Infrastructuur in Brabant Brainport,NOC,N279,N69,N65

Brabantse Bestuurders en Luchtverontreiniging

Eindelijk hebben onze Brabantse Bestuurders hun ruim 1,3 Miljard kostende infrastructurele plannen waaronder de Ruit deels opgegeven, gezien het provinciale bestuursakkoord 12-5-2015. Helaas beseffen de Brabantse bestuurders nog steeds onvoldoende dat de bestaande infrastructuur funest is voor de gezondheid van omwonenden langs de drukste wegen door bebouwde kommen in Brabant. Dat betreft de Kennedylaan Eindhoven, de N270 Helmond, de N69 Waalre en Valkenswaard en de N65 in Vught en Helvoirt.

De oorzaak is mede dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM, nu I&W van Waterstaat) de problematiek van luchtverontreiniging in Brabant veel te rooskleurig presenteert. Dat doet dit ministerie door via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) welbewust de luchtkwaliteit verder van de wegrand te toetsen dan de 10 meter die de wet toelaat. Zo lijkt het net alsof er nauwelijks overschrijdingen zijn van de normen luchtkwaliteit.

Het gevolg is dat omwonenden van de Kennedylaan, N270, N69 en N65 blijvend gezondheidsproblemen houden met daardoor een jaarlijkse geschatte met verkeersdoden vergelijkbare sterfte van tenminste 31-74 per jaar.

De enige manier om dat op te lossen is het groene tunnelplan: plaatselijke ondertunneling van die wegen. Maar dat wordt politiek nog steeds niet bespreekbaar gemaakt. Toch zijn alle kosten/baten analyses (MKBA) van deze oude plannen negatief: N279 met 0.74, NOC/Ruit met 0,68. Daarentegen blijkt ondertunneling van de drukste wegen in Brabant een zeer rendabele investering met een MKBA-factor van bijv. 2,19 bij de N65.

Met minder geld dan beschikbaar is voor de huidige infrastructurele plannen kunnen al die drukke wegen worden ondertunneld op 6 plaatsen over 23 kilometer in totaal. Dat is beter voor de gezondheid van omwonenden van die drukke wegen door bebouwde kommen maar ook voor het verkeer zelf, laat staan voor het fraaie Brabantse buiten- en natuurgebied. Ondanks een motie in PS van D66/PvdA/GL/PvdD is het nog niet gelukt de huidige bestuurders te overtuigen. Misschien lukt het met de nieuwe samenstelling van GS. Zolang de politiek door wetsovertredingen van het ministerie verantwoordelijk voor milieu (IenM) de ernst van de situatie niet onderkent, is ingrijpen via de rechter het enige alternatief. Onbegrijpelijk blijft waarom een rechter nodig is bij dit schriftelijk aantoonbaar bewijs van ernstige wetsovertreding.

STRAF-, EUROPEES- en CIVIEL RECHT

Echter, zowel de Raad van State (Helmond/N279, Eindhoven/Kennedylaan en Vught-Helvoirt/N65), Openbaar Ministerie als Straatsburg/­EHRM, doen dit ernstige ambtsmisdrijf van IenM helaas af met for­ma­li­tei­ten.

Juridisch is nu nog de enige oplossing een zeer kostbare en ver­moe­de­lijk langlopende civiele procedure wegens onrechtmatige over­heids­daad. Het Comité tracht nu de noodzakelijke fondsen te wer­ven. Inmiddels is dat gelukt.

Deze procedure kunt u hier in detail volgen.

EINDHOVEN

Voorgesteld wordt in Eindhoven een ondergrondse Ruit aan te leggen door 10 km te ondertunnelen over een totale weglengte van bijna 12 km met diverse afslagen. De standpunten van de Raad van State zijn te volgen via deze link.

