Civiele en Europese Procedures Onrechtmatige Overheidsdaad door verder van de wegrand toetsen dan de 10 meter die de wet toestaat
Jaarlijks vele duizenden voortijdige sterfgevallen door verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. Een veelvoud van de zichtbare jaarlijkse verkeerslachtoffers!
Helaas miskent de politiek de ernst van dit probleem. Daarom verschoof onze focus van participerend overleg met de overheid naar politieke oppositie en juridische strijd.
Aan deze civiele en Europese procedures gingen de volgende vooraf:
- Raad van State in (Helmond/N279, Eindhoven/Kennedylaan en Vught-Helvoirt/N65),
- Openbaar Ministerie in deze strafklacht,
- EHRM in Straatsburg/­EHRM,
Copyright: Alle auteurs- en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Online citeren alleen geoorloofd samen met deeplinken. Op papier alleen geoorloofd mits met volledige bronvermelding en automatische toestemming wederpublicatie alle N270/N279/Traverse-publicaties op deze site.
Datum
Link
ToelichtingSummier overzicht van dit procedure dossier. Mail hier of blog hier uw suggesties.
3 Januari 2022 Bestuursbesluit niet te appeleren bij het HvJ EU Gebleken is dat beide appels bij het EU HvJ HOf aanzienlijk meer gaan kosten dan 10.000 Euro. Om die reden is besloten niet in beroep te gaan ondanks twee krachtige juridische argumenten. A. In een rechtstaat is het 1. ontoelaatbaar dat de Commissie onwettig kan handelen door alle klachten af te doen door verwijzing naar de inbreukprocedure in art. 258 VWEU en zo art. 263 VWEU en het HvJ buiten spel zet. 2.Ontoelaatbaar is ook dat een EU agenschap kan handelen in strijd met haar statutaire verplichtingen. B. Ontoelaatbaar is ook de conclusie van het Gerecht dat het Verdrag van Aarhus niet kan worden ingeroepen als het gaat om volstrekt duidelijke in het LKR vastgelegde nationale milieucriteria. Dat maakt het hele Aarhus verdrag en verordening tot een fopspeen. Over bestuurscultuur gesproken!
Enerzijds jammer nadat alle onderstaande procedures over toetsen buiten 10 meter van de wegrand aanzienlijk meer dan 10.000 Euro hebben gekost. Anderzijds zijn nu zoveel nieuwe feiten aan het licht gekomen die aantonen dat het publiek via het NSL wordt misleidt, dat de politiek hopelijk eindelijk gaat ingrijpen. En als dat zou falen, liggen nieuwe juridische invalshoeken voor het grijpen.
5 Januari 2022 Arrest HvJ EU Ons verzoek bij het Gerecht in eerste aanleg tot vernietiging van het besluit van de EU-Commissie is afgewezen op formele gronden. Dat EU-Commissie besluit betrof afsluiting van het dossier zonder nader onderzoek. Op dit arrest valt juridisch veel af te dingen. Los daarvan misleidt de EU-commissie het publiek want werkt mee normoverschrijdingen onzichtbaar te maken door A. > 10 meter wegrand te toetsen , B. bij Rijkswegen door bebouwde kommen SRM1 niet te toetsen, C.Resuspensie fijn stof buiten beschouwing laten, een factor van gelijke omvang als directe fijn stof uitstoot, D.Fysisch ondenkbare negatieve meetwaarden salderen met positieve meetwaarden in strijd met richtlijnen. Schandelijk! Wij overwegen hoger beroep maar ontvingen van de advocaat een onbetaalbare offerte en hopen tot een oplossing te komen.
November 14 2021 EU-Gerecht verklaard beroep niet ontvankelijk. Het Gerecht in eerste instantie voert in hoofdzaak drie argumenten aan waarom het beroep niet ontvankelijk zou zijn. 1. Art. 2 Statuten EMA staan actie niet toe. In onze klacht werd juist betoogd dat deze bepalingen het EMA verplichten tot actie. 2.Uit de jurisprudentie inzake art. 267 VWEU volgt dat prejudiciële vragen alleen door een nationale rechterlijke instantie aan het Hof kunnen worden voorgelegd. In onze klacht met name in randnummer 21 van deze Memorie van Repliek werd juist betoogd dat op grond van dit recente baanbrekende arrest het Hof wel degelijk bevoegd is. 3.Ons beroep op het Aarhusverdrag werd afgewezen op basis van het eerste punt. Kortom, een uiterst discutabele beslissing die samenhangt met de bestuurscultuur in Europa. Overwogen wordt in hoger beroep te gaan als we de noodzakelijke fondsen en tijd kunnen opbrengen.
Mei 18 2021 Antwoord op EEA exceptie van niet ontvankelijkheid. Alle argumenten ingezet door de EEA om de niet-ontvankelijheid aan te tonen, zijn uitvoerig en gefundeerd weerlegd. Voer voor juristen dus. Als toetje is daar aan toegevoegd een uitvoerige analyse van het Aarhus verdrag die aantoont dat zowel EEA als de Europese Commissie meerdere artikelen uit dit bindende verdrag welbewust schenden.
April 6 2021 Repliek EEA c.q. Exceptie van niet ontvankelijkheid. De EEA beperkt zich tot het opwerpen van een exceptie van niet-ontvankelijkheid met de te verwachten argumenten: geen voor beroep vatbare handeling, geen “administratieve handeling”, verzoek tot interne herziening is verjaard, geen gerechtvaardigd procesbalang, niet-ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen, HvJ EU niet bevoegd om declaratoire uitspraken te doen. Voer voor juristen dus om aan te tonen waarom deze argumenten niet deugen.
Maart 18 2021 Interventie Nederland Deze interventie beperkt zich tot het onderschrijven van alle stellingen van de Commissie. En die betoogt dat qua rechtsbescherming tegen evidente schending van gezondheid en milieu zowel de Aarhus Verordening als Verdrag bij het grof vuil gezet moet worden.
Maart 18 2021 Exceptie van onwettigheid EP en Raad EU Dit is voer voor juridische fijnproevers. Deze discussie handelt over de punten 65 tot 83 van onze klacht bij het Hof van Justitie. De Commissie poogt de Aarhus verordening qua rechtsbescherming bij het grof vuil te kunnen zetten door iedere gang naar het Hof te blokkeren met de stelling dat steeds sprake is van inbreukprocedures, een discretionaire bevoegdheid van de Commissie waartegen geen beroep mogelijk is. De punten 65 tot 83 betogen dat voorzover die verdediging mocht slagen, dit niet kan impliceren dat ook het Verdrag van Aarhus qua effectieve rechtsbescherming bij het grof vuil gezet moet worden. Het is bedenkelijk dat EU-juristen van het EU-parlement en de EU-Raad in de rechtstaat die Europa zou moeten zijn, kennelijk de mening zijn toegedaan dat ook het Verdrag van Aarhus tot het grof vuil behoort.
Maart 18 2021 Verzoek opheffing publicatieverbod Het publicatieverbod van de EU-Commissie blijkt geen enkele basis te hebben in het procesreglement of jurisprudentie. Gezien het milieubelang in deze kwestie die gaat over het jaarlijks onnodig voortijdig overlijden van vele duizenden inwoners van Nederland, is via citaten uit het Aarhusverdrag en het Statuut Grondrechten aangetoond dat het publicatieverbod misbruik van procedure oplevert en strijdig is met de goede procesorde.
Maart 3 2021 Dupliek van de EU-Commissie Deze dupliek mogen we nog niet publiceren ingevolge het publicatieverbod vann de EU Commissie. Het bevat het gebruikelijke Commissie refrein: alle bezwaren en argumenten richten zich tegen een inbreukprocedure hetgeen volgens de Commissie naar vaste jurisprudentie een discretionaire bevoegdheid van de Commissie.
Maart 16 2021 Uitspraak RvS Voorlopige Voorziening De Raad van State besloot in te gaan op de toezegging van de Gemeente Vught ter zitting dat met de feitelijke werkzaamheden niet eerder zal worden begonnen dan dat de Afdeling uitspraak in de hoofdzaken zal hebben gedaan. Wij leiden hier uit af dat de gemeente Vught zag aankomen dat dit een bij voorbaat verloren zaak was en daarom met succes probeerde te voorkomen dat dit gezichtsverlies meteen naar buiten komt. En rechters gaan nu eenmaal graag in op dergelijke voorzetten van overheden. De gemeente Vught zal nu van alles proberen om deze zaak te redden. Wij zullen de komende tijd benutten om met nieuwe feiten onze bestaande onweerlegbare kritiek op deze dwaze N65-reconstructie verder te versterken.
Maart 2 2021 Pleitnota 2-3-2021 Zitting RvS Voorlopige Voorziening De zitting bij de Raad van State op 2 Maart over ons in deze pleitnota herhaalde verzoek het N65 bestemmingsplan te schorsen in afwachting van het moment waarop zowel het Hof van Justitie EU op onze klachten heeft beslist alsmede de Raad van State een finaal besluit heeft genomen in deze. Eind dit jaar misschien. De eerste indrukken waren dat de rechter in ieder geval zal verbieden werkzaamheden te starten voordat de Raad van State het finale besluit heeft genomen. Wij zijn benieuwd of de rechter mee gaat met ons verzoek te schorsen totdat ook Hof van Justitie EU zich heeft uitgesproken over onze beide EU klachten. Dat kan nog jaren duren. Uitspraak rond het midden van deze maand.
Januari 12 2021 Repliek tegen Verweerschrift EU-Commissie Op dringend verzoek van de EU-Commissie hebben we tijdelijk deze link naar het verweerschrift moeten verwijderen om toestemming te vragen aan de President vam het Gerecht tot herplaatsing. De EU Commissie betoogde in hoofdzaak dat de klachtprocedure uit de Aarhus verordening slechts een eerste stap is die kan leiden tot het openen van een inbreukprocedure. En het is een discretionaire bevoegdheid van de Commissie om wel of niet een inbreukprocedure te starten. En het is vaste rechtspraak van het Hof dat tegen dergelijke EU-Commissie beslissingen wel of geen inbreukprocedure te starten geen beroep door particulieren openstaat. Subsidiair wordt met een soortgelijke redenering ook alle andere rechtmiddelen afgedaan want er is geen aprake van een “administratieve handeling” waartegen beroep openstaat. De repliek betoogt dat deze EU-Commissie redenering impliceert dat het Verdrag en de Verordening van Aarhus bij het grof vuil gezet wordt. Voorts dat met die redenering de EU Commissie tracht te voorkomen dat het Hof zich uitspreekt over een essentieel element van de EU LuchtKwaliteitsRichtlijn(LKR): toetsen binnen 10 meter van de wegrand. En dat is strijdig met o.a. art 263 en 273 VWEU die alleen het Hof die bevoegheid geeft. Voorts wordt dat toetsen binnen 10 meter van de wegrand waar jarenlange parlementaire debatten aan voorafgingen nu ook door de EU-Commissie bij het grof vuil gezet. En dat levert strijdigheid op met o.a. art 191 VWEU inzake de verplichting tot bescherming van de gezondheid van de mens, ook voorwerp van diverse grondrechten. Om over het grondrecht van art. 47 Handvest van een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, maar niet te spreken nu bij de EU-Commissie geen sprake is van onpartijdigheid.
Januari 3 2021 Verzoekschrift HvJ tegen EEA ofwel EMA Deze klacht over het optreden van de EEA (European Environment Agency) ofwel het EMA (Europesw Milieu Agentschap) in de vorm van een verzoekschrift aan het Hof van Justitie EU bevat 3 juridische middelen: 1. Als het enige Europese Milieu Agentschap was het EMA, gezien het belang van het voorschrift te toetsen binnen 10 meter van de wegrand, gehouden vragen te stellen over de juiste interpretatie van de EU LuchtKwaliteitsRichtlijn(LKR) in deze, 2. Het EU Handvest Grondrechten wordt geschonden nu het EMA het recht op een doeltreffende voorziening binnen een redelijke termijn door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht in de weg staat. 3. Het EMA in de plaats treedt van het Hof van Justitie van de Europese Unie door ten onrechte te oordelen dat gestelde vragen over die 10 meter kwestie kennelijk geen antwoord behoeven. Voor details zie deze samenvatting.
In gewone mensentaal: Het is onbegrijpelijk dat zoiets kan plaatsvinden in de rechtstaat Europa met Nederland als netste jongetje van de klas. Het werd al bedenkelijk toen bleek dat de Raad van State, op voordracht van de Staat, de verplichting overal te toetsen aangrijpt om de verplichte toetsing binnen 10 meter van de wegrand opzij te zetten. Nu blijkt dat zowel het EMA als de Europese Commissie proberen te beletten dat het Hof van Jus­titie EU zich uitspreekt over deze kwestie, roept dat serieuze vragen op over de betrouwbaarheid van Nederlandse en EU-overheden.
November 9 2020 Verzoek ex. art. 10 Aarhus verordening aan EEA tot interne herziening Na lang aandringen concludeerde de EEA (European Environment Agency) per mail op 9-11-2020 dat: "The EEA’s message from 16 September 2020 may in no way be construed as ‘an administrative act under environmental law’ within the meaning on Article 10 of the Aarhus Convention, insofar as it merely indicates that the Agency has no such competence and no mandate to do so, as it has repeatedly stated in all its correspondence. In accordance with our previous message, this will be the last communication from the Agency on this matter. , Dr Hans Bruyninckx" De mail van 16 September 2020 luidde: "Thank you for your email. You have already written to us on the same subject on multiple occasions and we provided detailed replies from the EEA experts via the EEA enquiry service and from the EEA Executive Director. We hereby reiterate that our core mandate is to produce knowledge on the state of and trends in the environment in Europe, based on national monitoring. However, the EEA does not set or enforce environmental policies and has no mandate for providing legal or technical assistance on complaints relating to environmental legislation. Finally, the EEA has no powers of investigation of national or local monitoring. We believe that we have provided you with all the information relevant to your question to the best of our knowledge and ability, and that we cannot grant you any further support. Note that the EEA reserves the right to discontinue correspondences, which is repetitive. Your correspondence qualifies on this account, and we regret to inform you that the EEA will not be replying to any future correspondence from you or your partners on this subject. Maria Henze, Executive Assistant to the Executive Director." Dit betekent dat we nu een klacht moeten indienen bij het HvJ dat de EEA handelt in strijd met haar statuten en weigert de gevraagde actie binnen de Aarhus verordening te ondernemen door interpretatievragen te stellen aan het HvJ EU. Dit is dus het tweede EU orgaan dat probeert te verhinderen dat milieu-organisaties over deze wezenlijke binnen 10 meter van de wegrand kwestie naar het HvJ EU gaan. Lang leve de EU als rechtstaat!
26 juli 2020 Beroepschriften Raad van State Ons beroepschrift liegt er niet om. De Raad van State kan eigenlijk om liefst 6 punten niet heen. Omdat bekend is dat de Raad van State de overheid graag de hand boven het hoofd houdt, zijn diverse Europese klachten onderweg of in voorbereiding. Naast het beroepschrift zal binnenkort ook dit verzoek tot schorsing van het N65-bestemmingsplan worden ingediend. De beroepstermijn loopt van 24 juli tot en met 3 september. Wij hopen dat de vele inwoners van Helvoirt die een zienswijze hebben ingediend, naast hun eigen argumenten ook de onze overnemen in hun eigen bewoordingen. Laat die dan wel voorafgaan door een zin zoals:"Na indiening van onze zienswijze inzake dit bestemmingsplan N65 kon kennis worden genomen van andere zienswijzen en argumenten die de gemeente daartegen heeft ingebracht en nieuwe feiten. Om die reden .. "
September 5 2020 Verzoek ex. art. 10 Aarhus verordening aan EEA tot interne herziening Het EEA (European Environment Agency) besloot geen gehoor te geven aan het verzoek om aan het Hof van Justitie EU vragen te stellen over de juiste interpretatie van een hoeksteen van de Luchtkwaliteits richtlijn bijlage 3 onderdeel C (toetsen binnen 10 meter wegrand). Het argument is dat de EEA daartoe geen mandaat heeft volgens dit schrijven van 24-8-2020. Merkwaardig voor "an independent EU Agency supposed to provide the Community and the Member States with (a) objective, reliable and comparable information and (b) the necessary technical and scientific support, as your statute requires. And to that end, besides your technical guide on the application of models under the European Union's Air Quality Directive, among others, you publish each year these impressive reports about air quality." Zonder duidelijkheid over die 10 meter kwestie moet de conclusie zijn dat al die rapporten onjuist zijn als over die 10 meter kwestie fundamentele onduideljkheid bestaat. Daarnaast is sprake van een ernstige schending van de Europese rechtstaat als: "both the European Commission and your Agency accept that the European Court of Justice is the highest authority on this matter but at the same time block getting answers from this highest authority."
September 3 2020 Klacht bij het Hof van Justitie EU ingediend Van deze klacht met 52 pagina's bestaat deze samenvatting. Middel 1 van de klacht toont aan dat de Europese Commissie, in casu de DG Milieu probeert het recht op toegang van milieu organisaties tot de hoogste rechter te blokkeren in strijd met het Aarhus Verdrag en Verordening. Middel 2 van de klacht toont aan dat de de Europese Commissie, in casu de DG Milieu handelt in strijd met de Luchtkwaliteits richtlijn bijlage 3 onderdeel C (toetsen binnen 10 meter wegrand) naast diverse andere voorschriften.
Juli 6 2020 EU wijst herzieningsverzoek af Op 6-7-20 ontvingen we de ongedateerde weigering van ons verzoek tot herziening. De motivering maakt duidelijk dat de DG-Milieu probeert om Nederland de hand boven het hoofd te houden. Het valt helaas niet uit te sluiten dat de klacht van onze advocaat bij het HvJ EU kan gaan falen op formele gronden. In casu het argument dat „administratieve handelingen en administratieve nalatigheden” in de zin van artikel 2, lid 1, onder g), van de Aarhus-verordening altijd inbreukprocedures impliceren. Dat betekent niet alleen het einde van het Aarhus-verdrag maar ook absolute macht van de EU-Commissie iedere haar onwelgevallige interpretatie van EU-Richtlijnen inzake het milieu te blokkeren. Om die reden is deze alternatieve route uitgezet via de European Environment Agency (EEA). Mocht de EEA weigeren die vragen aan het HvJ te stellen, is de volgende stap om via Aarhus herziening van die EEA weigering te vragen. Als dat ook wordt geweigerd staat een directe gang naar het HvJ EU open zonder invloed van de Europese Commissie en zonder dat dezelfde formele blokkades kunnen worden opgeworpen.
Juni 6 2020 Ontvangsterkenning EU-commissie Na lang wachten en een herinnering volgde op 5-6-2020, deze ontvangsterkenning met bevestiging om uiterlijk 16 juli 2020 te antwoorden. Gezien de voorgeschiedenis sluiten we zeker niet uit dat de EU-commissie Nederland de hand boven het hoofd probeert te houden. Onze advocaat staat dan klaar om in beroep te gaan bij het Europese Hof van Justitie.
Maart 12 2020 Verzoek om herziening van antwoord EU-commissie 30-1-2020 Dit per mail en fax verstuurde verzoek om herziening van het EU-commissie standpunt dat het macro voorschrift uit de EU luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG het microvoorschrift: “maximaal 10 meter van de wegrand ” terzijde kan stellen, is noodzakelijk omdat de voorgaande schriftelijke, telefonische en mail verzoeken na deze oorspronkelijke klacht bij de Europese Commissie d.d. 29-8-2019 niet als zodanige herzieningsverzoeken kunnen worden geinterpreteerd. Dit antwoord van de EU-commissie d.d. 30-1-2020 kan dan niet als afwijzing van die verzoeken worden geinterpreteerd maar als een eerste opinie die om herziening vraagt. Voer voor juristen om je te laten verdwalen in een juridisch doolhof! Maar voorlopig geeft art. 10 van de Aarhus-verordening twaalf weken tijd aan de EU-commissie.
Januari 30 2020 Antwoord EU-commissie Niets aan de hand in ambtelijke taal! De EU-commissie is van mening dat er geen aanwijzingen bestaan die het openen van een inbreuk-procedure rechtvaardigen. Onbegrijpelijk, het gaat helemaal niet over een inbreukprocedure maar over een verkeerde interpretatie van de EU luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG. Met grote gevolgen voor schone lucht in bebouwde kommen. Zo snel als mogelijk zal nu een klacht bij het Europese Hof van Justitie in Straatsburg worden ingediend. Schone lucht is van levensbelang stelt onze overheid. En tegelijk haalt dezelfde overheid het belangrijkste criterium uit de EU-Richtlijn Luchtkwaliteit om schone lucht langs snelwegen te garanderen, toetsen binnen 10 meter wegrand, volledig onder uit.
Januari 8 2020 Herhaald verzoek om herziening aan Directoraat E Europese Commissie Omdat geen reactie werd ontvangen uit Brussel en telefonische rappels resulteerden in het advies een mail te schrijven, stuurde de advocaat op 8-1-2020 een rappel over deze kwestie van eminent belang voor de volksgezondheid en de betekenis van het uitgangspunt in de Richtlijn dat op detailniveau binnen 10 meter van de wegrand getoetst moet worden. Indien ieder antwoord uitblijft, zal het Comite zich op 29 Augustus 2020 tot het Europese Hof van Justitie moeten wenden voor de juiste interpretatue van de interpretatie van de EU luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG.
September 23 2019 Antwoord Directoraat E Europese Commissie op 6-9-2019 Het verantwoordelijke Directoraat Toezicht EU houdt, bewust of onbewust, Nederland de hand boven het hoofd. Dit blijkt uit dit op 21-9-19 verzonden antwoord aan Directoraat Toezicht. Het 'misverstand' in Brussel begint met deze legal opinion van de "Principal Lawyer" op dit gebied. Daaruit bleek onder meer het volgende:
"As regards question 1: the ten meters requirement should be read as the maximum (and not the minimum) distance from the kerbside for this kind of sampling points"
"As regards question 2: the criteria are cumulative, meaning that both need to be met." waar uit volgt dat bij drukke wegen door bebouwde kommen niet buiten de 10 meter getoetst mag worden.

Naar aanleiding van deze opinie werd deze informele klacht ingediend op 18-10-2016, feitelijk een verzoek tot actie bij dit Directoraat als "Guardian of the Treaties". Dit EU antwoord op 22-1-2017 wekte toen al verbazing door een beroep op een uitzonderingsbeginsel: "the possibility that the micro scale requirements cannot be met ("In so far as is practicable /voor zover mogelijk”). It cannot be concluded from the file with sufficient certainty whether you claim that this provision is being invoked by the authorities and if so, whether you consider that to be abusive." Deze verbazing is tot uitdrukking gebracht in dit antwoord aan de EU op 28-1-2017. Vervolgens gaat de EU blijkens deze 'Closure letter' op 17-2-2017 volstrekt voorbij aan de aangevoerde argumenten. Verbazingwekkend!
Augustus 29 2019 Klacht bij de Europese Commissie Als opstap voor een Aarhus procedure bij het het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg, dient dit verzoek van onze advocaat aan de EU Commissie om een uitspraak dat Nederland in strijd handelt met tekst en geest van bijlage III van de Luchtkwaliteitsrichtlijn door in gebieden waar via snelwegen de hoogste concentraties voorkomen, verder dan 10 m van de wegrand te toetsen. Als juist in dergelijke agglomeraties verder dan 10 m van de wegrand mag worden getoetst, verliest het voorschrift in Bijlage III onder c dat, op microniveau, overal binnen 10 m van de wegrand moet worden getoetst, iedere betekenis. Wij zijn benieuwd of de EU-Commissie Nederland de hand boven het hoofd houdt. Zo nodig zal het Comité N65 rechtstreeks beroep instellen bij het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg.

Vast staat dat dit veel geld gaat kosten. Donaties zijn bijzonder welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank voor uw aftrekbare gift aan deze ANBI(fiscaalnummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471)!
Juni 2 2019 Persbericht Inmiddels is besloten de meest kansrijke en snelle route te kiezen: een verzoek aan de EU Commissie om een Europese inbreukprocedure te starten. In het onwaarschijnlijke geval dat de EU Commissie dit verzoek weigert, kan het Comité N65 rechtstreeks beroep instellen bij het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg. Het HvJ EU heeft als insteek de toepassing van Europees recht af te dwingen bij alle lidstaten, zeker nu het om milieurecht gaat. De uitkomst lijkt daarom vast te staan.

Vast staat dat dit veel geld gaat kosten. Donaties zijn bijzonder welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank voor uw aftrekbare gift aan deze ANBI(fiscaalnummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471)!
Mei 29 2019 Uitspraak RvS De Raad van State volgt het oordeel van de Staat. Met dat oordeel wordt de hele Europese Richtlijn Luchtkwaliteit 2008/50 onderuit gehaald. In feite betekent deze interpretatie door de Raad van State dat het voorschrift in BIJLAGE III C van de Richtlijn om op microschaal te toetsen binnen 10 meter van de wegrand, iedere betekenis verliest. De Raad van State heeft geweigerd prejudiciële vragen te stellen advies aan het Hof van Justitie EU, verplicht ingevolge art. 267 VWEU. Er zijn tenminste 3 wegen van verzet mogelijk tegen deze dubbele schending van duidelijk Europese regelgeving. Besluiten vallen binnenkort. Vast staat dat dit veel geld gaat kosten. Donaties zijn bijzonder welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank voor uw aftrekbare gift aan deze ANBI(fiscaalnummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471)! Wilt u op de hoogte blijven van onze verdere acties, shrijf Uzelf dan hier online in om onze nieuwsbrieven te ontvangen of om u aan te melden als sympathisant, vrijwilliger en/of donateur.
26 Maart 2019 Zienswijze Reconstructie N65- De slotconclusie van deze 9 pagina's tellende zienswijze luidt: "Een lange echte autotunnel kon wel eens veel goedkoper uitpakken dan het huidige plan. Als een lange echte autotunnel niet mogelijk is, doe dan liever niets want de huidige plannen blokkeren de enig goede oplossing voor tientallen jaren, hebben veel nadelen voor Helvoirt en twijfelachtige voordelen. De voordelen gaan alleen naar N65 passanten terwijl de burgers van Helvoirt betalen via verhoogde WOZ, hun gezondheid en een verstopte Torenstraat."
25 Februari 2019 Tweede uitstelbericht Dit uitstel is hopelijk nodig om te bewijzen dat de RVS inderdaad als onafhankelijk rechtsprekend orgaan na 8 jaar in deze simpele juridische interpretatie kwestie een onweerlegbaar eindoordeel geeft: 10 meter van de wegrand is 10 meter van de wegrand!
27 November 2018 Pleitnota De RvS kan nauwelijks om de argumenten in de pleitnota heen. Simpele kwestie van goed willen lezen. Uitgelezen kans voor de RvS zich te bewijzen als onafhankelijk rechtsprekend orgaan na 8 jaar deze simpele juridische maar inhoudelijk uiterst belangrijke interpretatie kwestie van het kastje naar de muur te sturen.
18 September 2018 RvS zittingsdatum En dan nu eindelijk een zittingsdatum RvS: 27 november a.s. om 10.00 uur.
13 Juni 2018 Herinnering RvS zittingsdatum Een jaar nadat IenM conform afspraak dit verzoek indiende voor rechtstreeks beroep, is nog steeds geen zittingsdatun vastgesteld. Erg ongebruikelijk. Vandaar dat deze herinnering wenselijk werd geacht.
Maart 2018 Procesreglement De Raad van State maakt geen haast en het Hof Den Haag moet efficient werken. Het gevolg is dat de appelprocedure is doorgehaald. Dat klinkt enger dan het is want de zaak kan daarna namelijk weer op de rol worden geplaatst. Zie 8.1-8.3 Landelijk Procesreglement.
28 November 2017 Verweerschrift Staat Na lang aandringen is uiteindelijk het verweerschrift ontvangen. Knap staalje camouflage om via het aanhalen van veel citaten en deskundigen, te verbergen dat de Staat het publiek doodeenvoudig bedondert. Er is een Europese Richtlijn 2008/50 met directe werking. BIJLAGE III C van die Richtlijn schrijft voor om op microschaal te toetsen binnen 10 meter van de wegrand. BIJLAGE III B schrijft onder 1a voor om op macroschaal te toetsen daar waar de hoogste concentraties voorkomen. Hoe kan het dan bestaan dat IenM juist bij drukke wegen met de hoogste concentraties verder dan 10 meter toetst. En dat ook nog probeert te rechtvaardigen in 10 pagina's tekst met zelf verzonnen begrippen als 'toepasbaarheidsbeginsel'(= BIJLAGE III C = micro) of het 'blootstellingscriterium' (= BIJLAGE III B,1a = macro)? Als enig juridisch argument wordt tot slot geconcludeerd dat "wanneer het 'toepasbaarheidsbeginsel' of het 'blootstellingscriterium' aan de orde is, het kan voorkomen dat de luchtkwaliteit op meer dan 10 meter van de wegrand wordt beoordeeld". Onbegrijpelijke wartaal om via een macro verplichting te ontsnappen aan de gevolgen van de micro verplichting (binnen 10 meter van de wegrand toetsen). Het wachten is nu op de zittingdatum RvS waarna zal blijken of de RvS hier intrapt.
12 Juni 2017 Rechtstreeks Beroep RvS Om een einde te maken aan langdurige slepende procedures diende IenM conform afspraak dit verzoek in bij RvS voor rechtstreeks beroep. In deze bijgesloten stukken beperkt IenM zich tot de argumentatie dat sprake is van een verschillende uitleg van de eisen die de Richtlijn Luchtkwaliteit en RBL2007 stellen aan toetsing van luchtkwaliteit. De argumenten die het Comité hier eerder gebruikte zijn echter onweerlegbaar. Kort samengevat: Er kan echter geen enkele twijfel bestaan dat de Richtlijn 2008/50 in Bijlage 3 onder C op microschaal voorschrijft te toetsen binnen maximaal 10 meter van de wegrand. Er kan ook geen enkele twijfel bestaan dat de Richtlijn in Bijlage 3 onder B op macroschaal voorschrijft te toetsen daar waar de hoogste concentraties voorkomen. Er kan ook geen twijfel bestaan dat IenM uit die bepaling op macroschaal ten onrechte op microschaal: “de consequentie verbindt dat de luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op plaatsen waar de blootstelling significant is”. In de praktijk leidt dat ertoe dat getoetst wordt op locaties die verder dan 10 m van de wegrand zijn gelegen, omdat geen sprake zou zijn van significante blootstelling. Onbegrijpelijk want juist langs drukke wegen bestaat de hoogste vervuiling. Door deze foute uitleg constateert het NSL vrijwel geen normoverschrijdingen langs drukke wegen! Dat was natuurlijk ook de bedoeling.
9 Mei 2017 Bezwaarschrift afwijzing RIP Verzoek Zoals was afgesproken diende het Comite N65 dit bezwaarschrift in. De argumenten uit dit bezwaarschrift tonen aan dat het NSL een volstrekt verkeerde voorstelling geeft van de werkelijke normoverschrijding. De hamvraag is nu of dit bezwaarschrift rechtstreeks wordt doorgestuurd naar de Raad van State en of de Raad van State met een juridisch smoesje het probleem opnieuw van haar bord schuift of met een kronkelredenering IenM sauveert.
19 Maart 2017 Afwijzing RIP Verzoek Zoals was afgesproken wees IenM het verzoek voor een Rijksinpassingsplan (RIP) af.
13 Maart 2017 Rijksinpassingsplan N65 (RIP) Op 13 maart 2017 bevestigde IenM akkoord te zijn met de formulering van het verzoek voor een Rijksinpassingsplan N65 om duidelijkheid te krijgen over de kwestie of de Staat via het NSL op verder dan 10 meter van de wegrand mag toetsen. De vraag die aan de orde komt is: "De Richtlijn schrijft dus op macro niveau voor dat getoetst, bemonsterd, gemeten en/of berekend moet worden op locaties waar de hoogste concentraties voorkomen waaraan de bevolking wordt blootgesteld. De Nederlandse Staat verbindt daaraan vervolgens op microniveau de conclusie dat op alle andere locaties niet getoetst, bemonsterd, gemeten en/of berekend hoeft te worden. Het is evident dat die interpretatie in strijd is met de bedoeling van bijlage III van de richtlijn. Het uitgangspunt van deze bijlage is immers, blijkens onderdeel A, dat beoordeling van de luchtkwaliteit overal moet plaatsvinden, met dien verstande dat, zoals onderdeel C op microniveau voorschrijft, de bemonsteringsbuizen niet meer dan 10 m van de wegrand verwijderd zijn." Dit lijkt een academisch vraagstuk maar het het gaat wel om duizenden onnodig gemiste levensjaren in Nederland!
17 Februari 2017 Verzoek Rijksinpassingsplan N65 Bestuurlijke en juridische wegen zijn soms kronkelig. Nadat de Rechtbank Den Haag aangaf dat het Comité ten onrechte verzuimde bezwaar te maken tegen de brief I&M van 25 juli 2013, is dit op 18-10-2016 en 18-12-2016 hersteld. In informeel overleg gaf IenM aan dat dit bezwaar opnieuw zou worden afgewezen op formele gronden. Uit informeel overleg bleek dat IenM bereid was de kwalijke praktijk van het blootstellingsbeginsel inhoudelijk te beoordelen als een verzoek voor een Rijksinpassingsplan N65 ingediend zou worden. De afwijzing zou dan vervolgens op korte termijn aan de Raad van State voorgelegd kunnen worden. Dit als input voor de civiele procedure. Vermoedelijk wordt het 'blootstellingsbeginsel' in beide instanties ten onrechte gesanctioneerd. Maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Vandaar dat is ingestemd met deze kronkeloplossing die meer kans geeft op een inhoudelijke discussie over het "blootstellingsbeginsel" in de civiele procedure.
9 Januari 2017 Appeldagvaarding d.d. 09-01-2017 Om IenM tijd te geven het bezwaarschrift correct inhoudelijk af te handelen zonder meteen inhoudelijk appel in te dienen, is op 9-1-2017 een formele appeldagvaarding uitgebracht op de termijn van een jaar: 09-1-2018.
18 December 2016 Inhoudelijk Bezwaar tegen Brief IenM d.d. 25-juli-2013 Dit bezwaarschrift geeft opnieuw de gronden weer waarom het IenM in strijd met de EU Richtlijn te ver van de wegrand toetst. De kans is groot dat IenM, gevolgd door de RvS, ons opnieuw het bos in stuurt met drogredenen en formele argumenten. Helaas is dit juridisch steekspel onvermijdelijk om de overheid te dwingen haar fouten toe te geven.
18 Oktober 2016 Pro Forma Bezwaar Brief IenM d.d. 25-juli-2013 De Staat en Rechtbank konden geen bestuurlijke beslissingen vinden, zonder dat concrete projecten voorlagen, waarin uitspraken werden gedaan over verder van de wegrand toetsen dan de 10 meter die de Richtlijn 2008-50 EU toestaat. Als concrete projecten voorliggen, lapt de Raad van State de Richtlijn aan haar laars. Vandaar dat de Staat met hulp van de Rechtbank het schaamlapje van deze brief van Ien M d.d. 25 juli 2013 aangreep. Die brief kan met geen mogelijkheid als uitspraak op bezwaar gelden. Vandaar dit bezwaar zodat volstrekt vast komt te staan de bestuurlijke rechtspraak op dit punt faalt.
13 Oktober 2016 Vonnis Rechtbank Den Haag Gezien het eenzijdig gekleurde proces-verbaal van de zitting met verwijzing naar een andere zaak van ons advocatenkantoor, was dit voorspelbaar. Vordering afgewezen op niet inhoudelijke gronden: niet ontvankelijk. We moeten bij de bestuursrechter zijn. Na 7 afwijzingen door de RvS die op niet mis te verstane gronden naar de civiele rechter verwees. Deze uitspraak "van het kastje naar de muur" maakt duidelijk dat de overheid wat te verbergen heeft. Het NSL kleurt rood als overal langs drukke wegen binnen 10 meter van de wegrand wordt getoetst. Betreurenswaardig is dat de rechtelijke macht meehelpt dit feit te verhullen. Voor appel wordt financiering gezocht.
24 Augustus 2016 Proces Verbaal Zitting Op het proces verbaal van de zitting gaven zowel de Staat als eisers commentaar. De kritiek van de Staat beperkte zich tot 1 verschrijving. Eisers brachten 3 inhoudelijke punten van kritiek in.
15 Augustus 2016 Pleitnota Staat op Zitting Ter zitting op 15 augustus werden de pleitnota's Staat en eisers voorgedragen. In twee rondes volgde discussie. De Staat legde het accent op de Raad van State die het "blootstellingsbeginsel" aanvaardt. Dit is een logisch gevolg want die procedures gingen over iets anders dan de onwettigheid van het door de Staat bijeen gefantaseerde "blootstellingsbeginsel". De Staat bleef roepen dat we bij de Raad van State moesten zijn met "handhaving" waartegen werd ingebracht dat dit al driemaal was gedaan en de Raad van State steeds naar de civiele rechter verwees. De uitkomst is moeilijk te voorspellen gezien de verwarring die de Staat probeerde te scheppen.
2 Augustus 2016 Reactie Staat op Akte De Staat reageerde op de akte van 27-6-2016 met veel woorden en weinig feiten. Dat belooft interessante pleidooien op 15 augustus 9.30 Rechtbank Den Haag.
28 Juni 2016 Akte met producties als reactie Deze akte met links naar bijlagen bevat afdoende bewijs om de slimmigheden van de Staat te torpederen. Twee duidelijke schriftelijke bewijzen tonen aan dat het door de Staat zelf verzonnen "toepasbaarheidsbeginsel" door Europa expliciet is verworpen. Onze overheid weet dat maar gaat rustig door de wet te schenden, het publiek te belazeren door via het NSL een veel te rooskleurig beeld van luchtverontreiniging te presenteren. Voor vele miljarden zijn en worden hierdoor foute infrastructurele beslissingen genomen. Veel burgers hebben daardoor onnodig gezondheidsproblemen ondervonden of zijn te vroeg gestorven.
- Ook op de niet-inhoudelijke overige juridische slimmigheden van de Staat zijn hopelijk afdoende antwoorden gevonden.
- Voor liefhebbers is de uitgebrachte akte hier downloadbaar met verwijzingen naar deze vele honderden pagina's producties.
9 Maart 2016 Conclusie van Antwoord Staat Dit slimme antwoord van de Staat probeert maximale ruis te veroorzaaken. Met al deze indrukwekkende ruisverwekkende verwijzingen naar wetteksten, jurisprudentie, NSL, opinies en extra testen zoals deze, etc, probeert IenM alleen te bereiken dat NSL verder dan 10 meter van de wegrand kan blijven rekenen om normoverschrijdingen te verdoezelen. Gezien deze legal opinion van de Principal Lawyer van de verantwoordelijke EU-afdeling is inmiddels, heel slim, het speelveld veranderd. IenM erkent nu dat het eerder gestelde op 25-7-2013, 3e alinea en 3-9-2013, laatste zin en 2-12-2013, laatste zin, slechts "verschrijvingen" waren. Eindelijk wordt bevestigd dat overal langs wegen binnen 10 meter van de wegrand moet worden getoetst behoudens op "plaatsen waar het publiek geen toegang heeft" en "waar geen vaste bebouwing is". Nu geeft de Staat echter een nieuwe draai aan het eigen verzonnen "toepasbaarheidsbeginsel". Door het begrip "plaatsen waar het publiek geen toegang heeft" flink op te rekken meent de Staat dat toetsing overbodig is op plaatsen waar het naar de mening van de Staat niet relevant is. Bijv. bij fietspaden, bushaltes, weidegebied en andere private grond etc. Kortom, bijna nergens hoeft getoetst te worden om maar zoveel mogelijk overal te kunnen laten bouwen langs wegen, dit ten detrimente van de gezondheid van omwonenden.

Mede daarom blijft IenM weigeren de financiële voordelen van ondertunneling door de drukste wegen door bebouwde kommen in te zien.
Het is onbegrijpelijk! Iedereen in Nederland gaat uit van een onkreukbare overheid. Dat diezelfde overheid en de uitvoerende ambtenaren welbewust de EU richtlijn aan hun laars lappen via slimme verdraaiingen van de tekst en geest van de wet, houdt iedereen voor ondenkbaar. Toch is die ondenkbare situatie hier aan de orde want niemand vertelde de Raad van State, Rechtbanken, het parlement, de EU etc. wat er werkelijk aan de hand is.
30 october 2015 Dagvaarding uitgebracht Gezien de reactie van het Ministerie is een dagvaarding uitgebracht. Hoe het kan bestaan dat een Ministerie verantwoordelijk voor Milieuzaken (IenM), welbewust de wet schendt en daarbij milieu en gezondheid in gevaar brengt, is voor gewone burgers niet te bevatten.
6 october 2015 Antwoord IenM Zoals was te verwachten beroept de minister zich op het "blootstellingsbeginsel". De verwijzing naar art 5.1 van de Wet Milieubeheer slaat op lid 2 sub a met de tekst dat niet getoetst hoeft te worden op: "locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is" Die twee criteria (1. geen toegang, 2. geen vaste bewoning) trekt IenM opzettelijk uit elkaar door via dat "blootstellingsbeginsel" van het woord en het woord of te maken. Op locaties zonder vaste bewoning hoeft dan niet meer getoetst te worden, al dan niet binnen of buiten 10 meter. De tekst van de Wet Milieubeheer met het woord en tussen beide criteria is echter heel duidelijk. Ook de Richtlijn en andere gezaghebbende bronnen maken duidelijk dat deze interpretatie fout is. Opzettelijk gebruikt dit Ministerie verantwoordelijk voor Milieuzaken (IenM) dit "blootstellingsbeginsel" om de luchtkwaliteit in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit zodanig te toetsen dat langs drukke wegen door bebouwde kommen geen overschrijdingen blijken.
21 augustus 2015 Sommatie naar IenM Verzonden in de waarschijnlijk vergeefse hoop dat het Ministerie verantwoordelijk voor Milieuzaken (IenM) de luchtkwaliteit in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit overal laat toetsen binnen 10 meter van de wegrand.