N65 Ondertunneld bij Vught en Haaren

INTRODUCTIE

Een drukke verkeersweg veroorzaakt lawaai en luchtverontreiniging. Wanneer die verkeersweg ook twee dorpen, Vught en Helvoirt, doorkruist, zijn stoplichten nodig en verbindingswegen tussen beide dorpshelften. Die stoplichten veroorzaken verkeersvertragingen. In combinatie met verbindingswegen ontstaan ongelukken. Al vele jaren staat de N65 daarom op de nominatie voor een upgrade. Omdat de Staat te weinig geld beschikbaar stelt, is de discussie nu uitgemond in deze procedure.

Deze website geeft onder meer informatie over meetbare gevolgen van verkeersveiligheid, verkeerssnelheid en lucht­verontreiniging door fijn stof. Deze gevolgen zijn vertaald in maat­schappelijke rentabiliteits­studies. Onze conclusie is dat ondertunneling van de N65 in Vught en Haaren de hoogste maatschap­pelijke rentabiliteit biedt. Daarnaast gezondheid, veiligheid, ecologie, optimale verkeersafwikkeling en heling van onnatuurlijke dorpssplitsing.

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT

Uit een eerdere globale investeringsstudie bleek dat een upgrade van de hele N65 van Vught tot Berkel-Enschot rond 500 Mio kost. Door ondertunneling in de bebouwde kommen Vught en Helvoirt en 3 ongelijkvloerse kruisingen ontstaat een meetbaar maatschappelijk rendement van ruim 8%. Pas in 2018 zegevierde het gezond verstand in de stadhuizen Vught en Helvoirt door af te stappen van fietstunnels en zich eindelijk uit te spreken uit voor een N65 geheel verdiept onder Vught en een tunnel(bak) in Helvoirt.

Deze notitie maakt daarom duidelijk dat een tunnel echt de betere oplossing is. De terugverdientijd voor de duurste oplossing met een lange tunnel in Vught en een kortere in Helvoirt is slechts is 5,5-7 jaar, rendement 18-14% per jaar. Kom daar eens om bij andere infrastructuur projecten. Een peuleschil voor een overheid die bijna gratis leent. Deze feiten krijgen weinig aandacht in het politiek/bestuurlijke debat.

GEZONDHEID en VEILIGHEID

Het is bekend dat wonen dicht bij een snelweg de levensverwachting verlaagt. De precieze mechanismen zijn onbekend maar de effecten werken tot op 1000 meter van de snelweg. Naast directe verkeersongevallen, speelt ook geluidsoverlast een rol. De belangrijkste factor is verkeersgerelateerde luchtverontreiniging door fijn stof.

Hier krijgt u meer inzicht in het bekende cijfermateriaal. Zelfs de minister en de Gezondheidsraad geven al toe dat wonen naast een drukke verkeersweg tenminste een levensjaar scheelt voor alle omwonenden. In Helvoirt met 4.000 inwoners binnen 1 km van de N65, betekent dat bij een gemiddelde levensverwachting van 80 jaar een verlies van 50 mensjaren (4000*1/80=50).

Volgens de MKBA-regels van IenM wordt de waarde van een verloren levensjaar op €50.000-€110.000 geschat. Dat betekent dat een lange overdekte tunnel met luchtzuivering tenminste €4 Mio maatschappelijke baten per jaar opbrengt. Voor Vught en Helvoirt samen €8 tot €17 Mio per jaar.

Overzicht:
Introductie
Maatschappelijk rendement
Gezondheid en Veiligheid
Verkeersafwikkeling
Ecologie

VERKEERSAFWIKKELING

De stoplichten op de N65 en de 70/80 km limiet veroorzaken vertragingen en ongelukken in het verkeer. Deze pagina geeft vergelijkende informatie over deze vertragingen en ongelukken. Op de N65 gaat per auto-kilometer daardoor onnodig 0,37 minuut verloren. Dat is hoger dan bij alle andere doorgaande wegen waar Brabant politiek aandacht voor vraagt. Qua verkeersongelukken 'scoort' de N65 als een na hoogste.
De N65 splitst de dorpen Vught en Helvoirt onnatuurlijk in twee.

Sommige locale politici in Helvoirt stellen dat dan maar de maximum snelheid moet worden verlaagd naar bijv. 50 km. Dit zou dan benzine en luchtverontreiniging sparen. Het is inderdaad waarschijnlijk dat benzine bespaard wordt bij lagere snelheden. Of een lagere snelheid geluidsoverlast en luchtverontreiniging vermindert, is kwestieus. Dezelfde auto's doen immers langer over dezelfde weg en staan tenminste even lang stil bij dezelfde stoplichten. De huidige minister denkt dan ook genuanceerder.

Gelukkig is via de verkiezingen 2018 het gezond verstand teruggekeert in het Haarense stadhuis. Het streven is nu gericht op een korte open tunnelbak, verdieping of ondertunneling.

Helvoirt gaat tot Vught behoren. Als Vught de N65 wil verdiepen waarom in Helvoirt dan niet? Vught toonde zich al jaren geleden voorstander van een tunnel. Waarom dan niet in Helvoirt?

ECOLOGIE

Tussen Vught en Tilburg verbindt het Groene Woud bij Helvoirt belangrijke natuurgebieden in de Belgische Kempen met het Nederlandse Rivierengebied. Dit is een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur. De N65 sluit deze hoofdstructuur nu af. Via de Leije en Leemputten kan dit met geringe kosten ongedaan worden gemaakt. Voor de Leemputten zie deze investeringsstudie.

De Leye ligt vlak naast Helvoirt. Hierdoor geeft ondertunneling bij Helvoirt de mogelijkheid met relatief geringe kosten de tunnel 200 meter te verlengen onder de Leye. Een oplossing via een wildbrug of wildtunnel met een waterdoorloop van 200 meter is ook erg kostbaar en bijna niet te verwezenlijken zonder nadelige gevolgen.

Ditzelfde geldt voor een korte tunnelbak voor het doorgaande verkeer onder het stoplicht bij het kruispunt Torenstraat/Molenstraat in Helvoirt. Dit verplicht tot hoge geluidschermen en afsluiting Achterstraat. Doortrekken van een dergelijke korte tunnelbak naar beide richtingen met enkele honderden meters biedt in alle opzichten meer perspectief en is slechts fractioneel duurder.

De Stichting Comité N65 Ondergronds bij Helvoirt, afgekort Comité N65OH, is bereikbaar via e-mail.
Schrijf Uzelf hier online in om onze nieuwsbrieven te ontvangen of om u aan te melden als sympathisant, vrijwilliger en/of donateur.
Donaties zijn altijd welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank voor uw aftrekbare gift aan deze ANBI(fiscaalnummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471)!