De VVD Eindhoven schaarde zich ooit achter ondertunneling van een kleine Ruit oostelijk van Eindhoven via het Bose-alternatief met tolheffing. Dezelfde VVD weigert nu medewerking aan een gelijkwaardig tunnelalternatief zonder tolheffing. Merkwaardig! Ondertunneling van bestaande drukke wegen heeft evident veel meer oplossend vermogen en presteert verkeerstechnisch ook beter. Voor de problematiek van op/afritten zie dit deskundigenrapport.

Overzicht:
Brabantse Bestuurders en Luchtverontreiniging
Eindhoven
Helmond
Aalst/Waalre en Valkenswaard
Vught en Helvoirt
Democratie en Politiek
Straf-, Europees- en civiel recht

HELMOND

Voorgesteld wordt in Helmond deze bijna 6 km te ondertunnelen met diverse afslagen.

De standpunten van de Raad van State zijn te volgen via deze link.

AALST/WAALRE en VALKENSWAARD

Voorgesteld wordt in Aalst/Waalre deze bijna 0,5 km bebouwde kom te ondertunnelen.

In Valkenswaard wordt voorgesteld deze bijna 2,5 km bebouwde kom te ondertunnelen met een enkele afslag. Er zijn hier geen juridische acties ondernomen.

VUGHT en HELVOIRT

- Voorgesteld wordt in Helvoirt deze ruim 1,5 km bebouwde kom te ondertunnelen.
De standpunten van de Raad van State zijn te volgen via deze link.

- Voorgesteld wordt in Vught deze bijna 2,5 km bebouwde kom te ondertunnelen.

Er is 100 Mio beschikbaar voor de N65, genoeg voor een tunnel. Ondanks de effectieve lobby van BenW Vught stelt Startnotitie N65 dat ondertunneling a priori wordt uitgesloten als te duur en dat volgens het NSL geen sprake is van overschrijding luchtverontreinigingsnormen. Deze MKBA en de CARII berekeningen bij Helvoirt, weerhouden bestuurders hopelijk van hun onbewezen uitgangspunten in deze Startnotitie N65, strijdig met de Code Maatschappelijke Participatie en de Leidraad Oei. De bestuurlijke discussie is vastgelopen door het Programma Hoogfrekwent Spoor (PHS) met extra treinen door Vught. Vught verlangt een verdiepte ligging van het spoor wat een acceptabele oplossing voor de N65 bemoeilijkt.

DEMOCRATIE en POLITIEK

Gelukkig kent Nederland een democratie. Mede dank zij flyer acties in Eindhoven en Helmond in 2014, spreken de nieuwe colleges BenW aldaar zich nu uit tegen de Ruit.

Na de Statenverkiezingen 2015 zijn belangrijke oude infrastructurele plannen (Ruit) in het ronde archief verdwenen. De nieuwe samenstelling van GS en Staten (zonder CDA) geeft hoop dat de beschikbare gelden naar ondertunneling kunnen gaan als enige betaalbare, rendabele en gezonde oplossing.

In Helvoirt is helaas het oude college BenW blijven zitten mede door een lage stemopkomst in het dorp Helvoirt zelf.

Hopelijk staan politieke partijen op die hun bestuurders vragen waarom het NSL verder van de wegrand rekent dan wettelijk toegestaan (kleiner dan 10 meter van de wegrand). Daardoor zijn in het NSL bijna nergens overschrijdingen zichtbaar en trekt iedereen de verkeerde conclusies.

Nota Bene de minister zelf heeft dit eigen ambtsmisdrijf schriftelijk bevestigd. Hoe lang nog kan de politiek dit blijven toestaan bij evident schriftelijk bewijs van wetsovertreding?

Het Comité N65 Ondergronds bij Helvoirt, afgekort N65OH, is bereikbaar via e-mail.
U kunt zich hier online inschrijven om onze nieuwsbrieven te ontvangen of u aan te melden als sympathisant, vrijwilliger en/of donateur.
Donaties zijn altijd welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank!