N65 N65 ondertunneld bij Helvoirt Tunnel bij Helvoirt

AANLEIDING

In 2009 verscheen een programma van ambities van de Stuurgroep N65, een bestuurlijk samenwerkingsverband van 7 gemeentes rond de N65. Hierin stond als ambitie 1: "Robuuste ecologische verbinding ter hoogte van het Helvoirtse Broek" Bij Vught werd ondertunneling voorzien en bij Helvoirt niet. Door enkele inwoners van Helvoirt werden daarover vragen gesteld aan de betreffende wethouder en de politiek. Als gevolg verklaarden bijna alle politieke partijen bij de verkiezingen gemeenteraad 2009 zich voorstander van ondertunneling bij Helvoirt. Er werd een Comité N65 Ondergronds bij Helvoirt, afgekort N65OH, opgericht. De verdere historie kunt u hier lezen.

Deze website geeft specifieke informatie over de meetbare gevolgen van verkeersveiligheid, verkeerssnelheid en lucht­verontreiniging bij Helvoirt. Deze gevolgen zijn vertaald in een maatschappelijke rentabiliteitsstudie.

MAATSCHAPPELIJK BATEN & LASTEN

Uit deze eerste investeringsstudie blijkt dat een upgrade van de N65 met ondertunneling in de bebouwde kom van Helvoirt een meetbaar maatschappelijk rendement geeft van ruim 8% (n=50). De MKBA voor Brainport/NOC komt bij n=100 uit op een negatieve factor 0.68. Op vergelijkbare basis levert onder­tun­neling in Helvoirt een zeer positieve factor 2,19. Factor is contant gemaakte baten/kosten. Kleiner dan 1 betekent een onrendabele investering. En dan praten we nog niet over meer leef- c.q. reisgenot, minder ergernis over lawaai, stoplichten, ziekte etc.

LEVEN in een GEZONDE en VEILIGE OMGEVING

Uit een advies in 2008 van de Gezondheidsraad blijkt op pagina 5 dat omwonenden tot ongeveer 1000 meter van een verkeersader nadelige gezondheidseffecten ondervinden. Ook uit diverse andere studies blijkt dat omwonenden aan een drukke weg een lagere levensverwachting hebben. Binnen 50 meter van een snelweg zijn veel hogere waarden en veel lagere levensverwachtingen geconstateerd. De precieze mechanismen zijn overigens onbekend. Te denken valt aan hart- en vaatziekten, astma, copd, kanker naast directe verkeersongevallen. Uit onderstaande studies blijkt dat het gaat om tenminste 2 tot mogelijk meer dan 6 vermijdbare sterfgevallen per jaar in Helvoirt.

Het sterfterisico in het dorp Helvoirt ligt dan ook aanzienlijk (15-30%) hoger dan in de socio-economisch en geografisch vergelijkbare dorpen Haaren, Esch en Biezenmortel met een beste schatting van 6 sterfgevallen per jaar.

Een beste schatting van het met verkeersdoden vergelijkbare aantal jaarlijkse sterfgevallen als gevolg van de N65 op basis van 3 wetenschappelijke studies resulteert in meer dan 2 vermijdbare personen per jaar in Helvoirt.

Overzicht:
Aanleiding
Maatschappelijke baten & Lasten
Leven in een gezonde, veilige omgeving
Veiligheid en Verkeer
Bestuur en Politiek

VEILIGHEID en VERKEER

De stoplichten op de N65 en de 70 km limiet veroorzaken vertragingen in het verkeer en verkeersongevallen. Uit deze tabel blijkt dat de kosten van vermijdbare wachttijden bij het stoplicht in Helvoirt circa € 4,1 Mio per jaar bedragen. De kosten van verkeersslachtoffers stelt deze tabel op € 0,9 Mio per jaar. Het dorp Helvoirt is op onnatuurlijke wijze gesplitst.

Verlaging maximum snelheid, geluidsschermen, fly-overs, fietsbruggen, dwarstunnels voor locaal verkeer etc. kunnen geen van alle het probleem van lucht­verontreiniging en onnatuurlijke splitsing oplossen. Daaarvoor is de enige oplossing een tunnel over de volle lengte van de N65 door de 1,2 kilometer bebouwde kom. De tunnel­monden liggen daaardoor goed­deels buiten het dorp. Bij die tunnel­monden moeten de tegengestelde verkeers­stromen een circulaire luchtbeweging te weeg brengen en daarnaast worden voorzien van luchtzuiveringsinstallaties.

BESTUUR en POLITIEK

Het Comité N65OH hoopte ooit dat de pilot in het kader van de MIRT tot de conclusie zou komen dat een tunnel door de bebouwde kom van Helvoirt snel moet worden gerealiseerd. Er lijkt eind 2011 nu mogelijk 100 Mio beschikbaar te komen voor alleen een niet overdekte te korte verdiepte tunnel in Vught en een fietstunneltje in Helvoirt.

Door begrotingstekorten op landelijk, provinciaal en gemeen­te­lijk ni­veau is o.i. een politiek private samenwerking (pps) nood­zakelijk. De bestuurlijke besluiten noodzakelijk voor een dergelijke pps (gebieds­ontwikkeling, landelijke of provinciale (opcenten) belastingen of tolheffing), zijn helaas nog niet genomen.

Daarnaast hebben de spelers binnen het bestuurlijk overleg allemaal eigen andere prioriteiten. In de regionale experts sessies zitten wel instanties die zich tegen een tunnel hebben uitgesproken maar geen deskundige vertegen­woordigers van de bevolking. In tegenstelling tot B&W in Vught ziet B&W Haaren, gesteund door raadsleden van de locale VVD, nog geen aanleiding voor aanvullende bestuurlijke en politieke acties.

Daarom roepen wij belanghebbenden (inwoners van Haaren, N65-passanten) op om zich hier online in te schrijven om politieke druk uit te uitoefenen via de komende provinciale en gemeenteraadsverkiezingen.

Het Comité N65 Ondergronds bij Helvoirt, afgekort N65OH, is bereikbaar via e-mail.
U kunt zich hier online inschrijven om onze nieuwsbrieven te ontvangen of u aan te melden als sympathisant, vrijwilliger en/of donateur.
Donaties zijn altijd welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank!