiniging is een volksgezondheidscrisis, vooral voor onze kinderen. De ministers en de vori­ge burgemeester hebben in het verleden te traag gehandeld. We moeten nu lessen trekken uit de conclusie van de lijkschouwer en veel meer doen om de do­delijke plaag van luchtvervuiling in Londen en het hele land aan te pakken.” Mogelijk inspi­reert dit bericht de burgemeester van Vught en de PvdA-GL + VVD om eindelijk lessen trekken uit het stimuleren van snelwegen door de bebouwde kommen van Vught en Helvoirt.
December 2020 Pomphuiske/Haarens Klokje Mede dank zij de stemmen van onze supporters voor D66 en CDA blijkt uit dit formatieadvies dat de beste oplossing in Vught een brede midden coalitie is onder aanvoering van D66. Lees dit Pomphuiske over de drie knuppels die het Comité N65 recent in het politieke hoenderhok hebben gegooid. Die hebben er mgelijk aan bijgedragen dat VVD en PvdA-GL liever niet langer met GB samenwerkt.
30 November 2020 Knuppel 3: Kosten van een tunnel onder de N65 in Vught Om het onverantwoordelijke gedrag van het oude BenW Vught duidelijk te maken om zo te komen tot betere coalitievorming heeft het Comité N65 drie knuppels in het politieke hoenderhok gegooid. Hier volgt knuppel 3 met een kostencalculatie van een eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken van 1.700 meter, waarvan 1.300 meter ondergronds. Conclusie: Het door het Comité ingeschakelde kostencalculatiebureau IGG toont aan dat de bouwkosten van een dergelijke eenvoudige tunnel geen €412 miljoen bedraagt zoals BenW de Raad hier eerder heeft voorgehouden maar slechts €186 miljoen incl. BTW. Opgemerkt zij dat de verantwoordelijke wethouder al in 2018 deze "open brief" ontving. De conclusie is dat met een investering van 134 Mio ex 21% BTW (162 Mio incl. BTW)via een boortunnel een langere tunnel van 2.160 meter mogelijk is in Vught.
20 November 2020 Knuppel 2: Verkeersveiligheidsanalyse (VVA) N65 Vught Om het onverantwoordelijke gedrag van het oude BenW Vught duidelijk te maken om zo te komen tot betere coalitievorming heeft het Comité N65 drie knuppels in het politieke hoenderhok gegooid. Hier volgt knuppel 2 met een deskundigenrapport van een gecertificeerd Rijksauditor over de verkeersveiligheid van de N65. De Raad heeft nimmer kennis kunnen nemen van dit rapport. Toch merkwaardig als BenW blijft stellen dat de verkeersveiligheid verbetert. Conclusie: Groot risico. Situatie met kans op ernstige verkeersslachtoffers'. Daarnaast bevat dit rapport niet onbelangrijke tekortkomingen die wijzen op andere problemen met de verkeersveiligheid.
6 November 2020 Knuppel 1: Verkeerspsychologische aspecten N65 Vught Om het onverantwoordelijke gedrag van het oude BenW Vught duidelijk te maken om zo te komen tot betere coalitievorming heeft het Comité N65 drie knuppels in het politieke hoenderhok gegooid. Hier volgt knuppel 1 met een deskundigenrapport over de invoegstrook N65 vanaf de Boslaan. Conclusie: Vooral het cumuleren hiervan met de niet-vergevingsgezinde omgeving (geen correctieruimte, betonnen wand) maakt dat hier sprake is van een zeer hoog, zo al niet onaanvaardbaar risico.
November 2020 Pomphuiske/Haarens Klokje Verkiezingswijzer voor de Raadsverkiezingen Vught op 18-11-2020. Deze verkiezingswijzer maakt duidelijk dat het N65-reconstructieplan van 180 miljoen geen enkele doelstelling haalt behalve de doorstroming. Meer barrièrewerking, slechtere oversteekbaarheid, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit, meer geluidhinder en weg bomenweelde. Hoe heeft BenW dit kunnen bedenken zonder naar betere en goedkopere alternatieven te kijken?
Oktober 2020 Pomphuiske/Haarens Klokje In Helvoirt, Cromvoirt en Vught zijn er nog steeds burgers die geloven dat het voorliggende N65 reconstructieplan beter is dan niets. Het lijkt erg nuttig dat die burgers deze uitgave lezen om kennis te nemen hoe ze bedot worden met dit plan terwijl betere en goedkopere alternatieven voorhanden zijn.
September 5 2020 Verzoek ex. art. 10 Aarhus verordening aan EEA tot interne herziening Het EEA (European Environment Agency) besloot geen gehoor te geven aan het verzoek om aan het Hof van Justitie EU vragen te stellen over de juiste interpretatie van een hoeksteen van de Luchtkwaliteits richtlijn bijlage 3 onderdeel C (toetsen binnen 10 meter wegrand). Het argument is dat de EEA daartoe geen mandaat heeft. Merkwaardig voor "an independent EU Agency supposed to provide the Community and the Member States with (a) objective, reliable and comparable information and (b) the necessary technical and scientific support, as your statute requires. And to that end, besides your technical guide on the application of models under the European Union's Air Quality Directive, among others, you publish each year these impressive reports about air quality." Zonder duidelijkheid over die 10 meter kwestie moet de conclusie zijn dat al die rapporten onjuist zijn als over die 10 meter kwestie fundamentele onduideljkheid bestaat. Daarnaast is sprake van een ernstige schending van de Europese rechtstaat als: "both the European Commission and your Agency accept that the European Court of Justice is the highest authority on this matter but at the same time block getting answers from this highest authority."
September 3 2020 Klacht bij het Hof van Justitie EU ingediend Van deze klacht met 52 pagina's bestaat deze samenvatting. Middel 1 van de klacht toont aan dat de Europese Commissie, in casu de DG Milieu probeert het recht op toegang van milieu organisaties tot de hoogste rechter te blokkeren in strijd met het Aarhus Verdrag en Verordening. Middel 2 van de klacht toont aan dat de de Europese Commissie, in casu de DG Milieu handelt in strijd met de Luchtkwaliteits richtlijn bijlage 3 onderdeel C (toetsen binnen 10 meter wegrand) naast diverse andere voorschriften.
September 2020 Pomphuiske/Haarens Klokje Inhoud: A. Prijsvraag: Beter woord voor “ambtsmisdrager” ofwel "wie bedot wie” met tal van treffende voorbeelden over onbegriipelijke overheidsbesluiten met vergaande langdurige gevolgen voor de gezondheid. B. Twee Europese procedures gestart. C. Help mee dit huidige onzalige N65 plan te voorkomen.
Augustus 2020 Pomphuiske/Haarens Klokje De kosten van dit rampzalige N65-reconstructieplan zijn in Juli opgelopen van 155 naar 180 Miljoen! Negatief maatschappelijk rendement van vele tientallen miljoenen! Aanzienlijk meer verkeer door Helvoirt en daardoor meer lawaai en meer fijn stof! De verkeersveiligheid in Helvoirt zelf zal aanzienlijk verslechteren! Welbewust wordt niet de wettelijk voorgeschreven actie ondernomen om vroegtijdige sterfte in Helvoirt door luchtverontreiniging te voorkomen. En als die 180 Miljoen nu in de grond wordt gestopt, gaat dat nog heel lang zo door! Uitvoering van dat N65 plan moet dus worden voorkomen tot iedere prijs. Meldt u aan bij bestuur@n65.nl om mee te helpen medio November D66, CDA, SP en mogelijk andere partijen aan een meerderheid te helpen via alle denkbare verkiezingsacties.
26 juli 2020 Beroepschriften Raad van State Ons beroepschrift liegt er niet om. De Raad van State kan eigenlijk om liefst 6 punten niet heen. Omdat bekend is dat de Raad van State de overheid graag de hand boven het hoofd houdt, zijn diverse Europese klachten onderweg of in voorbereiding. Naast het beroepschrift zal binnenkort ook dit verzoek tot schorsing van het N65-bestemmingsplan worden ingediend. De beroepstermijn loopt van 24 juli tot en met 3 september. Wij hopen dat de vele inwoners van Helvoirt die een zienswijze hebben ingediend, naast hun eigen argumenten ook de onze overnemen in hun eigen bewoordingen. Laat die dan wel voorafgaan door een zin zoals:"Na indiening van onze zienswijze inzake dit bestemmingsplan N65 kon kennis worden genomen van andere zienswijzen en argumenten die de gemeente daartegen heeft ingebracht en nieuwe feiten. Om die reden .. "
juli 2020 Pomphuiske Haarens Klokje Op de valreep van hun bestaan zijn B&W en Raad in Haaren er in geslaagd op 2 Juli als afscheids­cadeau hun grootste kapitale blunder achter te laten: het N65-reconstructieplan van 155 Miljoen. Uit de aanbesteding enkele dagen later bleek die 155 al 180 Miljoen te zijn. Een kniesoor die om 25 Miljoen meer treurt zal de Raad gedacht hebben. De zoveelste blunder dus in dit dossier. Hoe dom kun je zijn! Iedereen die een beetje kan lezen en denken, weet dat alleen de doorstroming verbetert. En zelfs zo goed dat door het verdwijnen van 4 stoplichten aanzienlijk meer verkeer door Helvoirt zal razen. Dit effect is in de berekeningen simpelweg over het hoofd gezien maar kan heel goed betekenen dat de luchtkwaliteit, leefbaarheid en gezondheid in Helvoirt verder verslechtert. Ook is over het hoofd gezien dat door de afsluitingen van alle andere N65 aansluitingen zoals de Achterstraat etc., alle verkeer zich door de Torenstraat en zijstraten moet gaan persen in de spits. Onbegrijpelijk want diezelfde Raad oordeelde in 1995 al dat de verkeersintensiteit op de Torenstraat toen al veel te hoog was en besloot daarom tot een westelijke rondweg die mislukte. En nu sluit B&W de noordelijke N65 fietsroute ook af met als argument tegen de klacht van de Fietsersbond: “Iedere oversteek van de Torenstraat is gevaarlijk. Hoe minder oversteken, hoe beter.
16 juni 2020 Meten luchtkwaliteit bij drukke wegen door bebouwde kommen. Gisteren zijn in de Tweede Kamer vragen aan de Minister gesteld over het onderwerp luchtkwaliteit door van Esch (PvdD). Die schriftelijke vragen staan sinds vandaag op deze Kamerwebsite. Het loont de moeite om deze vragen en de achterliggende argumentatielijn globaal door te nemen. Voor een goede lezer kan nauwelijks twijfel bestaan zijn dat Nederland met de uitleg van de Minister welbewust een zeer belangrijk fundament uit de EU Richtlijn luchtkwaliteit onderuit haalt. En daarmee de hele NSL-monitoring op losse schroeven inclusief de reconstructie N65. De verwachting is dat de Minister zich in alle bochten gaat wringen om uit te leggen waarom het toepasbaarheidsbeginsel (Richtlijn, bijlage 3.A: "Overal toetsen behalve waar het geen zin heeft") en het blootstellingsbeginsel (Richtlijn, bijlage 3.B:"toetsen daar waar de hoogste concentraties voorkomen."), de I&W uitleg rechtvaardigt. Maar laten we hopen dat excuses worden aangeboden voor deze onjuiste I&W interpretatie met grote gevolgen voor de gezondheid van onwonenden en miljarden verkeerde investeringen in infrastructuur.
juni 2020 Pomphuiske Haarens Klokje Op donderdag 14 mei 2020 hebben 3 politieke partijen in Vught, Gemeentebelangen, VVD en PvDA-GL inzake de reconstructie N65 een historisch foute beslissing genomen van groot formaat: €155 miljoen. Opmerkelijk want ruiterlijk werd erkend dat een echte lange autotunnel in de bebouwde kommen een veel betere oplossing zou zijn dan een verdiepte ligging. Maar het geld daarvoor zou niet beschikbaar zijn, was het argument. Drie andere politieke partijen, CDA, D66 en SP stemden tegen. De Raad in Haaren zal binnenkort naar alle waarschijnlijkheid dit slechte voorbeeld volgen met hetzelfde onjuiste argument: geen geld. Het echte probleem is gebrek aan "fighting spirit" bij met name Gemeentebelangen die weigerde de goede argumenten te gebruiken. IenW wil maar een ding, meer verkeer sneller door Vught en Helvoirt jagen. En dat gaat ze lukken als we de tegenstemmende partijen CDA, D66 en SP bij de komende raadsverkiezingen niet in het zadel weten te krijgen.
mei 2020 Pomphuiske Haarens Klokje Door de voorgenomen N65-reconstructe zal al het verkeer van en naar de Ovonde en dat van de op de Torenstraat aangesloten straten, zich in en uit de smalle Torenstraat moeten persen. Dit zal zeker tot verkeersproblemen leiden met schades en ongelukken. Daarnaast zullen de voorrangsregels en het samengaan van de diverse vervoersmiddelen stagnatie en een toename van luchtverontreiniging veroorzaken. Toename hiervan vergroot de kans op kanker, COPD en vatbaarheid voor Corona -en andere virussen.
28 April 2020 Begeleidend Schrijven bij Zienswijze De gemeente bevestigde al eerder, zoals gebruikelijk, per mail de goede ontvangst van onze per mail ingediende zienswijze. Desalniettemin liet B&W ons op vrijdagmiddag 25-4 per mail weten dat "Alleen een correct ingediende zienswijze zoals beschreven in de publicatie wordt in behandeling genomen. Dit betekent dat deze per post verstuurd dient te worden." Gezien Koningsdag en achterstand bij postbezorging een vrijwel onmogelijke opgave voor vrijdag 1-4 aanstaande. Vandaar dat een van onze bestuursleden zich vandaag naar het gemeentehuis moest begeven om tijdig een schriftelijk ontvangstbewijs te krijgen van onze zienswijze. Uit dit begeleidend schrijven blijkt dat deze N65-reconstructie op twee punten juridisch vast gaat lopen omdat duidelijke wettelijke regels worden overtreden.
April 2020 Brief aan BenW en Raadsleden Vught Advies aan BenW en Raad Vught:Doe nader onderzoek naar een echte autotunnel en lees deze studies over de haalbaarheid van een echte lange autotunnel. Zie o.a.
http://www.n65.nl/Schone-Lucht-Akkoord-N65-V2.pdf.
http://www.n65.nl/Zienswijze%20Reconstructie%20N65-Definitief.pdf.
Hoe kunt u dit N65-plan laten doorgaan onder druk van I&W? Wetend dat zelfs de minister toegeeft dat wonen langs een snelweg zoals de N65 tenminste een gezond levensjaar scheelt voor omwonenden. Wetend dus dat tenminste 10.000 inwoners in Vught en Helvoirt tenminste een jaar eerder sterven door geen echte lange autotunnel aan te leggen. En wetend dat Samenwerking Vught verkiezingswinst boekte met de slogan: “je kunt het maar eenmaal goed doen”. En wetend dat alle Vughtse politieke partijen in 2009 een autotunnel beoogden als win-win situatie met de slogan “van knelpunt naar knooppunt”. En nu bereiken B&W Vught en Haaren met de slogan “je kunt het maar eenmaal goed doen”, een verlies-verlies situatie die €155 miljoen kost met alleen verliezers. Waarom ziet u en een enkele publicist (https://www.helvoirt.net/column-corvers-nul/) deze elementaire wijsheden over het hoofd?
Mocht uw Raad toch voorstemmen, dan kunt u erop rekenen, de komende gemeenteraadsverkiezingen de nodige tegenwind te ondervinden, waarin we ook de burgers betrekken en het besluit van uw Raad via juridische procedures zullen trachten te blokkeren.
April 2020 Brief aan BenW en Raadsleden Haaren Advies: Stem dit plan af en doe nader onderzoek naar een echte autotunnel, deels gefinancierd uit gebiedsontwikkeling. Mocht uw Raad toch voorstemmen, dan kunt u erop rekenen, de komende gemeenteraadsverkiezingen de nodige tegenwind te ondervinden, waarin we ook de burgers betrekken en het besluit van uw Raad via juridische procedures zullen trachten te blokkeren. Saillant detail: Uw Raad merkte in 1995 al op: “De verkeersintensiteit in de Torenstraat is reeds te hoog” En anno 2020, na 15 jaar toenemend verkeer, laat u de verkeersintensiteit nog eens toenemen met biina 50%.
April 2020 Zienswijze Reconstructie N65 Conclusie:Doe nader onderzoek naar een echte autotunnel, deels gefinancierd uit gebiedsontwikkeling. De huidige plannen blokkeren deze enig goede oplossing voor tientallen jaren, hebben veel nadelen voor Helvoirt en twijfelachtige voordelen. De voordelen gaan alleen naar N65 passanten terwijl de burgers van Helvoirt betalen via verhoogde WOZ, hun gezondheid en een verstopte Torenstraat.
April 5 2020 Pomphuiske Haarens Klokje Een treurige B&W nalatenschap: N65, een verstopt dorp, meer luchtverontreiniging! Dit keer aandacht voor de dooddoeners waarmee B&W Haaren de slechtste beslissing uit haar bestaan denkt te nemen. Er zijn gelukkig nog vele rondes te gaan om dit onzalige plan te blokkeren.
Maart 12 2020 Verzoek om herziening van antwoord EU-commissie 30-1-2020 Dit per mail en fax verstuurde verzoek om herziening van het EU-commissie standpunt dat het macro voorschrift uit de EU luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG het microvoorschrift: “maximaal 10 meter van de wegrand ” terzijde kan stellen, is noodzakelijk omdat de voorgaande schriftelijke, telefonische en mail verzoeken na deze oorspronkelijke klacht bij de Europese Commissie d.d. 29-8-2019 niet als zodanige herzieningsverzoeken kunnen worden geinterpreteerd. Dit antwoord van de EU-commissie d.d. 30-1-2020 kan dan niet als afwijzing van die verzoeken worden geinterpreteerd maar als een eerste opinie die om herziening vraagt. Voer voor juristen om je te laten verdwalen in een juridisch doolhof! Maar voorlopig geeft art. 10 van de Aarhus-verordening twaalf weken tijd aan de EU-commissie.
Januari 30 2020 Antwoord EU-commissie Niets aan de hand in ambtelijke taal! De EU-commissie is van mening dat er geen aanwijzingen bestaan die het openen van een inbreuk-procedure rechtvaardigen. Onbegrijpelijk, het gaat helemaal niet over een inbreukprocedure maar over een verkeerde interpretatie van de EU luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG. Met grote gevolgen voor schone lucht in bebouwde kommen. Zo snel als mogelijk zal nu een klacht bij het Europese Hof van Justitie in Straatsburg worden ingediend. Schone lucht is van levensbelang stelt onze overheid. En tegelijk haalt dezelfde overheid het belangrijkste criterium uit de EU-Richtlijn Luchtkwaliteit om schone lucht langs snelwegen te garanderen, toetsen binnen 10 meter wegrand, volledig onder uit.
Februari 7 2020 Reactie op Schone Lucht_Akkoord Schone lucht is van levensbelang roept de overheid in deze internet consultatie over dit "Schone Lucht Akkoord". Geen woorden maar daden blijkt uit onze analyse. Gebruik makend van gegevens afkomstig van de overheid zelf, blijkt dat de overheid domme en kortzichtige beslissingen neemt door haar weigering tunnelalternatieven onder drukke wegen door bebouwde kommen bespreekbaar te maken. De huidige VKA plannen voor de N65 bijv. leveren een negatief maatschappelijk rendement blijkt uit deze link. Via een voorfinanciering van rond 100 Mio boven op de toegezegde €137 Mio, ontstaat daarentegen een zeer hoog positief maatschappelijk rendement. Zelfs als je een dubbeltelling van 4 Mio die in de berekeningen is geslopen elimineert, resulteert een maatschappelijk rendement van mogelijk meer dan 1.000 Mio. Hopelijk staan genoeg politieke partijen op met voldoende gezond verstand die de dwaasheid van de huidige VKA-plannen inzien.
Januari 8 2020 Rappel op dit verzoek aan Directoraat E Europese Commissie Omdat geen reactie werd ontvangen uit Brussel en telefonische rappels resulteerden in het advies een mail te schrijven, stuurde de advocaat op 8-1-2020 een rappel over deze kwestie van eminent belang voor de volksgezondheid en de betekenis van het uitgangspunt in de Richtlijn dat op detailniveau binnen 10 meter van de wegrand getoetst moet worden. Indien ieder antwoord en een inbreukprocedure uitblijft, zal het Comite zich op 29 Augustus 2020 tot het Europese Hof van Justitie moeten wenden.
September 23 2019 Antwoord Directoraat E Europese Commissie op 6-9-2019 Het verantwoordelijke Directoraat Toezicht EU houdt, bewust of onbewust, Nederland de hand boven het hoofd. Dit blijkt uit dit op 21-9-19 verzonden antwoord aan Directoraat Toezicht. Het 'misverstand' in Brussel begint met deze legal opinion van de "Principal Lawyer" op dit gebied. Daaruit bleek onder meer het volgende:
"As regards question 1: the ten meters requirement should be read as the maximum (and not the minimum) distance from the kerbside for this kind of sampling points"
"As regards question 2: the criteria are cumulative, meaning that both need to be met." waar uit volgt dat bij drukke wegen door bebouwde kommen niet buiten de 10 meter getoetst mag worden.

Naar aanleiding van deze opinie werd deze informele klacht ingediend op 18-10-2016, feitelijk een verzoek tot actie bij dit Directoraat als "Guardian of the Treaties". Dit EU antwoord op 22-1-2017 wekte toen al verbazing door een beroep op een uitzonderingsbeginsel: "the possibility that the micro scale requirements cannot be met ("In so far as is practicable /voor zover mogelijk”). It cannot be concluded from the file with sufficient certainty whether you claim that this provision is being invoked by the authorities and if so, whether you consider that to be abusive." Deze verbazing is tot uitdrukking gebracht in dit antwoord aan de EU op 28-1-2017. Vervolgens gaat de EU blijkens deze 'Closure letter' op 17-2-2017 volstrekt voorbij aan de aangevoerde argumenten. Verbazingwekkend!
September 2019 Pomphuiske/Haarens Klokje Ook met een kraam aanwezig op de activiteitenmarkt op 21 september! En deze uitgave bevat natuurlijk de jongste gebeurtenissen.
Augustus 29 2019 Klacht bij de Europese Commissie Als opstap voor een Aarhus procedure bij het het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg, dient dit verzoek van onze advocaat aan de EU Commissie om een uitspraak dat Nederland in strijd handelt met tekst en geest van bijlage III van de Luchtkwaliteitsrichtlijn door in gebieden waar via snelwegen de hoogste concentraties voorkomen, verder dan 10 m van de wegrand te toetsen. Als juist in dergelijke agglomeraties verder dan 10 m van de wegrand mag worden getoetst, verliest het voorschrift in Bijlage III onder c dat, op microniveau, overal binnen 10 m van de wegrand moet worden getoetst, iedere betekenis. Wij zijn benieuwd of de EU-Commissie Nederland de hand boven het hoofd houdt. Zo nodig zal het Comité N65 rechtstreeks beroep instellen bij het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg.

Vast staat dat dit veel geld gaat kosten. Donaties zijn bijzonder welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank voor uw aftrekbare gift aan deze ANBI(fiscaalnummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471)!
Augustus 19 2019 Brief aan B&W over stikstof Naast onze Zienswijze, deze brief aan B&W over de verplichting tot een MER-rapportage is nu deze brief aan B&W over stikstof verschenen. Kennelijk heeft deze brief enig resultaat gehad want eind Augustus werd medegedeeld dat de procedure van vaststelling van het Ontwerp bestemmingsplan N65 wordt uitgesteld tot dat meer duidelijk is. Dat kan best nog wel even duren zoals uit de brief blijkt.
Juni 2 2019 Persbericht Inmiddels is besloten de meest kansrijke en snelle route te kiezen: een verzoek aan de EU Commissie om een Europese inbreukprocedure te starten. In het onwaarschijnlijke geval dat de EU Commissie dit verzoek weigert, kan het Comité N65 rechtstreeks beroep instellen bij het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg. Het HvJ EU heeft als insteek de toepassing van Europees recht af te dwingen bij alle lidstaten, zeker nu het om milieurecht gaat. De uitkomst lijkt daarom vast te staan.

Vast staat dat dit veel geld gaat kosten. Donaties zijn bijzonder welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank voor uw aftrekbare gift aan deze ANBI(fiscaalnummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471)!
Mei 29 2019 Uitspraak RvS De Raad van State volgt het oordeel van de Staat. Met dat oordeel wordt de hele Europese Richtlijn Luchtkwaliteit 2008/50 onderuit gehaald. In feite betekent deze interpretatie door de Raad van State dat het voorschrift in BIJLAGE III C van de Richtlijn om op microschaal te toetsen binnen 10 meter van de wegrand, iedere betekenis verliest. De Raad van State heeft geweigerd prejudiciële vragen te stellen advies aan het Hof van Justitie EU, verplicht ingevolge art. 267 VWEU. Er zijn tenminste 3 wegen van verzet mogelijk tegen deze dubbele schending van duidelijk Europese regelgeving. Besluiten vallen binnenkort. Vast staat dat dit veel geld gaat kosten. Donaties zijn bijzonder welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank voor uw aftrekbare gift aan deze ANBI(fiscaalnummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471)! Wilt u op de hoogte blijven van onze verdere acties, schrijf Uzelf dan hier online in om onze nieuwsbrieven te ontvangen of om u aan te melden als sympathisant, vrijwilliger en/of donateur.
April 2019 Pomphuiske/Haarens Klokje Deze uitgave bevat dit keer alleen een verkorte versie van de zienswijze.
26 Maart 2019 Zienswijze Reconstructie N65- De slotconclusie van deze 9 pagina's tellende zienswijze luidt: "Een lange echte autotunnel kon wel eens veel goedkoper uitpakken dan het huidige plan. Als een lange echte autotunnel niet mogelijk is, doe dan liever niets want de huidige plannen blokkeren de enig goede oplossing voor tientallen jaren, hebben veel nadelen voor Helvoirt en twijfelachtige voordelen. De voordelen gaan alleen naar N65 passanten terwijl de burgers van Helvoirt betalen via verhoogde WOZ, hun gezondheid en een verstopte Torenstraat."
25 Februari 2019 Tweede uitstelbericht Dit uitstel is hopelijk nodig om te bewijzen dat de RVS inderdaad als onafhankelijk rechtsprekend orgaan na 8 jaar in deze simpele juridische interpretatie kwestie een onweerlegbaar eindoordeel geeft: 10 meter van de wegrand is 10 meter van de wegrand!
27 November 2018 Pleitnota De RvS kan nauwelijks om de argumenten in de pleitnota heen. Simpele kwestie van goed willen lezen. Uitgelezen kans voor de RvS zich te bewijzen als onafhankelijk rechtsprekend orgaan na 8 jaar deze simpele juridische maar inhoudelijk uiterst belangrijke interpretatie kwestie van het kastje naar de muur te sturen.
2 November 2018 MER-Rapportage In een brief aan B&W wijst het Comité op de verplichting ingevolge deze HvJ EU uitspraak in Beieren een MER-rapportage op te stellen.
18 September 2018 RvS zittingsdatum En dan nu eindelijk een zittingsdatum RvS: 27 november a.s. om 10.00 uur.
September 2018 Pomphuiske/Haarens Klokje september 2018 Het gezond verstand heeft eindelijk gezegevierd in de gemeentehuizen Vught en Haaren. Dat hebben we vooral te danken aan de onvermoeibare inzet van Carine Blom (Progressief) in Haaren en niet te vergeten Guus van Woesik (Gemeentebelangen) in Vught. Dank zij hen zijn we eindelijk af van die vermaledijde fietstunneltjes. Maar nu komt het grote gevecht om meer geld. Om beide wethouders te helpen hebben we hen deze "open brief" gestuurd. De conclusie is dat een investering van 226 €Mio ex BTW voor volledige ondertunneling in de bebouwde kommen van Vught en Helvoirt een terugverdientijd heeft van 5,5-7 jaar. Weinig andere infra projecten voldoen daaraan.
8 augustus 2018 Open brief aan de wethouders Vught en Haaren Deze "open brief" bevat doorslaggevende argumenten om het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)te overtuigen. Die argumenten berusten op door de overheid geautoriseerde bronnen en verifieerbare of zelfs van overheidswege voorgeschreven berekeningsmethodes. De conclusie is dat een investering van 226 €Mio ex BTW voor volledige ondertunneling in Vught en Helvoirt een terugverdientijd heeft van 5,5-7 jaar. Weinig andere infra projecten voldoen daaraan. Toch helpen doorslaggevende argumenten niet altijd in overheidsland. Die argumenten gaan I&W en Rijkswaterstaat uiteraard bestrijden. IenW c.q. Rijkswaterstaat hechten daarom bijvoorbeeld consequent geen enkele betekenis aan de woorden van hun Minister dat wonen naast een drukke verkeersweg tenminste een levensjaar scheelt voor alle omwonenden. Of ontkennen schaamteloos normoverschrijdingen luchtkwaliteit. Help de wethouders in deze strijd.
13 Juni 2018 Herinnering RvS zittingsdatum Een jaar nadat IenM conform afspraak dit verzoek indiende voor rechtstreeks beroep, is nog steeds geen zittingsdatun vastgesteld. Erg ongebruikelijk. Vandaar dat deze herinnering wenselijk werd geacht.
Maart 2018 Procesreglement De Raad van State maakt geen haast en het Hof Den Haag moet efficient werken. Het gevolg is dat de appelprocedure is doorgehaald. Dat klinkt enger dan het is want de zaak kan daarna namelijk weer op de rol worden geplaatst. Zie 8.1-8.3 Landelijk Procesreglement.
15 Maart 2018 Pomphuiske/Haarens Klokje Maart Verkiezingskoorts! Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Onder dat motto steunt het Comité N65 het locale CDA en Progressief. Eindelijk zijn die de dwaasheid van het fietstunnelplan van wethouder van den Dungen gaan inzien en willen alternatieven onderzoeken. De al jaren regerende coalitie VVD/Samenwerking wil liever ten hele dwalen. Van hen valt niets anders dan halsstarrigheid op dit punt te verwachten. Het ondubbelzinnige advies is dus om op 21 maart bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te stemmen op CDA en Progressief.
28 November 2017 Verweerschrift Staat Na lang aandringen is uiteindelijk het verweerschrift ontvangen. Knap staalje camouflage om via het aanhalen van veel citaten en deskundigen, te verbergen dat de Staat het publiek doodeenvoudig bedondert. Er is een Europese Richtlijn 2008/50 met directe werking. BIJLAGE III C van die Richtlijn schrijft voor om op microschaal te toetsen binnen 10 meter van de wegrand. BIJLAGE III B schrijft onder 1a voor om op macroschaal te toetsen daar waar de hoogste concentraties voorkomen. Hoe kan het dan bestaan dat IenM juist bij drukke wegen met de hoogste concentraties verder dan 10 meter toetst. En dat ook nog probeert te rechtvaardigen in 10 pagina's tekst met zelf verzonnen begrippen als 'toepasbaarheidsbeginsel'(= BIJLAGE III C = micro) of het 'blootstellingscriterium' (= BIJLAGE III B,1a = macro)? Als enig juridisch argument wordt tot slot geconcludeerd dat "wanneer het 'toepasbaarheidsbeginsel' of het 'blootstellingscriterium' aan de orde is, het kan voorkomen dat de luchtkwaliteit op meer dan 10 meter van de wegrand wordt beoordeeld". Onbegrijpelijke wartaal om via een macro verplichting te ontsnappen aan de gevolgen van de micro verplichting (binnen 10 meter van de wegrand toetsen). Het wachten is nu op de zittingdatum RvS waarna zal blijken of de RvS hier intrapt.
12 Juni 2017 Rechtstreeks Beroep RvS Om een einde te maken aan langdurige slepende procedures diende IenM conform afspraak dit verzoek in bij RvS voor rechtstreeks beroep. In deze bijgesloten stukken beperkt IenM zich tot de argumentatie dat sprake is van een verschillende uitleg van de eisen die de Richtlijn Luchtkwaliteit en RBL2007 stellen aan toetsing van luchtkwaliteit. De argumenten die het Comité hier eerder gebruikte zijn echter onweerlegbaar. Kort samengevat: Er kan echter geen enkele twijfel bestaan dat de Richtlijn 2008/50 in Bijlage 3 onder C op microschaal voorschrijft te toetsen binnen maximaal 10 meter van de wegrand. Er kan ook geen enkele twijfel bestaan dat de Richtlijn in Bijlage 3 onder B op macroschaal voorschrijft te toetsen daar waar de hoogste concentraties voorkomen. Er kan ook geen twijfel bestaan dat IenM uit die bepaling op macroschaal ten onrechte op microschaal: “de consequentie verbindt dat de luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op plaatsen waar de blootstelling significant is”. In de praktijk leidt dat ertoe dat getoetst wordt op locaties die verder dan 10 m van de wegrand zijn gelegen, omdat geen sprake zou zijn van significante blootstelling. Onbegrijpelijk want juist langs drukke wegen bestaat de hoogste vervuiling. Door deze foute uitleg constateert het NSL vrijwel geen normoverschrijdingen langs drukke wegen! Dat was natuurlijk ook de bedoeling.
9 Mei 2017 Bezwaarschrift afwijzing RIP Verzoek Zoals was afgesproken diende het Comite N65 dit bezwaarschrift in. De argumenten uit dit bezwaarschrift tonen aan dat het NSL een volstrekt verkeerde voorstelling geeft van de werkelijke normoverschrijding. De hamvraag is nu of dit bezwaarschrift rechtstreeks wordt doorgestuurd naar de Raad van State en of de Raad van State met een juridisch smoesje het probleem opnieuw van haar bord schuift of met een kronkelredenering IenM sauveert.
19 Maart 2017 Afwijzing RIP Verzoek Zoals was afgesproken wees IenM het verzoek voor een Rijksinpassingsplan (RIP) af.
13 Maart 2017 Rijksinpassingsplan N65 (RIP) Op 13 maart 2017 bevestigde IenM akkoord te zijn met de formulering van het verzoek voor een Rijksinpassingsplan N65 om duidelijkheid te krijgen over de kwestie of de Staat via het NSL op verder dan 10 meter van de wegrand mag toetsen. De vraag die aan de orde komt is: "De Richtlijn schrijft dus op macro niveau voor dat getoetst, bemonsterd, gemeten en/of berekend moet worden op locaties waar de hoogste concentraties voorkomen waaraan de bevolking wordt blootgesteld. De Nederlandse Staat verbindt daaraan vervolgens op microniveau de conclusie dat op alle andere locaties niet getoetst, bemonsterd, gemeten en/of berekend hoeft te worden. Het is evident dat die interpretatie in strijd is met de bedoeling van bijlage III van de richtlijn. Het uitgangspunt van deze bijlage is immers, blijkens onderdeel A, dat beoordeling van de luchtkwaliteit overal moet plaatsvinden, met dien verstande dat, zoals onderdeel C op microniveau voorschrijft, de bemonsteringsbuizen niet meer dan 10 m van de wegrand verwijderd zijn." Dit lijkt een academisch vraagstuk maar het het gaat wel om duizenden onnodig gemiste levensjaren in Nederland!
17 Februari 2017 Verzoek Rijksinpassingsplan N65 Bestuurlijke en juridische wegen zijn soms kronkelig. Nadat de Rechtbank Den Haag aangaf dat het Comité ten onrechte verzuimde bezwaar te maken tegen de brief I&M van 25 juli 2013, is dit op 18-10-2016 en 18-12-2016 hersteld. In informeel overleg gaf IenM aan dat dit bezwaar opnieuw zou worden afgewezen op formele gronden. Uit informeel overleg bleek dat IenM bereid was de kwalijke praktijk van het blootstellingsbeginsel inhoudelijk te beoordelen als een verzoek voor een Rijksinpassingsplan N65 ingediend zou worden. De afwijzing zou dan vervolgens op korte termijn aan de Raad van State voorgelegd kunnen worden. Dit als input voor de civiele procedure. Vermoedelijk wordt het 'blootstellingsbeginsel' in beide instanties ten onrechte gesanctioneerd. Maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Vandaar dat is ingestemd met deze kronkeloplossing die meer kans geeft op een inhoudelijke discussie over het "blootstellingsbeginsel" in de civiele procedure.
9 Januari 2017 Appeldagvaarding d.d. 09-01-2017 Om IenM tijd te geven het bezwaarschrift correct inhoudelijk af te handelen zonder meteen inhoudelijk appel in te dienen, is op 9-1-2017 een formele appeldagvaarding uitgebracht op de termijn van een jaar: 09-1-2018.
18 December 16 Inhoudelijk Bezwaar tegen Brief IenM d.d. 25-juli-2013 Dit bezwaarschrift geeft opnieuw de gronden weer waarom het IenM in strijd met de EU Richtlijn te ver van de wegrand toetst. De kans is groot dat IenM, gevolgd door de RvS, ons opnieuw het bos in stuurt met drogredenen en formele argumenten. Helaas is dit juridisch steekspel onvermijdelijk om de overheid te dwingen haar fouten toe te geven.
1 November 2016 Pomphuiske/Haarens Klokje November Het feit dat overheid en rechtspraak jarenlang burgers bezorgd over hun gezondheid "van het kastje naar de muur" stuurt maakt duidelijk dat de overheid wat te verbergen heeft. Geen rechtgeaarde Nederlander kan een dergelijk ernstig overheidsmisdrijf accepteren. Vandaar dat het Comité besloten heeft in hoger beroep te gaan van deze uitspraak en daarvoor financiering zoekt. Stort daarom ruimhartig op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Langer leven in een gezonde leefomgeving is het waard.
18 Oktober 2016 Pro Forma Bezwaar Brief IenM d.d. 25-juli-2013 De Staat en Rechtbank konden geen bestuurlijke beslissingen vinden, zonder dat concrete projecten voorlagen, waarin uitspraken werden gedaan over verder van de wegrand toetsen dan de 10 meter die de Richtlijn 2008-50 EU toestaat. Als concrete projecten voorliggen, lapt de Raad van State de Richtlijn aan haar laars. Vandaar dat de Staat met hulp van de Rechtbank het schaamlapje van deze brief van Ien M d.d. 25 juli 2013 aangreep. Die brief kan met geen mogelijkheid als uitspraak op bezwaar gelden. Vandaar dit bezwaar zodat volstrekt vast komt te staan de bestuurlijke rechtspraak op dit punt faalt.
13 Oktober 2016 Vonnis Rechtbank Den Haag Gezien het eenzijdig gekleurde proces-verbaal van de zitting met verwijzing naar een andere zaak van ons advocatenkantoor, was dit voorspelbaar. Vordering afgewezen op niet inhoudelijke gronden: niet ontvankelijk. We moeten bij de bestuursrechter zijn. Na 7 afwijzingen door de RvS die op niet mis te verstane gronden naar de civiele rechter verwees. Deze uitspraak "van het kastje naar de muur" maakt duidelijk dat de overheid wat te verbergen heeft. Het NSL kleurt rood als overal langs drukke wegen binnen 10 meter van de wegrand wordt getoetst. Betreurenswaardig is dat de rechtelijke macht meehelpt dit feit te verhullen. Voor appel wordt financiering gezocht.
24 Augustus 2016 Proces Verbaal Zitting Op het proces verbaal van de zitting gaven zowel de Staat als eisers commentaar. De kritiek van de Staat beperkte zich tot 1 verschrijving. Eisers brachten 3 inhoudelijke punten van kritiek in.
15 Augustus 2016 Pleitnota Staat op Zitting Ter zitting op 15 augustus werden de pleitnota's Staat en eisers voorgedragen. In twee rondes volgde discussie. De Staat legde het accent op de Raad van State die het "blootstellingsbeginsel" aanvaardt. Dit is een logisch gevolg want die procedures gingen over iets anders dan de onwettigheid van het door de Staat bijeen gefantaseerde "blootstellingsbeginsel". De Staat bleef roepen dat we bij de Raad van State moesten zijn met "handhaving" waartegen werd ingebracht dat dit al driemaal was gedaan en de Raad van State steeds naar de civiele rechter verwees. De uitkomst is moeilijk te voorspellen gezien de verwarring die de Staat probeerde te scheppen.
2 Augustus 2016 Reactie Staat op Akte De Staat reageerde op de akte van 27-6-2016 met veel woorden en weinig feiten. Dat belooft interessante pleidooien op 15 augustus 9.30 Rechtbank Den Haag.
1 Juli 2016 Pomphuiske/Haarens Klokje Juli Deze aflevering bevat een uitnodiging voor de comparitie op 15 augustus 9.30 Rechtbank Den Haag en licht nogmaals toe met welke slimmigheden onze overheid welbewust tracht te ontkomen aan Europese richtlijnen ter bescherming van de gezondheid. En onze burgemeester en wethouders werken daar aan mee.
28 Juni 2016 Civiele procedure: Akte met producties Deze akte met links naar bijlagen bevat afdoende bewijs om de slimmigheden van de Staat te torpederen. Twee duidelijke schriftelijke bewijzen tonen aan dat het door de Staat zelf verzonnen "toepasbaarheidsbeginsel" door Europa expliciet is verworpen. Onze overheid weet dat maar gaat rustig door de wet te schenden, het publiek te belazeren door via het NSL een veel te rooskleurig beeld van luchtverontreiniging te presenteren. Voor vele miljarden zijn en worden hierdoor foute infrastructurele beslissingen genomen. Veel burgers hebben daardoor onnodig gezondheidsproblemen ondervonden of zijn te vroeg gestorven.
- Ook op de niet-inhoudelijke overige juridische slimmigheden van de Staat zijn hopelijk afdoende antwoorden gevonden.
- Voor liefhebbers is de uitgebrachte akte hier downloadbaar met verwijzingen naar deze vele honderden pagina's producties.
27 April 2016 Brief aan Burgemeester Met de komst van de nieuwe burgemeester in 2013 is een wijziging opgetreden in de informatieverstrekking over de sterftecijfers in de 4 dorpen van de gemeente Haaren. Daardoor is het niet meer mogelijk onze gebruikelijke vergelijking te maken tussen de relatieve sterfte in Helvoirt (met N65) en de andere 3 dorpen. Gevraagd is om weer een dergelijke vergelijking mogelijk te maken.
1 April 2016 Pomphuiske/Haarens Klokje april Deze aflevering licht eerst toe dat de beschuldigingen van IenM gedurende meerdere jaren en meerdere bestuurlijke procedures dat het Comité het fout zag door binnen 10 meter van de wegrand te toetsen, nu ineens slechts 'verschrijvingen' waren. Vervolgens zet deze aflevering aan de hand van de parlementaire geschiedenis uiteen waarom hier sprake is van een schanddaad. Eerst drie jaar ontkennen en nu juridische smoesjes. Zo probeert de overheid onze gezondheid in Nederland blijvend te schaden. En onze burgemeester en wethouders werken daar aan mee.
9 Maart 2016 Conclusie van Antwoord Staat Dit slimme antwoord van de Staat probeert maximale ruis te veroorzaaken. Met al deze indrukwekkende ruisverwekkende verwijzingen naar wetteksten, jurisprudentie, NSL, opinies en extra testen zoals deze, etc, probeert IenM alleen te bereiken dat NSL verder dan 10 meter van de wegrand kan blijven rekenen om normoverschrijdingen te verdoezelen. Gezien deze legal opinion van de Principal Lawyer van de verantwoordelijke EU-afdeling is inmiddels, heel slim, het speelveld veranderd. IenM erkent nu dat het eerder gestelde op 25-7-2013, 3e alinea en 3-9-2013, laatste zin en 2-12-2013, laatste zin, slechts "verschrijvingen" waren. Eindelijk wordt bevestigd dat overal langs wegen binnen 10 meter van de wegrand moet worden getoetst behoudens op "plaatsen waar het publiek geen toegang heeft" en "waar geen vaste bebouwing is". Nu geeft de Staat echter een nieuwe draai aan het eigen verzonnen "toepasbaarheidsbeginsel". Door het begrip "plaatsen waar het publiek geen toegang heeft" flink op te rekken meent de Staat dat toetsing overbodig is op plaatsen waar het naar de mening van de Staat niet relevant is. Bijv. bij fietspaden, bushaltes, weidegebied en andere private grond etc. Kortom, bijna nergens hoeft getoetst te worden om maar zoveel mogelijk overal te kunnen laten bouwen langs wegen, dit ten detrimente van de gezondheid van omwonenden.

Mede daarom blijft IenM weigeren de financiële voordelen van ondertunneling door de drukste wegen door bebouwde kommen in te zien.
Het is onbegrijpelijk! Iedereen in Nederland gaat uit van een onkreukbare overheid. Dat diezelfde overheid en de uitvoerende ambtenaren welbewust de EU richtlijn aan hun laars lappen via slimme verdraaiingen van de tekst en geest van de wet, houdt iedereen voor ondenkbaar. Toch is die ondenkbare situatie hier aan de orde want niemand vertelde de Raad van State, Rechtbanken, het parlement, de EU etc. wat er werkelijk aan de hand is.
1 December 2015 Pomphuiske/Haarens Klokje december RWS concludeert nu dat er geen fietsbrug maar een fietstunnel moet komen bij Helvoirt. In beide gevallen zullen velen toch maar kiezen om gewoon bij het stoplicht de 20 meter over te steken en die risico's te trotseren. Liever dan meerdere honderden meters om te fietsen om langer uitlaatgassen te kunnen inademen. Weggegooid geld dus. Bovendien blijken dieseluitlaatgassen 7 maal erger kankerverwekkender dan eerder gedacht. Het bestuur van het Comité is uitgebreid met twee nieuwe leden.
30 october 2015 Dagvaarding uitgebracht Gezien de reactie van het Ministerie is een dagvaarding uitgebracht. Hoe het kan bestaan dat een Ministerie verantwoordelijk voor Milieuzaken (IenM), welbewust de wet schendt en daarbij milieu en gezondheid in gevaar brengt, is voor gewone burgers niet te bevatten.
6 october 2015 Antwoord IenM In de civiele procedure beroept de minister zich conform verwachting op het "blootstellingsbeginsel". De verwijzing naar art 5.1 van de Wet Milieubeheer slaat op lid 2 sub a met de tekst dat niet getoetst hoeft te worden op: "locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is" Die twee criteria (1. geen toegang, 2. geen vaste bewoning) trekt IenM opzettelijk uit elkaar door via dat "blootstellingsbeginsel" van het woord en het woord of te maken. Op locaties zonder vaste bewoning hoeft dan niet meer getoetst te worden, al dan niet binnen of buiten 10 meter. De tekst van de Wet Milieubeheer met het woord en tussen beide criteria is echter heel duidelijk. Ook de Richtlijn en andere gezaghebbende bronnen maken duidelijk dat deze interpretatie fout is. Opzettelijk gebruikt dit Ministerie verantwoordelijk voor Milieuzaken (IenM) dit "blootstellingsbeginsel" om de luchtkwaliteit in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit zodanig te toetsen dat langs drukke wegen door bebouwde kommen geen overschrijdingen blijken.
1 September 2015 Pomphuiske/Haarens Klokje september De lezers van deze lokale goedgelezen bladen worden geinformeerd over de noodzaak deze kostbare civiele procedure onrechtmatige overheidsdaad te starten over dit ambsmisdrijf bij IenM (toetsen op minimaal 10 meter). Tevens worden donaties gevraagd en politieke steun.
31 Augustus 2015 Nieuwsbrief 31-8-2015 Uit deze aflevering blijkt dat het verzet tegen het ambsmisdrijf bij IenM (toetsen op minimaal 10 meter) landelijke proporties heeft gekregen en een kostbare civiele procedure onrechtmatige overheidsdaad is gestart.
21 augustus 2015 Sommatie naar IenM In de civiele procedure is deze sommatie verzonden in de waarschijnlijk vergeefse hoop dat het Ministerie verantwoordelijk voor Milieuzaken (IenM) de luchtkwaliteit in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit overal laat toetsen binnen 10 meter van de wegrand.
Maart 2015 Pomphuiske/Haarens Klokje maart In deze aflevering wordt verslag gedaan van de teleurstellende uitkomsten van de juridische procedures. Omdat deze misstand in Nederland niet mag bestaan, wordt iedereen met een rechtsbijstandsverzekering in Helvoirt, opgeroepen via hun verzekering bij te dragen aan de financiering van een zeer kostbare en vermoedelijk langlopende civiele procedure wegens onrechtmatige overheidsdaad.
30 januari 2015 Klacht in Straatsburg wederom niet ontvankelijk Opnieuw is de klacht niet ontvankelijk verklaard zonder enige argumentatie. Het feit dat dit lot ook bijna 98% van alle andere klachten trof, is een schrale troost. Nu zowel de Raad van State, Openbaar Ministerie als Straatsburg/­EHRM, dit ernstige ambtsmisdrijf afdoen met for­ma­li­tei­ten, zijn de resterende opties beperkt. Juridisch is nu nog de enige oplossing een zeer kostbare en ver­moe­de­lijk langlopende civiele procedure wegens onrechtmatige over­heids­daad. Het Comité tracht nu de noodzakelijke fondsen te wer­ven. Hopelijk zijn er eerder politieke partijen die hun be­stuur­ders vragen waarom het NSL zodanig ver van de wegrand rekent dat nergens norm­over­schrijdingen zichtbaar zijn (wettelijke norm < 10 meter).
10 december 2014 Ook handhavingsverzoek doet RvS af met niet bevoegd. Zoals te verwachten was verklaarde de Raad van State zich ook in het handhavingsverzoek niet bevoegd. Kennelijk heeft de Raad van State geen behoefte ernstige fouten van de overheid te corrigeren. Dit ondanks het het feit dat haar eigen jurisprudentie en de wet dat voorschrijven.
december 2014/januari 2015 Pomphuiske/Haarens Klokje januari 2015 Opnieuw blijkt, nu over de afgelopen 7 beschikbare jaren, dat de sterfte in Helvoirt hoger ligt dan in vergelijkbare dorpen. En de burgemeester, bij uitstek verantwoordelijk voor de gezondheid in Helvoirt, maar roepen dat er niets aan de hand is. Daarbij welbewust voorbijgaand aan schriftelijk onweerlegbaar bewijs dat de minister verder van de wegrand toetst dan de wettelijke normen toestaan.
26 november 2014 Klacht Straatsburg ingediend +
Producties
De staatssecretaris en alle leden van de Commissie Leefomgeving van de 2e Kamer onderstreepten op 6-11 het belang van een optimale leefomgeving. Om onbegrijpelijke redenen werd het ambtsmisdrijf dat de minister bewust verder van de wegrand toetst dan wettelijk toegestaan, niet besproken. Toch is dit een ernstige aantasting van de leefomgeving die bij meerdere kamerleden bekend is gemaakt. Nu moet Straatsburg maar oordelen over een schriftelijk vast gelegde belangrijke en onweerlegbare wetsovertreding van een minister met grote gevolgen voor de gezondhed van omwonenden aan drukke wegen.
november 2014 Pomphuiske/Haarens Klokje november 2014 Alle Brabantse bestuurders gaan, net als B&W in Haaren, geheel voorbij aan schriftelijk onweerlegbaar bewijs dat de minister welbewust strafwaardig handelt in strijd met o.a. de Wet Milieubeheer. Overal wordt verder van de wegrand getoetst dan de wettelijke normen toestaan. Ook onze hoogste rechterlijke instanties (Raad van State en Hof Den Bosch) laten dit over hun kant gaan. De gevolgen zijn ernstig qua gezondheid en infrastructurele misinvesteringen voor bijv. de N65 in Vught en Helvoirt. De Raad van State weigerde bij de 6 vorige zittingen over dit onderwerp inhoudelijk op deze wetsovertreding in te gaan. Ook weigerde de Raad van State nakoming van haar verplichting ex. art. 162 lid 1 Wetboek Strafvordering onverwijld aangifte te doen. Om die reden heeft het Comité besloten niet meer op de zitting van 20-11 te verschijnen zoals uit deze pleitaantekeningen blijkt.
26 october 2014 Concept Klacht Straatsburg Alleen de 2e Kamer kan nog op 6-11-2014 via haar Commissie Leefomgeving deze klacht op eind November tegen de Nederlandse Staat voorkomen. Het zou toch wel opmerkelijk zijn als meerdere lagere overheden en hoogste rechters veroorzaken, dat Straatsburg moet oordelen over schriftelijk vast gelegde belangrijke en onweerlegbare wetsovertreding van een minister.
23 juni 2014 Verweerschrift BenW Haaren Inzake dit 2e beroepschrift betoogt B en W Haaren opnieuw met tal van bijna ridicule argumenten niet bevoegd te zijn en dat het beroepschrift overigens niet ontvankelijk is. Gezien de recente uitspraken van de RvS inzake Helmond en Eindhoven, zal de RvS dit 2e beroepschrift met andere argumenten ook wel afwijzen.
10 juni 2014 Hof den Bosch wijst klacht af Het Hof meent dat dit dossier onvoldoende aantoonde dat sprake is van enig strafbaar feit. Toch heeft het Comite onweerlegbaar schriftelijk bewijs naar voren gebracht dat de Minister, daarin gesteund door B&W Haaren, opzettelijk veel verder van de wegrand rekent dan wettelijk toegestaan. Dat heeft grote gevolgen voor leven en gezondheid van velen. Daarbij zijn zelfs de wetsartikelen aangegeven die deze gedragingen strafbaar stellen als ambtsmisdrijf of medeplichtigheid daar aan. Ofwel het Hof kan niet lezen ofwel het Hof wil niet lezen omdat het de overheid zelf betreft. Binnen 6 maanden zal dus een klacht bij EHRM moeten worden ingediend teneinde dit onbegrijpelijke oordeel hersteld te krijgen.
28 mei 2014 RvS wijst beroep tegen Startbeslissing af Voor haar afwijzing gebruikt de RvS discutabele formele en feitelijke gronden. De RvS gaat geheel voorbij aan onrechtmatig overheidshandelen dat in strijd met de wet te ver van de wegrand rekent. Ook laat de RvS het handelen in strijd met eigen beleidsregels in de codes Oei en Maatschappelijke Participatie passeren. De RVS staat daarnaast termijnoverschrijding bij overheden wel toe die zij bij burgers genadeloos afstraft. Afhankelijk van de overige rechtsgangen bij RVS en het Hof den Bosch is er nog 6 maanden tijd om te besluiten tot een gang naar Straatsburg.
10 april 2014 Pleitaantekeningen Startbeslissing N65 Opgemerkt zij dat de gefundeerdeerde stellingen in deze pleitnota inzake de NSL afstanden tot de wegrand door IenM hedenochtend niet werden weerlegd.
8 april 2014 Besluit Gemeente Haaren Handhavingsverzoek 2 BenW verschuilt zich nu niet langer achter IenM maar achter het NSL met de constatering dat er geen overschrijding is. Daarmee schaart Haaren zich in de gelederen van Helmond en Eindhoven. Een beroepschrift zal op korte termijn worden ingediend.
april 2014 Pomphuiske/Haarens Klokje april 2014 Deze bijdrage analyseert de verkiezingsuitslagen. Ook in onze gemeente overheersten bij de gemeenteraadsverkiezingen de landelijke tendensen. Echter, onze inspanningen zwakten die landelijke tendensen sterk af. Hopelijk net voldoende om de nieuwe coalitie tot een andere koers te dwingen inzake de N65. Zie deze spreadsheet voor alle details.
maart 2014 Pomphuiske/Haarens Klokje maart 2014 Deze bijdrage handelt over ons stemadvies met een voorkeur voor CDA en daarna Progressief. Zie ook onze folder die door heel Helvoirt, Haaren en Biezenmortel is verpreid.
18 februari 2014 Reactie op Verweerschrift IenM inzake Startbeslissing Deze reactie zet uiteen dat het nieuwe besluit op bezwaar van 12-2-2014 niet binnen 8 weken na het Bezwaarschrift van 14-10-2013 werd genomen. Als gevolg is sprake van een fictief besluit om de Startbeslissing aan te passen aan de wettelijke eisen. Ook overigens is het beroep op niet ontvankelijkheid strijdig met diverse AWB-bepalingen.
14 februari 2014 Verweerschrift IenM weigering aanpassing Startbeslissing Dit verweerschrift biedt excuses aan voor een fout in het interne postsysteem bij IenM. Vervolgens tovert IenM een nieuw besluit op bezwaar van 12-2-2014 uit de hoed waarin het bezwaarschrift van 14 oktober 2013 alsnog niet-ontvankelijk wordt verklaard op formele gronden. Het spelletje verstoppertje spelen bij IenM door inhoudelijke discussies te ontwijken gaat dus nog steeds door. De formele gronden zullen worden aangevochten in een deze maand te verzenden aanvullend beroepschrift. (Niet alle bijlagen bij dit verweerschrift IenM die al op deze site staan, zijn meegescanned.)
4 februari 2014 Uitspraak RvS 2e Beroepschrift Deze relatief snelle (binnen 3,5 maand) uitspraak verklaart het beroep van het Comité kennelijk gegrond. De gemeente moet nu een nieuw besluit nemen. We zijn benieuwd of B&W nieuwe manoeuvres verzint om zich te onttrekken aan haar verplichtingen inzake de gezondheid van haar burgers. Daarbij ook nog handelend in strijd met de wet die zegt dat nergens tussen 0-10 meter van de wegrand overschrijdingen mogen bestaan. Mogelijk betekent dat ook dat de RvS zich bewust wordt van de betekenis van de oude Romeinse satire tegen foute overheden: "Quis custodiet ipsos custodes?" ofwel "Wie bewaakt de wachters" van onze rechtstaat? De komende uitspraken inzake de andere lopende procedures (IenM, BenW Eindhoven en Helmond) zullen het leren.
februari 2014 Pomphuiske/Haarens Klokje februari 2014 Verkiezingskoorts. Grijp op 25 februari uw kans om af te rekenen met politieke partijen die nog steeds niet willen weten dat 4.000 inwoners van Helvoirt 1-2 levensjaren missen en dat denken op te lossen met een fietstunnel of fietsbrug i.p.v. stevig lobbyen voor meer geld dan die schamele 10 Mio (Vught kreeg 90 Mio).
23 januari 2014 Bijeenkomst 23-1-2014 o.l.v. Jan van Balkom Deze bijeenkomst legde uit wat innovatieve en duurzame tunnels kunnen betekenen en waarom die noodzakelijk zijn. Achtereenvolgens treft u hier de on line beschikbare presentaties over boortunnels met het Bovon-systeem, financiering boortunnels in Vught/Helvoirt, Coronatechniek voor luchtzuivering, de HD Clean oplossing voor luchtzuivering in tunnels en tot slot ontkenning van luchtkwaliteitsnormen door de overheid.
20 januari 2014 Nieuwsbrief 9 Deze nieuwsbrief opent de campagne voor de raadsverkiezingen op 19 maart en vergelijkt daartoe de lopende juridische en democratische processen. Ook bevat de nieuwbrief deze uitnodiging voor een bijeenkomst donderdag 23 maart 19.30 uur in de Bolle Keizer Helvoirt met voorbeelden hoe innovatieve en duurzame autotunnels betere oplossingen bieden voor de drukste wegen door bebouwde kommen in Brabant dan de bestaande plannen infrastructuur.
8 januari 2014 Beroepschrift weigering IenM aanpassing Startbeslissing N65 Dit beroepschrift bij de RvS herhaalt het bewijs voor ambtsmisdrijf door verder van de wegrand te rekenen dan de wet toestaat. Serieuze dwangsommen moeten IenM dwingen het NSL aan te passen, halt toe te roepen aan ruim 1,3 Miljard onrendabele Brabantse infrastructuurprojecten (N279/Ruit/N69) en de startbeslissing N65 aan te passen.
januari 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje januari 2014 Dit keer alle aandacht voor een bijeenkomst op 23-1-2014 om 19.30 uur in de Bolle Keizer met als kop: WAAROM EEN INNOVATIEVE DUURZAME AUTOTUNNEL BETER IS DAN EEN OPEN TUNNELBAK IN VUGHT OF EEN FIETSTUNNEL/BRUG IN HELVOIRT? Ofwel HOE DE OVERHEID DE BESCHIKBARE €100 MIO ZINVOL MOET BESTEDEN!
2 december 2013 Antwoord IenM verzoek aanpassing Startbeslissing N65 Ook het Ministerie van Infrastructur en Milieu (IenM) ontwijkt ieder inhoudelijk antwoord. Het kennelijke doel is via de bekende bestuurlijke escape-routes, een inhoudelijke uitspraak van de RvS te voorkomen. Zo hoopt IenM ongestoord door liefst 2 wettelijk voorgeschreven rode stoplichten (maximaal 0 en 10 meter van de wegrand meten en rekenen) te blijven rijden en aan strafvervolging wegens ambtmisbruik te ontkomen. Hoe de RvS dat gaat oppakken is afwachten. Er is tijd voor beroep tot half januari 2014.
december 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje december 2013 Uit de krantenverslagen blijkt dat twee bijeenkomsten de afgelopen maand georganiseerd door RWS over de N65 vooral aandacht was voor het verwaarlozen van luchtverontreiniging in die plannen. Verder over onze overheid die ongestoord door liefst 2 wettelijk voorgeschreven rode stoplichten rijdt zonder boetes tot op heden.
20 november 2013 Antwoord BenW op Handhavingsverzoek Wederom ontwijkt BenW Haaren het inhoudelijke debat met de bekende bestuurlijke escape-routes. Het schijnt niet door te dringen dat de sterfte door luchtverontreiniging langs de N65 vele malen groter is dan dodelijke verkeersslachtoffers. Het fietstunneltje van de wethouder lost niets op en blokkeert de goede lange termijnoplossing: ondertunneling.
november 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje november 2013 Uit deze aflevering blijkt dat het Comité niet alleen democratische middelen inzet om een oplossing te vinden voor de gezondheidsproblematiek van de N65 maar ook alle beschikbare juridische middelen. Een aantal daarvan zit nog in de pijplijn en nog niet publikabel.
22 oktober 2013 Nieuwsbrief 8 Naast een uitnodiging voor de informatieavond op 5 november, zet deze nieuwsbrief uiteen waarom het verzet tegen de huidige infra-plannen in Brabant verder is geëscaleerd in tal van procedures.
22 oktober 2013 Persbericht Naast een uitnodiging voor de informatieavond op 5 november, zet dit persbericht uiteen waarom het verzet tegen de huidige infra-plannen in Brabant verder is geëscaleerd in onderstaande procedures van inwoners van Eindhoven, Helmond en Helvoirt: Klacht in Straatsburg/EHRM wegens schending art. 2, 8 en 13 alsmede het 1e Protocol EVRM, Strafklacht wegens ambtsnisdrijf door in strijd met de wet het publiek te misleiden, Bezwaarschrift i.v.m. weigering aanpassing Startbeslissing N65.
16 oktober 2013 Beroepschrift Raad van State Handhavingsverzoek Dit 2e beroepschrift baseert zich op overschrijdingen in 2015 en het voorgeschreven gebruik van 'tover'woorden. Indien de Raad van State zich ditmaal wel aan haar eigen jurisprudentie houdt, zou nu wel een inhoudelijke beoordeling moeten plaatsvinden.
14 oktober 2013 Bezwaarschrift weigering aanpassing Startbeslissing N65 Dit bezwaarschrift attendeert de Minister op een ambtsmisdrijf ingevolge art. 355 lid 4 WvS. Opzettelijk afstanden tot de wegrand verder plaatsen dan wettelijk is toegestaan, suggereert het publiek (+ Raad van State en andere overheden) een veel te mooi beeld van luchtverontreiniging langs drukke wegen door bebouwde kommen. Mede daarom is de Startbeslissing N65 strijdig met de Wet Milieubeheer c.q. RBL 2007 c.q. Richtlijn 2008/50/EU, Code Maatschappelijke Participatie, Handreiking MIRT-verkenning en de Richtlijnen Oei.
oktober 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje oktober 2013 Gerenommeerde hoogleraren en wetenschappers komen op 5-11-2013 Helvoirt bezoeken om uitleg te geven over de gezondheidsgevolgen van de N65. Iedereen, ook degenen die twijfelen over die gezondheidsgevolgen, zijn van harte welkom in de Gildezaal van Brasserie de Bolle Keizer, Lindelaan 58 in Helvoirt. Aanvang 19.30 uur –sluiting uiterlijk 22 uur. De toegang en koffie is gratis.
De locale VVD blijft volhouden dat de OZB niet meer dan indexmatig wordt verhoogd en de toename in de totaalopbrengsten voortvloeit uit succesvolle realisatie van een aantal omvangrijke nieuwbouwprojecten. In deze link vindt u CBS cijfers waaruit blijkt dat de nationale inflatie in 2011 en 2012 samen 4,8% bedroeg en de WOZ stijging in heel Haaren 6,59%, liefst 37% dus boven de inflatie. Die omvangrijke nieuwbouwprojecten van de VVD beperken zich tot 25 woningen over de jaren 2010 tot en met 2012. Op een totaal van 4,990 woningen, d.w.z. slechts 0,5% in drie jaar.
4 oktober 2013 Klacht in Straatsburg De procedures tegen BenW Haaren en andere gemeentes in Brabant culmineren in een klacht in Straatsburg/EHRM wegens schending art. 2, 8 en 13 alsmede het 1e Protocol EVRM. Helaas liggen in Straatsburg voortdurend meer dan 100.000 klachten. Op een spoedige reactie mag dan ook niet worden gerekend.
29 september 2013 Bezwaar wederom afgewezen Conform verwachting heeft B&W wederom besloten het bezwaar tegen het niet honoreren van dit handhavingsverzoek luchtverontreinigingsnormen afgewezen. Dat betekent dat binnen 6 weken wederom beroep bij de Raad van State moet worden ingediend.
19 september 2013 Discussie met Ministerie over NSL Het Ministerie IenM weigert de Startbeslissing N65 aan te passen met vooral een beroep op het NSL. Toch blijkt uit de stukken duidelijk dat dit NSL o.a. via een veel grotere afstand tot de wegrand dan wet en richtlijn expliciet voorschrijven, zodanig is opgezet dat vrijwel nooit overschrijdingen zichtbaar worden. Zo wordt het publiek (+ Raad van State) bewust een veel te mooi beeld van luchtverontreiniging langs drukke wegen voorgehouden. In strafrechtelijke taal, een ambtsmisdrijf (art. 355 lid 4 WvS) dus. Artikel 162 Sv verplicht alle "openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, daarvan onverwijld aangifte te doen." Die verplichting geldt dus ook voor de 2e Kamer en alle ambtenaren. We zijn benieuwd welke colleges van BenW, GS en welke ambtenaren uit Brabant het aandurven onverwijld aangifte te doen. Eind oktober moet een bezwaarschrift zijn ingediend.
10 september 2013 Discussie met Ministerie over NSL Het Ministerie IenM stuurde op 25-7-2013 deze brief met de stelling dat het NSL de normen luchtverontreiniging afdoende weergeeft. Het Comité toont in dit schrijven d.d. 6-8-2013 aan dat dit geenzins het geval is. Het Ministerie IenM reageerde in deze brief d.d. 3-9-2013 waarop het Comité in dit vervolgschrijven d.d. 10-9-2013 er op wijst dat ook het Ministerie zich aan de wet moet houden en via het NSL de bevolking geen onjuist beeld mag voorhouden.
2 september 2013 Aangetekend verzoek aan Minister IenM Uit dit antwoord van de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) op deze Kamervragen over de Startnotitie N65, blijkt dat de minister zich van (eigen) regelgeving niets aantrekt en doordrukt. In onze aangetekende reactie hebben we steekhoudende argumenten aangevoerd als bewijs en verzocht om aanpassing van de Startnotitie. Onze verwachting is dat de minister net als onze wethouder nu ook een juridisch kat en muis spel begint dat alleen de 2e Kamer kan doorbreken (als daar een meerderheid voor te porren is).
1 september 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje september 2013 Vooruitlopend op de verkiezingen in maart 2014 gaat onze maandelijkse bijdrage in het Pomphuiske/Haarens Klokje dit keer over de gebroken verkiezingsbeloftes van de locale VVD. Die hebben we inhoudelijk vergeleken met de harde feiten. Overtuig u zelf maar van de inhoudelijk zwakte van het weerwoord van de VVD.
28 augustus 2013 Vervolgaangifte strafbaar feit Conform verwachting werd met dit schrijven de eerste aangifte afgewezen. Daarom is in deze vervolgaangifte nogmaals gewezen op het arrest Öneryildiz v. Turkey dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de overheid vastlegt. Omdat langdurige blootstelling aan asbest onder omstandigheden minder schadelijk is dan langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging, is er geen enkele reden om verantwoordelijke overheden niet te vervolgen. In ieder geval dient niet vervolging deugdelijk te worden gemotiveerd.
14 augustus 2013 Besluit RvS,geen rechtsgevolg De RvS houdt vast aan haar mening dat geen sprake is van rechtsgevolg. De RvS verklaart zich onbevoegd te oordelen over het verzoek tot het vaststellen van een plan zoals bedoeld in art. 5.9 Wet Milieubeheer. Dat dit vriendelijk geformuleerde verzoek bedoeld was om een einde te maken aan de geconstateerde overschrijding van de normen luchtverontreiniging met ernstige gevolgen voor de gezondheid van omwonenden, ziet de RvS over het hoofd. Daarvoor hadden volgens de RvS de minder vriendelijke termen 'bestuursdwang', 'last onder dwangsom' en 'rechtsoordeel' gebruikt moeten worden. Er zijn nu 3 opties om concrete actie af te dwingen. 1. Naar de civiele rechter wegens onrechtmatige overheidsdaad. 2. Het verzoek is inmiddels herhaald in meer dwingende termen om daarna weer bestuursrechtelijk in beroep te gaan. 3. Klacht indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)in Straatsburg.
5 augustus 2013 Bezwaarschrift Afwijzing Handhavingsverzoek Naast een strafklacht is op 5 augustus 2013 bezwaar ingediend tegen het BenW besluit dat de Minister verantwoordelijk zou zijn. Dit keer met extra 'tover'woorden, opnieuw verwijzend naar art. 5.9 Wet Milieubeheer die BenW verantwoordelijk stelt en naar ro. 42 uit Janacek. Interessant is ook deze brief van IenM met de gebruikelijke verdediging dat het NSL goed is en geen overschrijdingen constateert. Uit dit antwoord blijkt dat NSL strijdig is met nationale en Europese wet- en regelgeving en aldus, bijna per definitie, nooit overschrijdingen zal berekenen.
augustus 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje juli 2013 Nu BenW Haaren een veilige en gezonde N65 van ondergeschikt belang beschouwt, zet het Comité alle zeilen bij. Onder andere met het opvoedkundig beginsel 'wie niet horen wil, moet maar voelen'. Het blijkt dat rechtspersonen bij het gedogen van asbestverontreiniging actief strafrechtelijk worden vervolgd. Nu is asbest niet hetzelfde als luchtverontreiniging maar heeft wel soortgelijke effecten. Iedereen weet immers dat asbest ongezond is maar evenals bij luchtverontreiniging is alleen duidelijk dat sommige blootgestelden in hun gezondheid worden getroffen maar wie precies wordt getroffen, op welke termijn en op welke wijze, blijft onduidelijk. Inmiddels is op 5 augustus 2013 deze strafklacht tegen B&W Haaren ingediend.
19 juli 2013 Pleitaantekeningen RvS Deze hoorzitting maakte nogmaals duidelijk dat sprake was van 'rechtsgevolg' en dat het gebruik van 'tover'woorden strjdig is met Janacek.
8 juli 2013 Afwijzing Handhavingsverzoek Dit keer verwijst BenW (opnieuw) naar de Minister die verantwoordelijk zou zijn voor de gezondheid van omwonenden langs de N65. BenW dus niet? Kennelijk helpen de 'tover'woorden die de Raad van State voorstelde onvoldoende. Dus volgt binnenkort weer bezwaar en daarna weer beroep bij de Raad van State.
juli 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje juli 2013 Waarom verliezen burgers het vertrouwen in hun overheden? Deze bijdrage legt uit waarom steeds meer burgers bij steeds meer overheidsbesluiten de vraag stellen "Wie is er nu gek?" Na de N279 Noord is hier de Startbeslissing N65 aan de orde.
15 juni 2013 Nieuwsbrief 7 Deze nieuwsbrief handelt over de N279 Noord. Met deze provinciale weg langs het kanaal tussen den Bosch en Veghel dingt Brabant mee naar de toppositie onder illustere nationale voorbeelden qua miljardenverspilling zoals bijv. de HSL/Fyra en de Betuwelijn. De verschillende recepten waarmee overheden er in slagen het vertrouwen van burgers in hun overheden naar historische dieptepunten te krijgen, worden daar toegelicht aan de hand van zeer concrete voorbeelden met bronnen.
juni 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje juni 2013 Dit keer over de enqueteresultaten bij 1500 woningen in de kom van Helvort die u hier geanonimiseerd aantreft. Response boven de 20%, 22 vrijwilligers bij, 30 donateurs en 118 inschrijvingen voor onze nieuwsbrieven. Verder aandacht voor de Startnotitie N65 en de wijze waarop onze Overheid omgaat met haar eigen Code Maatschappelijke Participatie en geld verspilt door niet te investeren in ondertunneling die zich in 10 jaar terugverdient zoals uit deze MKBA blijkt.
30 mei 2013 Brief aan BenW Haaren Gezien het advies van de Raad van State inzake Helmond(N270) heeft het Comité nu een handhavingsverzoek aan BenW gericht resp. een rechtsoordeel gevraagd. Dit is gebaseerd op nieuwe berekeningen over overschrijding luchtverontreinigingsnormen langs de N65. Dit keer met de nieuwe CARII versie 11 en over het jaar 2015 waar de tijdelijke ontheffing voor NO2 afloopt.
27 mei 2013 Brief aan PS Brabant Komende weken nemen Provinciale Staten (PS) een besluit over de N279 Noord. Dit is de start van een groot aantal onrendabele infrastructuur projecten in Brabant (NOC/Brainport). Hopelijk stelt dit schrijven de huidige coalitie (VVD, CDA, SP), gesteund door de PVV in dit geval, in staat haar huidige 'tunnelvisie' te verlaten en te komen tot een meer zakelijke besluitvorming gebaseerd op MKBA's (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Die zou ieder verstandig gezin of ondernemer van nature uitvoeren bij iedere investering voor zichzelf. Waarom investeren in nieuwe wegen door natuur- en buitengebied of de N279 als minst drukke en meest veilige doorgaande weg als investeringen in veel drukkere wegen door bebouwde kommen (Kennedylaan,N270, N65) veel meer opleveren?
16 mei 2013 Startnotitie N65 Deze startnotitie blijkt zodanig te zijn opgezet dat de beste oplossing ondertunneling a priori wordt uitgesloten via onbewezen uitgangspunten:
1. Pag. 14 vermeldt: "N65 in tunnel: past niet binnen budget door hoge uitvoeringskosten en ook niet door de benodigde veiligheidsmaatregelen vanwege de Tunnelwet." Daarmee is niet alleen het uitgangspunt van IenM en VVD verlaten dat een MKBA bepalend is voor de keuze. Ook wordt de nieuwe Code maatschappelijke participatie meteen de nek omgedraaid en betekent deze niet onderbouwde uitspraak verder dat nergens meer tunnels gebouwd kunnen worden door de hoge veiligheidseisen. Onze insteek is gebaseerd op een oudere kosten/baten analyse. Na wijzigingen op ondergeschikte punten blijkt dat ondertunneling qua MKBA veel beter uitpakt dan ieder ander alternatief (via gebiedsontwikkeling en gewonnen levensjaren -daly's=Disability Adjusted Life Years-). Bij drukke doorgaande wegen in bebouwde kommen is het daarnaast noodzakelijk om lokaal de normoverschrijding luchtkwaliteit aanvaardbaar te maken als aanvulling op het nationale beleid.
2. Pag. 5 vermeldt in voetnoot: "Volgens NSL is er geen probleem, dus de luchtkwaliteit is geen aanleiding voor de verkenning, wel aandachtspunt bij beoordeling van alternatieven." Zoals bekend loopt over de luchtkwaliteit in Helvoirt een juridische procedure. Daarin wordt gesteld dat uit CARII berekeningen blijkt dat er wel degelijk sprake is van overschrijding vlak naast de N65. Dat NSL geen overschrijdingen constateert is niet verbazingwekkend want zoals de minister zelf al schreef wordt bij alle Rijkswegen overal standaard SRM2 toegepast voor open, gewoonlijk buitenstedelijk, gebied waar de bebouwing relatief ver van de weg staat. In de bebouwde kommen van Vught en Helvoirt moet dus SRM1 (via CARII) worden toegepast. Verder schrijft de minister dat NSL het toepasbaarheids- of blootstellingsbeginsel hanteert waardoor de meetpunten verder van de weg liggen dan Europa voorschrijft. In de betreffende procedure ontwijkt de gemeente Haaren deze inhoudelijke discussie via juridische proceduretechnieken. Toch weet iedereen dat wonen naast een snelweg 1-2 levensjaren per omwonende scheelt.
Kortom, de overheid zet haar hakken in het zand met onbewezen uitgangspunten. Het Comité zal daar opgepaste wijze mee omgaan.
mei 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje mei 2013 Het Comité N65 doet verslag over succes en tegenslag bij haar diverse activiteiten om ondertunneling van drukke wegen door bebouwde kommen boven op de politieke agenda te krijgen.
april 2013 Enquête N65 De tekst van de enquête over de N65 vindt u hier. Als u deze enquête niet hebt ontvangen of niet tijdig wordt opgehaald, kunt u het formulier hier downloaden, invullen en mailen naar secretariaat@n65.nl of inleveren bij de adressen op het formulier.
april 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje april 2013 Het Comité N65 houdt een enquête over de N65 onder alle inwoners van de bebouwde kom van Helvoirt, 1600 huizen. De enquête wordt opgehaald door vrijwilligers binnen 10 dagen na de verspreiding.
maart 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje maart 2013 Het Comité N65 heeft het vertrek van de burgemeester aangegrepen om in de profielschets, leunend op Vughtse ervaringen, accenten te verleggen. Haaren als als 'ja-gemeente' met een actieve burgemeester en wethouder die de 2e Kamer, Provincie en de publiciteit voortvarend en met succes weten te bespelen. Kortom, een burgemeester die zich er voor inzet dat als een 'ja' bestuurlijk mogelijk is, dat 'ja' ook mogelijk maakt en zich niet wringt in bestuurlijke bochten om geen verantwoordelijkheid te nemen, laat staan overal actief voor 'ja' te lobbyen. Kortom, een burgemeester die bij het grootste Helvoirtse milieuprobleem, de N65, er voor gaat.
februari 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje februari 2013 De winnaar van de prijsvraag over de beste slagzin N65 is bekend: Han Jacobse met Veilig en Gezond N65 onder de Grond. De heer Jacobse ging voor EEUWIGE ROEM en doneerde de prijs van €100 aan het Comité. Er waren 5 eervolle vermeldingen. Vanaf nu gebruiken we deze slagzin bij onze publicaties en straks op affiches en stickers!
7 februari 2013 RvS verklaart beroep ongegrond De Raad van State verklaarde het beroep 'kennelijk ongegrond'. Net als in Helmond. Dat betekent dus verzet aantekenen. Indien RvS ook na dit verzet volhardt in haar weigering inhoudelijk te oordelen, lijkt een gang naar Straatsburg(EHRM) onvermijdelijk.
januari 2013 Pomphuiske/Haarens Klokje januari 2013 Het Comité presenteert haar programma tot aan de komende verkiezingen gemeenteraad in maart 2014. De verkiezingen 2010 waren een dure les om niet zonder meer te vertrouwen op politieke 'toezeggingen'. Ons stemadvies over politieke partijen die we echt kunnen vertrouwen moet de doorslag geven bij de komende raadsverkiezingen.
1-1-2013 Rekenmodel CARII Er zijn nog steeds mensen die niet geloven dat er sprake is van overschrijding luchtverontreinigsnormen langs de N65. Daarom nodigen we iedereen uit dit zelf te onderzoeken. Deze link geeft met de gebruikersnaam 'vrij_rekenaar@infomil.nl' toegang tot het door de Overheid goedkeurde CARII rekenmodel met helpbestand. Hier volgt een korte gebruiksaanwijzing. Sla eerst dit stratenbestand op in de harde schijf van uw eigen PC. Daarna inloggen, projectnaam en stratenbestand ingeven en de rest wijst zich vanzelf. Als methode de coördinaten van rekenpunten op te sporen adviseren we de Monitoringstool 2011 (coördinaten rechtsonder)en niet de laatste generieke versie.
9 december 2012 Nieuwsbrief 6 Deze nieuwsbrief onderbouwd waarom 23 km ondertunneling van deze 6 drukke wegen door bebouwde kommen moreel, juridisch, economisch en financieel beter uitpakt dan circa €1.336 Mio investeren in N279, Brainport, Grote Ruit, NOC, N69, N65 plannen.
december 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje december 2012 De gemeente suggereert in de begroting en ook via de pers maatregelen, die duurzame oplossingen bieden voor geluidsoverlast, gevaarlijke over­steek­baar­heid, luchtverontreiniging op de N65. Maatregelen waarop Helvoirt al decennia wacht. Niks blijkt minder waar! Uit niets blijkt daad­werkelijke Aktie door BenW Haaren, ondanks de juridische procedure bij de Raad van State. Het wordt tijd dat politieke partijen hierover vragen stellen.
8 december 2012 Persbericht 8 december 2012 Dit persbericht geeft aan hoe Brabantse Bestuurders voor miljarden dreigen te blunderen bij wegen en volksgezondheid. Ondertunneling van 6 drukke wegen over 23 km door bebouwde kommen in Brabant zoals in deze link pakt juridisch, moreel, economisch en financieel veel beter uit dan die circa €1.336 Mio investeren in de bestaande plannen NOC/N279/N69/N65.
november 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje november 2012 Deze aflevering schrijft een prijsvraag uit voor de inzender van het beste Loesje. De winnaar krijgt 100 euro! Om u een beetje op weg te helpen al een paar inzendingen uit onze achterban: 1.Moeten wij nu ondergronds gaan of doet de N65 dat? 2. Wat als de gemeente Haaren haar tunnelvisie op de N65 loslaat? 3.Van den Dungen tunnelvariant of tunnelvisie? 4.Laat ons niet stikke…..met een autotunnel onder Rijksweg N65 wordt het in Helvoirt dikke mikke!
october 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje october 2012 Deze aflevering toont aan dat de bestaande Brabantse plannen infrastructuur onzakelijk zijn. Ook blijkt voldoende (Essent)geld beschikbaar te zijn voor ondertunneling van bestaande drukke wegen door bebouwde kommen. Qua verkeersafwikkeling, kostprijs en leefbaarheid een beter alternatief. Via de rechter en/of de komende verkiezingen proberen medestanders in Eindhoven en Helmond deze bestuurlijke dwaasheid te stoppen. De stand van de juridische procedure kunt u volgen via deze links naar Eindhoven, Helmond en Helvoirt.
15 october 2012 Verweerschrift Gemeente Dit verweerschrift probeert alle dwaalsporen in de bestuursrechtspraak maximaal te benutten. Inhoudelijk wordt opzettelijk niet op de overschrijding luchtverontreinigingsnormen ingegaan. Als excuus wordt vooral het NSL gebruikt. Dit ondanks het antwoord van de Minister in zijn schrijven d.d. 24 februari 2012 dat: "Het in het NSL gehanteerde toepasbaarheids- en blootstellingscriterium is veel ruimer dan het zeer beperkte criterium in de Wet Milieubeheer art. 5.9 en de Richtlijn 2008-50-EG." Kan de Raad van State dit gemeentelijke handelen strijdig met deze uitspraak van de Minister en Europese jurisprudentie toelaten? Ondanks in Helvoirt circa 2-6 met verkeersdoden vergelijkbaar vermijdbare sterfgevallen per jaar! In Vught zeker niet minder!
september 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje september 2012 Dit keer over de juridische procedure die is aangespannen tegen de gemeente wegens overschrijding normen luchtverontreiniging langs de N65. Klik hier voor een online versie van het beroepschrift Raad van State.
augustus 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje augustus 2012 Dit keer over de meest recente onderzoeken over het verband tussen verkeersdrukte en diverse ziektebeelden. De gedrukte versie van het Pomphuiske was helaas incompleet.
26 juli 2012 Copyright problemen I.v.m. copyright problemen over foto's uit Brabants Dagblad zijn alle links naar artikelen uit Brabants Dagblad tijdelijk niet functioneel.
26 juni 2012 B&W verklaart verzoek om plan niet ontvankelijk Gezien de voorgeschiedenis met deze wethouder was een negatief antwoord wel te verwachten. De enige motivatie voor deze niet-ontvankelijkheid is een verwijzing naar dit arrest RvS. Dat betrof een volstrekt andere situatie waar wel een plan lag. In Helvoirt is geen plan, de wethouder blijft in staat van ontkenning verkeren. Beroep bij de RvS zal dus worden ingesteld.
18 juni 2012 In Gebreke Stelling B&W Haaren Om te voorkomen dat de problemen van overschrijding luchtverontreinigingsnormen langs de N65 in het ronde archief verdwijnen, is de gemeente Haaren in gebreke gesteld. Dat betekent antwoorden binnen 14 dagen of beroep bij de Rechtbank met verzoek voor een dwangsom.
12 juni 2012 Diesel uitlaatgassen en kanker Diesel uitlaatgassen werden altijd al verdacht kankerverwekkend te zijn. Na 20 jaar onderzoek wordt dat nu ook bewezen geacht.
juni 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje juni 2012 Deze aflevering handelt over het mislukken van de moeizame communicatie met B&W en de noodzaak een ideale wethouder te kiezen bij de komende verkiezingen.
10 mei 2012 BD 11 mei 2012 Een tunnel bij Helvoirt gaat dus niet gebeuren vertelde de wethouder aan de Raad op 10-5. Dat zou €500 Mio kosten en de activiteiten van het Comité hebben de gemeente ook al €20.000 gekost. Dit geluidsfragment op 00:15 bevestigt deze uitspraken globaal. In een ander geluidsfragment op punt 6:15 stelt een raadslid uit dezelfde fractie serieus dat een snelheidsvermindering naar 70 km per uur niet alleen alle gezondheidsproblemen kan oplossen maar ook een eind maken aan dit energieverspillende gedoe met al deze artikelen over de N65. Deze uitspraken bevestigen het einde van deze onvruchtbare dialoog tussen dovemansoren. Een brief van BenW van 22-5-2012 bevestigde dit ook formeel. Een andere wethouder bij de komende verkiezingen is kennelijk nodig voor een vruchtbare samenwerking.
mei 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje mei 2012 Deze aflevering handelt over de moeizame communicatie met BenW Haaren. Na het verzoek van het Comité om een gesprek werd op 13 april een ambtelijke afspraak aangeboden. Nog meer gesprekken met dezelfde ambtenaren leek in deze fase, nu concrete actie noodzakelijk is, niet zinvol. Dit hebben we de betreffende ambtenaar meteen telefonisch laten weten. Op 19-4 reageerde RWS nogmaals per mail op de stellingnames inzake de overschrijding luchtverontreinigingsnormen. Als reactie liet het Comité de verantwoordelijke wethouder op 23 april per mail weten overleg over een autotunnel op prijs te stellen, daarbij voegden we als gespreksonderwerp het concept van dit artikel. Mede in de hoop op overeenstemming, zodat publicatie niet nodig was. Daarna volgde een brief van BenW d.d. 24 april dat we na een ambtelijk voorgesprek van harte welkom zijn bij een “afvaardiging van het college”. Hopelijk zal er nog een gesprek met BenW plaatsvinden naar aanleiding van onze brief van 2 mei aan BenW.
april 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje april 2012 Er kwamen geen foutmeldingen binnen over onze puntschattingen sterfte in Helvoirt door de N65 of over nog onbekende verschillen tussen de bewoners van Helvoirt en Haaren. Iedereen die nog niet iedereen overtuigd is of nadere uitleg wenst, kan zijn bijdrage leveren via dit blog.
23 maart 2012 Bezwaar in behandeling Met bekwame ambtelijke spoed reageerde B&W reeds op 23-3-2012 dat over uiterlijk 12 weken uitspraak op bezwaar volgt.
19 maart 2012 Formeel Bezwaar tegen ont­bre­ken besluit B en W Op 29 december 2011 signaleerde het Comité in deze Brief aan BenW + bijlage overschrijding van luchtverontreinigingsnormen in de bebouwde kom van Helvoirt. Art. 5.9 lid 1 Wet Milieubeheer verlangt dan een plan van B&W om aan die overschrijding een eind te maken. In een Brief van BenW d.d. 6-2 deelde B&W mede dat Rijkswaterstaat (RWS) bevoegd gezag is in deze. In een Brief aan BenW d.d. 15-2-2012 bracht het Comité begrip op voor de noodzaak van serieus onderzoek en verzocht een hernieuwd besluit uiterlijk binnen 8 weken, te rekenen vanaf 16-01-2012. In een Brief van BenW d.d. 27-2-2012 herhaalde B&W dat RWS bevoegd gezag is. Op 29-3-2012 is een afspraak bij RWS gemaakt. Uit een mailwisseling blijkt dat RWS zich op het standpunt stelt dat in de bebouwde kom van Helvoirt sprake is van SRM2 (open, gewoonlijk buitenstedelijk, gebied waar de bebouwing relatief ver van de weg staat). Het Comité stelt het tegenovergestelde waardoor SRM1 toepasbaar is. Uitsluitend tot behoud van recht is formeel bezwaar d.d. 19 maart gemaakt tegen het ontbreken van het besluit zoals op 29-12-2011 gevraagd.
maart 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje maart 2012 Deze aflevering bevat de diverse reacties van B&W en gemeenteraadsleden over de voorgaande aflevering over sterfte in Helvoirt als gevolg van de N65. Nu wordt iedere burger met 'gezond verstand ' uitgedaagd aan te tonen waar onze puntschattingen van sterfte in Helvoirt door de N65 niet kloppen of welke andere verschillen dan de N65 tussen de bewoners van Helvoirt en Haaren de hogere sterfte in Helvoirt kan verklaren.
15 februari 2012 Luchtvervuiling maakt dom Luchtvervuiling is nog schadelijker dan we altijd al dachten. Dat blijkt uit drie verschillende onderzoeken gepubliceerd in Archives of Internal Medicine en JAMA. Helaas zijn er nog steeds mensen, zelfs raadsleden, in Haaren en Helvoirt die ieder wetenschappelijk bewijs ontkennen.
15 februari 2012 Brief aan B&W Luchtverontreiniging Naar aanleiding van het laatste Pomphuiske en de geconstateerde overschrijding van luchtverontreinigingsnormen, vond een gesprek plaats tussen B&W en het Comité. Uit dit verslag blijkt dat ook B&W erkent dat er een verband is tussen verkeer, luchtverontreiniging en sterfte. Voor de goede orde is B&W er op gewezen dat de wet Milieubeheer B&W verantwoordelijk maakt met bekwame spoed een eind te maken aan overschrijding van luchtverontreinigingsnormen. De brief van B&W d.d. 6-2-2012 is nog geen besluit in de zin van de wet Milieubeheer.
februari 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje februari 2012 Ditmaal gaat onze bijdrage over de laatste sterftecijfers in de 4 dorpen in Haaren over 2011. Ze bevestigen onze eerdere conclusie dat 2-6 sterfgevallen per jaar kunnen worden toegeschreven aan de N65.
18 januari 2012 BD: Historische kans of misser Brabants Dagblad presenteert de laatste bestuurlijke plannen N65 als historische kans. Of een te korte tunnelbak in Vught naast een stoplicht en een fietstunneltje bij Helvoirt naast een stoplicht een historische kans of misser is, zal moeten blijken. Het is natuurlijk goed dat er nu eindelijk via de druk van B&W Vught misschien €100 Mio beschikbaar komt. Dat kan best nog wat meer worden met meer politieke druk en betere argumenten.
januari 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje januari 2012 Deze bijdrage handelt over het recente gesprek met de wethouder waaruit geen voortgang of aktie blijkt inzake het autotunnelplan. Integendeel. De brief B&W norm­over­schrij­ding 29-12-2011 is hopelijk nu wel aanleiding een serieus plan voor een overdekte auto­tunnel op te stellen. Ook andere scenario's zijn echter mogelijk. Als verder overleg daarover ook niet helpt, resteert helaas slechts de optie bestuurlijk te gaan procederen over de gezondheidsaspecten van de N65.
29 december 2011 Brief B&W Normoverschrijding N.a.v. de verhoogde sterfte in Helvoirt is nader onderzoek verricht of de Europese normen voor luchtvervuiling zijn overtreden. Op 29-12-2012 is B&W via deze studie geattendeerd op het feit dat dit inderdaad het geval is. Als gevolg verplicht de Wet Milieubeheer dat B&W terstond een plan ontwikkelt om daar een eind aan te maken. Uit deze bijlage blijkt dat geldtekort geen wezenlijk probleem hoeft te vormen als er voldoende politieke wil is.
december 2011 Pomphuiske/Haarens Klokje december 2011 In vervolg op aflevering 4, gaat onze bijdrage aan het Pomphuiske en Haarens Klokje ditmaal over (metingen van) luchtverontreiniging en sterfte in Helvort. Uit publicaties van de gemeente Haaren blijkt dat het sterftecijfer in Helvoirt ca. 30% hoger ligt dan in de andere dorpen van onze gemeente (2-6 sterftegevallen per jaar meer). Daar de samenstelling van de dorpen vergelijkbaar is, zijn tenminste twee sterftegevallen waarschijnlijk het directe gevolg van de N65.
november 2011 Pomphuiske/Haarens Klokje november 2011 In deze aflevering van het Pomphuiske en het Haarens Klokje wordt aandacht besteed aan de Haarense begrotingsperikelen nu uit de provinciale begroting blijkt dat geen cent voor de N65 beschikbaar komt. Deze publikatie is vervroegd op 27 oktober aan de gemeenteraad verzonden zodat deze tijdig kennis kan nemen van deze teleurstellende provinciale begroting.
1 november 2011 Nieuwsbrief 5 Deze nieuwsbrief besteedt aandacht aan de begroting 2011 van de Provincie Brabant. Geconcludeerd wordt dat het huidige voorstel in Bijlage 3 niet rijp is voor besluitvorming. De tellingen kloppen niet, de financiering sluit niet door vele PM's, de gebruikte getallen lijken onwaarschijnlijk laag mede door inflatie, projecten kunnen daardoor niet worden afgemaakt. Gepleit wordt voor een meer zakelijke aanpak door PPS-belangstellenden bij het proces te betrekken want haast is geboden gezien inflatie en onnodige sterfte door luchtverontreiniging.
oktober 2011 Pomphuiske/Haarens Klokje oktober 2011 In deze aflevering van het Pomphuiske en het Haarens klokje wordt aandacht besteed aan de laatste onnaspeurlijke wegen van meer dan 30 jaar bestuurlijke besluitvorming over de N65. Bestuurders en politici spreken nu over een ”duurzame oplossing” met de laatste voorstellen. Mooie woorden om te verbergen dat een heleboel belastinggeld verdwijnt in een infrastructurele oplossing die eigenlijk niemand wil. Vught wil eigenlijk geen verdiepte maar een overdekte autotunnel. Welk probleem een fietstunnel in Helvoirt oplost is een open vraag. Sterfte onder omwonenden als gevolg van verkeerslawaai en luchtverontreiniging zeker niet.
september 2011 Lobby B&W ja! Door een drukfout is een deel van de augustus aflevering in het Pomhuiske niet geplaatst. Daarom nu het deel waarin we de wethouder uitnodigen meer actief politiek te gaan lobbyen voor een goede oplossing van de N65 i.p.v.fietstunnels er onder.
31 augustus 2011 Nieuwsbrief 4 Deze nieuwsbrief geeft voldoende argumenten waarom Brainport politiek en juridisch onhaalbaar is. I.p.v. Eindhoven naar de Filistijnen te laten gaan zoals Brabants Dagblad voorspelt, kan het geld beter besteed worden aan urgentere wegproblemen in Brabant.
25 augustus 2011 Integrale Pilot N65 De ingekomen stukken van de Gemeenteraad 25-8-2011 gaven een samenvatting van de stand van deze bestuurlijke discussie. Liefst met 6 bijlagen genummerd 1-6 met 38, 94, 87, 50, 4 respectievelijk 2 pagina's. Voor wie interesse heeft in de laatste onnaspeurlijke wegen van meer dan 30 jaar bestuurlijke besluitvorming over de N65, geven we in de volgende afleveringen van het Pomphuiske en het Haarens Klokje, een samenvatting.
augustus 2011 Fietstunnels nee! In de maandelijkse afleveringen Pomphuiske en Haarens Klokje zijn nu de fietstunnelplannen van de Gemeente Helvoirt aan de orde alsmede het gebrek aan politieke lobby-activiteit van de wethouder voor iets beters.
1 juli 2011 Motie Aptroot/Koopmans In deze (aangenomen) motie roepen de 2e Kamerleden Aptroot (VVD) en Koopmans(CDA) de minister op middelen vrij te maken voor een duurzame N65. De vraag of de nu besproken versoberde oplossing met een verdiepte tunnel in Vught en een fietstunnel in Helvoirt wel duurzaam is, blijft open. Nog niet heel lang geleden was een echte tunnel de ambitie van B&W Vught en dat is nog steeds onze ambitie in Helvoirt.
1 juli 2011 BD: Structuurvisie Brainport vastgesteld Staten kiezen voor Ruit en BZOB-bos. Ondanks vragen over financierbaarheid en negatieve kosten/baten etc. heeft Provinciale Staten ingestemd met de Structuurvisie Brainport. De stemmingen dit najaar in de Staten over de financiering en in de Tweede Kamer over kosten/baten zijn de volgende blokkades. Daarnaast is het woord aan gemeentes en omwonenden om via de bestemmingsplannen en bezwaar en beroep deze megablunder - die ook een duurzame oplossing voor de N65 blokkeert-, halt toe te roepen. Een motie D66/PvdA voor een quick scan voor het groene tunnelplan werd ondersteund door Groen Links en PvdD maar haalde het niet. De gedeputeerde liet echter ruimte voor gemeentelijke invullingen. Hij kon ook moeilijk anders na dit bestuursakkoord als resultaat van 30 jaar onderhandelen en miljoenen aan onderzoeksgeld.
29 juni/1 juli 2011 BD:Lobby Gemeentes BD:Kamermotie haast maken Burgemeester van de Mortel van Vught is goed op weg om meer geld los te praten voor de N65. En nu maar hopen dat ook de Helvoirtse burgemeester in de benen komt voor iets beters dan fietstunneltjes in Helvoirt. Maar..... Gaat Schulz echt € 50 Mio vrijmaken voor de N65 naast €50 Mio van de gemeentes? Geeft die € 100 Mio wel een duurzame oplossing als lawaai en sterfte omwonenden zelfs voor Vught niet wordt opgelost met alleen een volgende tunnelbak naast de bestaande onder het spoor?
29 juni 2011 Nieuwsbrief 3 Provinciale Staten stemmen op 1 juli 2011 over het structuurplan N279/Brainport. Dit voorstel blokkeert de financiering van andere urgente(re) infrastructurele projecten zoals de N65 voor tientallen jaren en kent een negatieve kosten/baten analyse (MKBA). Ook op andere gronden zou de komende jaren wel eens kunnen blijken dat het gaat om de megablunder van de eeuw. Hopelijk geven statenleden ook aandacht aan het goedkopere en intelligentere groene tunnelalternatief.
juni 2011 Geluidsoverlast In de maandelijkse afleveringen Pomphuiske en Haarens Klokje wordt nu geluidsoverlast aan de orde gesteld.
25-06-2011 Lobby Gemeentes N65 den Haag De 5 samenwerkende gemeentes rond de N65 en de Provincie maken busrit zonder Kamerleden om de Minister te bewegen te participeren in de € 100 Mio nodig voor een verdiepte weg in Vught en wat fietstunneltjes. Voor een goede oplossing met tunnels in Vught en Helvoirt en een ecologische zone in het Groene Hart is € 500 Mio nodig.
09-06-2011 Groen alternatief Brabants Tunnelplan Comité N65OH presenteert een serieus alternatief op de voorgestelde N279/NOC/Brainport plannen van de Provincie. Slechts 6 pagina's geven de meest harmonieuze oplossing om een goede bereikbaarheid van Brabant te verenigen met het duurzame, groene karakter. Dit alternatief is aanzienlijk goedkoper dan de €3 Miljard die de geïntegreerde N279/NOC/Brainport plannen bij goede uitvoering gaan kosten. Daarnaast lost het ook de problemen op met de N69, N270, N65 en de binnenring van Eindhoven. Het spaart natuur, mensenlevens en nieuw asfalt. En geeft een nieuwe impuls aan ruimtelijke ordening en wonen. Uit een transparante maat­schappelijke kosten/­baten analyse (MKBA) blijken € 874 Mio directe positieve maat­schappelijke baten t.o.v. € 2.202 Mio negatief bij de huidige provincie­plannen.
09-06-2011 Brochure N65 verspreid In de gemeente Haaren zijn 5000 brochures verspreid over de problemen van de N65. Die problemen kun je niet afdoen met fietstunnels en een ecologische zone. Alles draait immers om het politieke besluitvormingsproces op provinciaal en landelijk niveau.
mei/juni 2011 Haarens Klokje Inleiding
Haarens Klokje Vervolg
Verkeersintensiteit
Luchtverontreiniging
In deze wekelijkse serie artikelen worden diverse begrippen rond de thematiek N65 uiteengezet als onderdeel van een maandelijks te herhalen vervolg in het Haarens Klokje. Bedoeling is de verschillende aspecten van de problematiek rond de N65 te belichten in het kader van voor­lichting resp. in­for­matie­verschaffing aan de burgers van onze gemeente.
18-05-2011 Brief aan B&W Haaren In antwoord op het verzoek van B&W d.d. 28-03-2011 tot deelname klankbord­commissie, bevestigt het Comité N65OH het voor­nemen de beschik­bare schaarse tijd en energie liever te steken in voor­lichting resp. in­for­matie­verschaffing aan de burgers van onze gemeente en daarnaast actief de provinciale en landelijke prioriteit­stellingen qua infra­structuur positief beïnvloeden.
mei 2011 Pomphuiske & Luchtvervuiling In dit artikel wordt het begrip luchtverontreiniging uiteengezet als onderdeel van een maandelijkse vervolgserie in het Pomphuiske van Helvoirt om verschillende aspecten van de N65 te belichten.
18-04-2011 Nieuwsbrief 2 Is het provinciaal bestuursakkoord wel realistisch inzake de Noord-Oost Corridor?
14-04-2011 Artikel BD GS wil tempo maken met de Ruit bij Eindhoven. Blijft de SP deze plannen voor meer asfalt steunen?
12-04-2011 Artikel BD Comité N65OH presenteert haar nieuwe strategie voor een goede en permanente oplossing, ondertunneling bij Vught en Helvoirt. Voorlopig geen aandacht meer voor de locale wethouder, wel voor bevolking en provincie.
12-04-2011 Artikel BD Wethouder Haaren houdt als vanouds vast aan ondertunneling bij Vught en fietstunnels bij Helvoirt als oplossing voor alle problemen. Denkt dat door ondertunneling bij Helvoirt alle locale verkeer via de Gijzel naar de N65 zou moeten en een kostbare nieuwe randweg betekent.
16-04-2011 Brief aan omwonenden N65 in Haaren Deze brief aan de omwonenden N65 met een geluidsbelasting > 50 DB, heeft niet alleen sympa­thisanten opgeleverd maar ook donateurs. Daarmee wordt een brochure bekostigd die, in grote aantallen verspreid, hopelijk zorgt voor veel meer sympathisanten en donateurs. Daarmee kunnen volgende acties worden bekostigd om de bevolking bewuster te maken dat de geluids- en lucht­verontrei­niging van de N65 in de bebouwde kom van Helvoirt niet kan worden afgedaan met fietstunneltjes.
april 2011 Pomphuiske & Verkeersintensiteit In dit (gecorrigeerde) artikel wordt het begrip verkeersintensiteit uiteengezet. Dit is onderdeel van een serie artikelen in het Pomphuiske van Helvoirt die verschillende aspecten van de N65 belichten. Bedoeling is de verschillende aspecten van de problematiek rond de N65 te belichten in het kader van voor­lichting resp. in­for­matie­verschaffing aan de burgers van onze gemeente.
28-03-2011 Antwoord B&W Haaren Dit formele antwoord van B&W Haaren op de brief Comité N65OH d.d. 15-02-2011 over deelname klankbordcommissie, bevestigt dat de wethouder graag klankbord met burgers over zijn opvattingen. Het verleden wijst uit dat dit weinig zin heeft zolang zijn opvattingen niet wijzigen en de wethouder geen bewijs aanwezig acht dat burgers hierdoor onnodig sterven. Het bewijsmateriaal daarvoor op deze site is kennelijk niet diepgaand bestudeerd.
22-03-2011 Nieuwsbrief 1 Nieuwsbrief 1 is verzonden aan alle belangstellenden, donateurs en sympathisanten. Deze nieuwsbrief waarschuwt voor gebreken in de bestuurlijke besluitvorming rond infrastructuur.
11-03-2011 Felicitaties Statenleden Comité N65OH feliciteert alle Statenleden met hun benoeming op 10-3-2011. Vergelijking tussen de Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA) van de Noord-Oost Corridor en de N65, wijst uit dat de N65 de hoogste prioriteit zou moeten hebben. De Statenleden wordt opgeroepen deze conclusies te laten valideren alvorens besluiten te nemen over de besteding van Essent-gelden.
02-03-2011 Brief Bestuurlijk Overleg Comité N65OH roept het bestuurlijk overleg -de voormalige stuurgroep N65- op tot publieke actie om de financieringsimpasse te doorbreken. De rentabiliteits- en sterftecijfers N65 geven overtuigende argumenten om in het provinciale debat over bijv. de Essent-gelden de financiering sluitend te krijgen.
02-03-2011 Brief B&W Haaren
Chronologisch overzicht
Als de wethouder geen verantwoordelijkheid voor de N65 neemt, investeert het Comité N65OH geen verdere tijd in de gemeente. Als de hoge maatschappelijke rentabiliteit en sterftecijfers al niet overtuigen, wat dan wel?
16-02-2011 GroenLinks voor N65 In een lijsttrekkersdebat in Vught kiest GroenLinks voor de N65. In een ander lijsttrekkersdebat op 17 februari in Aarle-Rixtel over de N279 en de Ruit om Eindhoven, concluderen aanwezigen dat de: "PvdA op basis van de huidige gegevens ook zegt tegen te zijn." Andere partijen volgen?
11-02-2011 Vragen GroenLinks
Vragen PvdA
Comité N65OH vraagt lijsttrekkers PvDA en GroenLinks stelling te nemen inzake de financiering structurele oplossing N65 via ondertunneling in de bebouwde kommen: RWS, Essent-geld, opcenten, gebiedsontwikkeling of tolheffing? In het debat kwam de nadruk op de vraag of Essent-geld gaat naar de N65 of naar de N279/Ruit bij Eindhoven.
15-02-2011 Antwoord van B&W Haaren B&W Haaren reageert op vragen van het Comité N65OH over haar rol met uitnodiging tot deelname klankbordcommissie.
13-01-2011 Vragen GVVP
Motie Pilot
Motie Dilemma's
Bij de behandeling Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) in de Raad kritiseert de VVD-woordvoerder, de heer van Pinxteren, de moties N65 als onterechte kritiek op haar eigen VVD-wethouder. De gestelde vragen worden niet behandeld. Opnieuw wordt downgrading als oplossing voor de N65-problemen bepleit. Luister naar dit geluidsfragment.
06-01-2011 Vragen aan B&W Haaren Comité N65OH ondervraagt B&W Haaren over haar rol. Medestander voor een tunneloplossing of passief burger langs de aanwijzingen uit het ambtelijk circuit?
13-12-2011 Brief aan BZW Comité N65OH verzoekt BZW om haar prioriteit de A58 zakelijk te onderbouwen en samen op te trekken om zoveel mogelijk financieringsruimte te scheppen.
01-12-2010 Motie Mirt 2011 Jansen Motie De Rouwe De Kamer neemt stelling tegen het voornemen van de minister prioriteit te geven aan infrastructuur in R'dam, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.
25-11-2010 Geluidsfragment Wethouder kritiseert akties B&W Vught, bevestigt afspraken met Comité N65OH, doet geen inhoudelijke mededelingen over voortgang bestuurlijk overleg en neemt geen aktie richting BZW.
22-11-2010 Brief aan Raad Comité N65OH stuurt brief aan de Raad Haaren om publieke en politieke druk uit te oefenen voor ondertunneling als beste oplossing en volledige informatie te verschaffen over de voortgang.
17-11-2010 Gespreksverslag Afspraken tussen wethouder en Comité N65OH vastgelegd.
12-11-2010 BZW Statement BZW verspreid statement om de A58 prioriteit te geven en ziet geen meerwaarde in grootschalige aanpassingen aan de N65 (verbreding, ondertunneling, hogere maximum snelheid).
november 2010 Ludieke acties Vught B&W Vught organiseert ludieke acties om de besluitvorming in de 2e Kamer begin december 2010 te beinvloeden. B&W Haaren doet niets en verwijt Vught niet gemeenschappelijk op te treden. Luister naar dit geluidsfragment.
03-11-2010 Brief aan Raad Comité N65OH verzoekt de Raad de wethouder aan te sporen tot een meer actief beleid, hierbij het initiatief van burgers te stimuleren en hen ook op permanente basis te informeren en te betrekken bij zijn activiteiten.
03-11-2010 Zorgen over Haagse standpunten De fracties VVD en CDA stellen vragen in de Staten over toezeggingen van de minister over het doorgaan pilot N65. B&W Vught overweegt ludieke acties om de besluitvorming in de 2e Kamer begin december 2010 te beïnvloeden.
08-10-2010 Weerstand wethouder De wethouder roept op tot een gemeenschappelijk bestuurlijk standpunt N65 (zonder tunnel dus) en reageert terughoudend op de wens het Helvoirtse tunnelplan onder de aandacht van de stuurgroep N65 te brengen.
07-10-2010 N65 Debat Raad (tekst) De wethouder wordt door alle fracties opgeroepen ondertunneling van de N65 als serieus alternatief te betrekken bij de besluitvorming. De wethouder zegt toe "die boodschap wordt wel degelijk hard gebracht". Hoor de volledige geluidsfragmenten over dit debat zelf en het inleidende debat.
16-09-2010 Artikel BD Brabants Dagblad geeft een verslag van de presentatie aan de Raad. De VVD praat over afwaarderen als oplossing via een snelweg naast de spoorlijn Vught/Tilburg.
07-09-2010 Presentatie ondertunneling N65 Comité N65OH zet de argumenten voor ondertunneling N65 op een rij voor de Raadscommissie Haaren.
16-04-2010 Bezoek Kamerleden N65 Kamerleden bezoeken de N65 in de hoop op een startbesluit MIRT in Den Haag
maart 2010 Verslag Pomphuiske Uit dit Pomphuiske blijkt dat het plan voor ondertunneling door de Haarense politiek wordt ondersteund.
29 januari 2010 Support van VVD Haaren Het Comité N65OH dankt de VVD voor haar volgende positieve reactie: "Het is prettig om te constateren dat we met een realistisch Comité te maken met een realistische vraag. Inderdaad laten we het op de politieke agenda zetten, laten we dit als een serieus alternatief gaan uitwerken, kijken of we geld er voor kunnen vinden, vrijmaken of krijgen. Ondertunneling is voor de lange termijn zeker een alternatief mits ruimtelijk zó passend dat de op en afritten niet buiten de dorpskern komen."
januari 2010 Persbericht N65OH Comité N65OH constateert tevreden dat het plan voor ondertunneling door de Haarense politiek serieus op de kaart wordt gezet. Dit is het eerste openbare optreden van het Comité N65OH, opgericht in januari 2010.
maart 2009 11 Ambities N65 Met verbazing constateren enkele inwoners van Helvoirt dat een stuurgroep van 7 samenwerkende gemeentes als 11e ambitie -terecht- een tunnel onder de N65 voor Vught ambieert. Met instemming van B&W Vught en Raad is daar later zelfs deze fraaie folder voor gedrukt. Voor Helvoirt echter niet. Besloten wordt deze besluitvorming nader te onderzoeken. Het rapport stelt terecht dat een tunnel in Vught de lucht- en geluidkwaliteit aanzienlijk verbetert waardoor ‘Vught weer één’ kan zijn. Waarom zou dat niet gelden voor het kleinere Helvoirt met een kleinere tunnel?
12-09-2006 Oprichting Vught Structureel Vught Structureel wordt notarieel opgericht. Voor nadere info over de vervolgstappen van Vught Structureel klik hier.